Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia materiałów budowlanych
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-106-TM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia materiałów budowlanych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Nocuń-Wczelik Wiesława (wiesia@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych TC2A_W05 Egzamin
M_W002 ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk zachodzących w procesach technologicznych ma poszerzoną wiedzę w zakresie układów rozproszonych zna procesy hydratacji i kształtowania struktury materiałów ma wiedze nt procesów wysokotemperaturowych rozkładu surowców iwytwarzania materiałów TC2A_W02 Egzamin
M_W003 ma poszerzoną wiedzę z zakresu fizykochemii układów heterogenicznych TC2A_W01 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko TC2A_U02 Egzamin,
Referat,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii TC2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych + - - - - + - - - - -
M_W002 ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk zachodzących w procesach technologicznych ma poszerzoną wiedzę w zakresie układów rozproszonych zna procesy hydratacji i kształtowania struktury materiałów ma wiedze nt procesów wysokotemperaturowych rozkładu surowców iwytwarzania materiałów + - - - - + - - - - -
M_W003 ma poszerzoną wiedzę z zakresu fizykochemii układów heterogenicznych + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Natura fizykochemiczna materiału a właściwości. Reakcje w stanie stałym; klasyfikacja, mechanizm, kinetyka. Procesy przemysłowe jako przykłady reakcji z udziałem fazy stałej. Reakcje faza stała – faza gazowa i ich znaczenie; kinetyka; przykłady. Reguła faz i układy (dwuskładnikowe, trójskładnikowe); przykłady wykorzystania w praktyce. Stan (nie)równowagi. Domieszki, mineralizatory, eutektyki, faza ciekła w reakcjach w wysokiej temperaturze. Wykorzystanie zjawiska polimorfizmu i izomorfizmu. Roztwory stałe w praktyce. Układy rozproszone; dyfuzja, sedymentacja, zjawiska elektrokinetyczne, aerozole. Znaczenie koloidów w technologii materiałów budowlanych. Materiały szkliste i amorficzne w technologii materiałów budowlanych. Reologiczne właściwości układów woda – materiał w wybranych technologiach. Powierzchnia materiałów, zjawiska kapilarne a trwałość.

Zajęcia seminaryjne:

Poszerzenie tematyki wykładów w oparciu o referaty studenckie przygotowane wyłącznie na podstawie wskazanej literatury obcojęzycznej, z zestawieniem słownictwa i definicji podstawowych pojęć, z dyskusją i podsumowaniem przez prowadzącego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 137 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 36 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia ważona z ocely na zaliczenie seminarium i egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie przedmiotów kanonu (kursy chemii, nauki o materiałach, technologii) obowiązujących w semestrach wcześniejszych)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W. Kurdowski – „Chemia materiałów budowlanych”, skrypt AGH nr 1598, Kraków 2000
2. L. Czarnecki, T. Broniewski, O. Henning – „Chemia w budownictwie”, wyd. Arkady Warszawa 1994
3. F. Nadachowski, S. Jonas, W. Ptak – „Wstęp do projektowania technologii ceramicznych”, skrypt AGH nr 1602, Kraków 1999
czasopisma naukowe, internet

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak