Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo ogólne
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-107-TM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia materiałów budowlanych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Łagosz Artur (alagosz@agh.edu.pl)
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
Różycka Agnieszka (ar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma ogólną wiedzę na temat zagadnień ogólnych budownictwa: rodzaje fundamentów, zasady wykonywania hydroizolacji, zasady wznoszenia ścian, rodzaje stropów oraz dachów, rola stali i betonu w elementach żelbetowych TC2A_W05 Kolokwium,
Egzamin
M_W002 ma wiedzę dotyczącą zagadnień transportu ciepła przez przegrody budowlane oraz zagadnień bilansu energetycznego budynku - zna zasady dotyczące ocieplania budynków TC2A_W05 Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi przeanalizować projekt budynku, potrafi określić wielkości i rozkład momentów zginających, sił poprzecznych w elementach zginanych, potrafi określić wielkość współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę, jak również określić rodzaj i grubość materiału termoizolacyjnego celem uzyskania oczekiwanego współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę; potrafi wskazać typowe błędy przy stosowaniu izolacji cieplnej TC2A_U02, TC2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie konieczność przestrzegania przepisów prawa budowlanego; dostrzega konieczność ochrony cieplnej budynków, odzysku ciepła oraz wykorzystania energii odnawialnej TC2A_K08, TC2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma ogólną wiedzę na temat zagadnień ogólnych budownictwa: rodzaje fundamentów, zasady wykonywania hydroizolacji, zasady wznoszenia ścian, rodzaje stropów oraz dachów, rola stali i betonu w elementach żelbetowych - - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę dotyczącą zagadnień transportu ciepła przez przegrody budowlane oraz zagadnień bilansu energetycznego budynku - zna zasady dotyczące ocieplania budynków - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi przeanalizować projekt budynku, potrafi określić wielkości i rozkład momentów zginających, sił poprzecznych w elementach zginanych, potrafi określić wielkość współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę, jak również określić rodzaj i grubość materiału termoizolacyjnego celem uzyskania oczekiwanego współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę; potrafi wskazać typowe błędy przy stosowaniu izolacji cieplnej + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie konieczność przestrzegania przepisów prawa budowlanego; dostrzega konieczność ochrony cieplnej budynków, odzysku ciepła oraz wykorzystania energii odnawialnej + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. Budownictwo ogólne

    Stan obecny i perspektywy polskiego sektora budowlanego. Zagadnienia ogólne budownictwa: podstawowe pojęcia, elementy i ustroje budowlane, prawo budowlane, analiza projektu budynku. Grunty budowlane. Zasady posadowienia budynku. Rodzaje fundamentów. Rodzaje i zasady wykonywania ścian. Ściany działowe. Rodzaje stropów i ich charakterystyka. Rodzaje dachów. Zasady wykonywania więźby dachowej. Pokrycia dachowe. Zasady izolowania dachów. Hydroizolacja budynku. Obliczenia nośności belek i słupów.

  2. Fizyka cieplna budowli

    Zagadnienia transportu ciepła przez przegrody budowlane, czynników wpływających na właściwości izolacyjne przegród budowanych, konstrukcje przegród pod kątem przenikania ciepła, systemy ociepleń budynków oraz typowe błędy popełniane przy stosowaniu izolacji cieplnej. Zagadnienia bilansu energetycznego budynku, efektywności energetycznej budynków i sposobów obliczania wskaźnika EP i roli izolacji termicznej. W sposób ogólny poruszane są również zagadnienia odzysku ciepła oraz wykorzystania energii odnawialnej.

Zajęcia seminaryjne:
  1. Zagadnienia statyki – rozkład momentów zginających i sił poprzecznych w elementach zginanych o różnej charakterystyce obciążeń. Zagadnienia obciążeń stałych i zmiennych. Rola stali i betonu w konstrukcyjnych elementach żelbetowych. Wymagania dla elementów konstrukcyjnych wynikające ze stanu granicznego nośności i użytkowalności. Ogólne zasady projektowania elementów żelbetowych wynikające z metody stanów granicznych. Przykładowe określanie przekrojów prostych elementów żelbetowych.

  2. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę, rozkład temperatur i ciśnienia pary wodnej w przegrodzie, punkt rosy. Wymagania odnośnie ocieplania budynków. Mostki cieplne. Podstawy obliczeń wykonywanych podczas auditu energetycznego budynków.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 149 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 20 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z oceny zajęć seminaryjnych (40%) i egzaminu (60%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

E. Moj, M Śliwiński, “Podstawy budownictwa”, Skrypt Politechniki Krakowskiej.
Poradnik inżyniera i technika budowlanego
Czasopismo “Murator”
Czasopismo “MuratorPlus”
Czasopismo “Inżynieria i Budownictwo”
Czasopismo “Izolacje”
Pogorzelski J.A. Fizyka cieplna budowli. PWN Warszawa 1976
Radziszewska-Zielina E. Metody wykonania ciepłochronnych ścian zewnętrznych. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003
Januszek J., Pawlak-Laskowska U., Radoń U.: Statyka budowli, Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak