Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Polimery w budownictwie
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-110-TM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia materiałów budowlanych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Laska Jadwiga (jlaska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Laska Jadwiga (jlaska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę o materiałach polimerowych stosowanych w przemyśle budowlanym. Potrafi zidentyfikowć oraz scharakteryzować materiał polimerowy. TC2A_W13, TC2A_W08 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie metod badań polimerów, w tym odpadów polimerowych. Zna metody recyklingu polimerów. TC2A_W13, TC2A_W08, TC2A_W11 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozpoznać materiał polimerowy oraz oznaczyć jego właściwości TC2A_U10, TC2A_U04, TC2A_U03, TC2A_U09 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się, własnej pracy i pracy zespołowej, ma świadomość oddziaływania materiałów na środowisko TC2A_K01, TC2A_K02 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę o materiałach polimerowych stosowanych w przemyśle budowlanym. Potrafi zidentyfikowć oraz scharakteryzować materiał polimerowy. + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie metod badań polimerów, w tym odpadów polimerowych. Zna metody recyklingu polimerów. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozpoznać materiał polimerowy oraz oznaczyć jego właściwości + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się, własnej pracy i pracy zespołowej, ma świadomość oddziaływania materiałów na środowisko + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Przedmiot zapoznaje studentów z różnorodnymi zastosowaniami polimerów, tworzyw sztucznych i kompozytów polimerowych w budownictwie. Omawiane są technologie produkcji oraz przetwórstwa polimerów najczęściej stosowanych w budownictwie, problemy starzenia, degradacji i recyklingu oraz możliwości wielokrotnego stosowania tworzyw polimerowych. Wiele uwagi poświęcone jest procesom modyfikacji właściwości materiałów budowlanych poprzez dodatki polimerowe oraz dostosowywania właściwości polimerów do potrzeb rynku budowlanego poprzez odpowiednie dodatki lub w procesach spieniania, sieciowania itp. (np. materiały izolacyjne na bazie polimerów). Omawiane są także polimerowe kompozyty włókniste, kompozyty warstwowe z tworzyw odpadowych oraz betony modyfikowane polimerami

Tematy wykładów:
1. Przegląd polimerów stosowanych w budownictwie
2. Podział technologiczny polimerów (termoplasty, duroplasty, elastomery)
3. Właściwości mechaniczne polimerów – powiązanie z budową chemiczną polimeru
4. Metody badań właściwości mechanicznych
5. Folie budowlane (metody otrzymywania, odpowiednie polimery: PE, PP, PVC)
6. Materiały termoizolacyjne ( spienianie, porowatość; PS, PUR, PE)
7. Materiały dźwiękochłonne (spienianie, zamszowanie; PS, PUR, PE)
8. Polimery konstrukcyjne – budownictwo mieszkalne, nawierzchnie (żywice, sieciowanie)
9. Polimery konstrukcyjne – rury wodno-kanalizacyjne, drenażowe, przesyłowe (technologie otrzymywania)
10. Dodatki do tworzyw sztucznych – modyfikacja właściwości użytkowych. Kompozyty.
11. Betony żywiczne i polimerobetony
12. Impregnacja materiałów ceramicznych i betonów
13. Powłoki antykorozyjne
14. Degradacja chemiczna, biodegradacja, recykling polimerów

Zajęcia seminaryjne:

W trakcie seminarium studenci zapoznają się z metodami polimeryzacji (reakcje i procesy technologiczne) oraz przetwórstwa polimerów. Zapoznają się z pojęciem masy cząsteczkowej związków wielkocząsteczkowych, polidyspersyjności, temperatury zeszklenia, itp. Część zajęć prowadzona jest w formie prezentacji studenckich, planowana jest także wycieczka technologiczna do zakładu produkującego np. płyty styropianowe lub profile okienne z PVC.
Studenci przygotowuj i głoszą referaty na temat zastosowań polimerów w budownictwie

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 129 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 32 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 12 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0.6xE + 0.4xS

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy chemii organicznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. E. Osiecka „Materiały Budowlane. Tworzywa sztuczne” OWPW Warszawa 2005
2. E. Osiecka „Materiały Budowlane. Właściwości techniczne i zdrowotne” OWPW 2002
3. A. Boczkowska, J. Kapuściński i in. „Kompozyty” OWPW 2003 (recykling)
4. E. Szymański „Materiałoznawstwo budowlane z technologią betonu” OWPW 1999
5. J. Pielichowski, A. Puszyński „Technologia tworzyw sztucznych”, WNT, Warszawa, dowolne wydanie
6. D. Żuchowska „Polimery konstrukcyjne”, WNT , Warszawa 1995
7. T. Hop „Betony modyfikowane polimerami”
8. M. F. Ashby, D. R. H. Jones “Materiały inżynierskie” WNT Warszawa 1996

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak