Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zagospodarowanie surowców wtórnych w przemyśle materiałów budowlanych
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-112-TM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia materiałów budowlanych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Gawlicki Marek (gawlic@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Gawlicki Marek (gawlic@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o wytwarzaniu i użytkowaniu materiałów budowlanych. W tym otrzymywanych z odpadowych surowców przemysłowych TC2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna zasady zrównoważonego rozwoju oraz posiada wiedzę o zagospodarowaniu odpadów przemysłowych zgodnie z wymaganiami BAT TC2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zagospodarować produkty uboczne i odpady w przemyśle materiałów budowlanych TC2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje TC2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej TC2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o wytwarzaniu i użytkowaniu materiałów budowlanych. W tym otrzymywanych z odpadowych surowców przemysłowych + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna zasady zrównoważonego rozwoju oraz posiada wiedzę o zagospodarowaniu odpadów przemysłowych zgodnie z wymaganiami BAT + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zagospodarować produkty uboczne i odpady w przemyśle materiałów budowlanych + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - - - + - - - - -
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zasady zrównoważonego rozwoju. Działalność gospodarcza a środowisko. Gaz cieplarniane. Kryteria podziału produktów ubocznych. Odpady przemysłowe. Zasady zagospodarowania surowców wtórnych. Podstawowe źródła produktów ubocznych, które mogą być wykorzystane w przemyśle materiałów budowlanych. Czynniki determinujące przydatność produktów ubocznych w określonej technologii. Charakterystyka produktów ubocznych powstających w energetyce, górnictwie, hutnictwie, przemyśle chemicznym i innych dziedzinach gospodarki. Podstawowe kierunki zagospodarowania popiołów lotnych i desulfogipsów w przemyśle materiałów wiążących. Popiół lotny w betonie. Wykorzystanie popiołów i żużli elektrownianych w procesach wytwarzania ceramicznych materiałów budowlanych (wypalanych i niewypalanych) Produkty uboczne w przemyśle materiałów izolacyjnych. Produkty uboczne hutnictwa. Paliwa alternatywne. Możliwości zagospodarowanie odpadów komunalnych. Recykling materiałów budowlanych.

Zajęcia seminaryjne:

Charakterystyka poszczególnych rodzajów produktów ubocznych, które mogą być wykorzystane przez przemysł materiałów budowlanych. Systemy klasyfikacji i zasady zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów przemysłowych. Klasyfikacja popiołów lotnych. Metody badań i kierunki zastosowania popiołów lotnych i żużli elektrownianych. Chemigipsy. Pyły hutnicze. Pyły krzemionkowe. Przykłady i ocena możliwości wykorzystania różnego rodzaju produktów ubocznych w poszczególnych technologiach.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,5E+0,5S

E-ocena z egzaminu
S-ocena z seminarium

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

•Duda J., Weryński B. (red.): Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych. Wyd. IMMB Opole 2004
•Pawłowski L. (red.): Ochrona i inżynieria środowiska. Zrównoważony rozwój. Wyd. PAN KIŚ, Kraków 2004
•Giergiczny Z., Małolepszy J, Szwabowski J., Śliwiński J.: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wyd. Górażdże Cement, Opole 2000
•Nocuń-Wczelik W.: Mikrokrzemionka właściwości i zastosowanie w betonie. Wyd. Polski Cement, Kraków 2005
•Borkiewicz J.: Włókna mineralne w budownictwie i przemyśle. Wyd. PWN, Warszawa 1975
•Kurdowski W.: Dodatki mineralne do cementu a trwałość betonu. Monografia 106. Politechnika Krakowska, Krakw 1990
•Neville A.Ł Właściwości betonu. Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2012
•Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami z lat 1997-2004. Wyd. AGH ZGP, Kraków
•Materiały Konferencji Popioły z Energetyki z lat 2001-2008. Wyd. Biuro Informacji Gospodarczej. Szczecin
•Giergiczny Z. Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych. Monografia 325. Seria Inż. Lądowa. Politechnika Krakowska. Kraków 2006
•Czasopisma fachowe, informatory, materiały konferencyjne.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak