Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody matematyczne w technologii materiałów
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-104-TM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia materiałów budowlanych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Stochel Jerzy (stochel@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Luśtyk Mirosław (lustyk@agh.edu.pl)
dr Stochel Jerzy (stochel@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu badania ekstremum funkcji dwóch i trzech zmiennych rzeczywistych. Ma wiedzę w zakresie rachunku całkowego funkcji dwóch i trzech zmiennych. Ma wiedzę o przestrzeniach wektorowych i liczbach zespolonych. Ma wiedzę z zakresu rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych liniowych rzędu pierwszego. Ma wiedzę z zakresu rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych liniowych o stałych współczynnikach. Ma wiedzę w zakresie metod rozwiązywania równania ciepła. TC2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie stosować metody rozwiązywania równań różniczkowych liniowych do opisu rozkładu temperatury w materiałach. Umie stosować metody rachunku całkowego do opisu własnosci fizycznych ciał. TC2A_U19 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie budować modele matematyczne do opisu zjawisk fizycznych i chemicznych we współpracy z innymi osobami. TC2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
M_K002 Potrafi wskazać narzędzia informatyczne wspomagające rozwiązania modelu matematycznego. TC2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu badania ekstremum funkcji dwóch i trzech zmiennych rzeczywistych. Ma wiedzę w zakresie rachunku całkowego funkcji dwóch i trzech zmiennych. Ma wiedzę o przestrzeniach wektorowych i liczbach zespolonych. Ma wiedzę z zakresu rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych liniowych rzędu pierwszego. Ma wiedzę z zakresu rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych liniowych o stałych współczynnikach. Ma wiedzę w zakresie metod rozwiązywania równania ciepła. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie stosować metody rozwiązywania równań różniczkowych liniowych do opisu rozkładu temperatury w materiałach. Umie stosować metody rachunku całkowego do opisu własnosci fizycznych ciał. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie budować modele matematyczne do opisu zjawisk fizycznych i chemicznych we współpracy z innymi osobami. - + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi wskazać narzędzia informatyczne wspomagające rozwiązania modelu matematycznego. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Przypomnienie wiadomości z zakresu liczenia całek nieoznaczonych. Równania zwyczajne rzędu pierwszego o zmiennych rozdzielonych. Badanie funkcji dwóch i trzech zmiennych: granice, ciągłość, pochodne cząstkowe, różniczkowalność i ekstrema lokalne. Całki podwójne i potrójne: obszar normalny, podstawienia w całkach, współrzędne walcowe i sferyczne, całka krzywoliniowa skierowana i nieskierowana. Przestrzenie wektorowe i liczby zespolone.
Pole wektorowe, iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy. Równania różniczkowe liniowe pierwszego rzędu – metoda uzmienniania stałych. Równania różniczkowe liniowe o stałych współczynnikach – metoda przewidywań. Równanie ciepła

Ćwiczenia audytoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa równa ocenie z zaliczenia ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczony kurs matematyki z I i II semestru I stopnia studiów (inżynierskich).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II. PWN, Warszawa 1998.
2. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.
3. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.
4. Leitner R., Matuszewski W., Rojek Z., Zadania z matematyki wyższej. Cz.1 i 2. WNT, Warszawa 1999.
5. Żakowski W. Dacewicz G. Matematyka cz. I, WNT, Warszawa 1994r.
6. Żakowski W. Kołodziej W. Matematyka cz. II, WNT, Warszawa 1994r.
7. Żakowski W. Leksiński W. Matematyka cz. IV, WNT, Warszawa 1994r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak