Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
CIM-1-609-s Inżynieria Materiałowa - stacjonarne studia I stopnia
CCE-1-004-s Ceramika - stacjonarne studia I stopnia
CIM-1-038-s Inżynieria Materiałowa - stacjonarne studia I stopnia
CCB-1-013-s Chemia Budowlana - stacjonarne studia I stopnia
CIM-2-406-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-1-410-s Ceramika - stacjonarne studia I stopnia
CTC-2-317-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-312-TS-s Technologia Chemiczna (Technologia szkła i powłok amorficznych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-313-TM-s Technologia Chemiczna (Technologia materiałów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-307-WC-s Ceramika (Wzornictwo ceramiki i szkła) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-309-MK-s Ceramika (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-310-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-301-TC-s Technologia Chemiczna (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-405-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-307-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-311-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-310-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-311-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-307-CT-s Ceramika (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Advanced forming methods
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-301-TC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Kata Dariusz (kata@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

!!!

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada pogłebioną wiedze w zakresie formowania materiałów TC2A_W02 Kolokwium
M_W002 posiada pogłebioną wiedzę w zakresie przygotowania gęstw ceramicznych TC2A_W02 Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 potrafi wykonać sprawozdanie z badań TC2A_U04 Egzamin
M_U002 potrafi oszacować czas potrzebny do przygotowania prac badawczych TC2A_U05 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 posiada świadomość samokształcenia TC2A_K02
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada pogłebioną wiedze w zakresie formowania materiałów - - - - - + - - - - -
M_W002 posiada pogłebioną wiedzę w zakresie przygotowania gęstw ceramicznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykonać sprawozdanie z badań - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi oszacować czas potrzebny do przygotowania prac badawczych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 posiada świadomość samokształcenia - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów ze współczesnymi metodami formowania materiałów. Opiera się głównie na przedstawieniu technik Rapid Prototyping jako perspektywicznych metod otrzymywania mikroreaktorów, sensorów i układów elektronicznych. Program przedmiotu został tak ułożony, aby w pierwszej kolejności przedstawić różnice pomiędzy specjalnymi a konwencjonalnymi technikami formowania. Następnie oparto się na charakterystyce poszczególnych technik formowania typu dwuwymiarowego i trójwymiarowego. Kolejnym etapem jest pokazanie budowy różnych urządzeń otrzymywanych tymi technikami. Przede wszystkim mikroreaktorów do zastosowań biomedycznych, mikroreaktorów do produkcji wodoru, sensorów i układów elektronicznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna wiedza na temat wytwarzania materiałów polikrystalicznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1)R. Pampuch, „Współczesne Materiały” Wyd. AGH, (2005).
2)V. Hessel, S. Hardt, H. Lowe, “Chemical Micro Process Engineering” WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (2004)
3)J.J. Lerou, M.P. Harold, J. Ryley, J. Ashmead, T.C. O’Brien, M. Johnson, J. Perrotto, C.T. Blaisdel, T.A. Rensi, J. Nyquist, “Microfabricated mini-chemical systems: technical feasibility in Microsystem Technology for Chemical and Biological Microreactors; Ed. W. Ehrefeld, DECHEMA Monographs, vol. 132, pp.51-69 Verlag Chemie, Weinheim (1996).
4)Neal Lane at all. “Springer Handbook Of Nanotechnology” Bharat Bhushan Ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2004).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak