Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały budowlane a środowisko człowieka
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-111-TM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia materiałów budowlanych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wons Wojciech (wwons@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Brylska Elżbieta (brylska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym ceramicznych materiałów budowlanych i materiałów izolacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie warunków zdrowotnych w konstruowanych z nich obiektach TC2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_W002 zna zasady zrównoważonego rozwoju, posiada wiedzę z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi, posiada wiedzę o wpływie niektórych właściwości materiałów budowlanych - zwłaszcza ceramicznych- na kształtowanie środowiska w pomieszczeniach mieszkalnych i otoczeniu TC2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko TC2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej TC2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_K002 ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje TC2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym ceramicznych materiałów budowlanych i materiałów izolacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie warunków zdrowotnych w konstruowanych z nich obiektach + - - - - + - - - - -
M_W002 zna zasady zrównoważonego rozwoju, posiada wiedzę z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi, posiada wiedzę o wpływie niektórych właściwości materiałów budowlanych - zwłaszcza ceramicznych- na kształtowanie środowiska w pomieszczeniach mieszkalnych i otoczeniu + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej + - - - - + - - - - -
M_K002 ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Program wykładów:
Promieniotwórczość naturalna surowców i materiałów budowlanych. Jonizacja powietrza i jej wpływ na zdrowie człowieka.
Komfort cieplny pomieszczeń – właściwości termoizolacyjne materiałów, mikroklimat; paroprzepuszczalność; wymagania; sposoby doskonalenia.
Zagrożenia mykologiczne -przyczyny,skutki i przeciwdziałania.
Odporność ogniowa elementów budynku – reakcje materiałów na ogień, przenoszenie ognia, promieniowanie cieplne, emisja toksycznych produktów rozkładu materiałów podczas pożaru.
Izolacyjność akustyczna elementów budowlanych; szkodliwość hałasu i ochrona przed nim.
Wymywalność z elementów budowlanych metali ciężkich i innych substancji szkodliwych dla zdrowia.
Możliwości zapobiegania oraz likwidowania szkodliwego oddziaływania wymienionych wyżej czynników na zdrowie i środowisko człowieka.
Regulacje prawne: odnośne wymagania Prawa Budowlanego i Prawa Ochrony Środowiska.

Zajęcia seminaryjne:

Program seminarium:
Wymagania normowe i metody badania promieniotwórczości materiałów – analizy porównawcze różnych wyrobów budowlanych oraz materiałów wyposażenia pomieszczeń.
Badania higieniczne materiałów stosowanych w budownictwie – warunki dopuszczenia materiału do stosowania.
Porównanie warunków zdrowotnych w pomieszczeniach budynków o różnych konstrukcjach.
Metody badania wymywalności substancji szkodliwych z materiałów.
Sposoby poprawy zdrowotności materiałów budowlanych – dostosowywanie do wymagań norm europejskich.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 140 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,6E + 0,4S

E – ocena z egzaminu
S – ocena z seminarium

Uzyskana wartość liczbowa OK jest przeliczana na ocenę końcową zgodnie z regulaminem AGH

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pogorzelski J.A.: Fizyka cieplna budowli; Arkady W-wa 1979
2. Brunarski L.: Promieniotwórczość naturalna wyrobów budowlanych; SBPB W-wa 1997
3. Szudrowicz B.: Izolacyjność akustyczna ścian; CB 2001;2008
4. Ustawa – Prawo budowlane
5. Aktualne przepisy normatywne odnośnie wymaganych warunków zdrowotnych w budowlach
i pomieszczeniach mieszkalnych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak