Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technika cieplna
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-113-TM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia materiałów budowlanych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Lech Ryszard (lech@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Lech Ryszard (lech@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma poszerzoną wiedzę w zakresie matematyki, przydatną do opisu i modelowania procesów technologicznych TC2A_W03 Egzamin,
Prezentacja,
Referat
M_W002 ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk zachodzących w procesach technologicznych TC2A_W02 Egzamin,
Prezentacja,
Referat
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną do opisu i modelowania procesów w technologiach ceramicznych TC2A_U19 Egzamin,
Prezentacja,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne TC2A_K07 Egzamin,
Prezentacja,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma poszerzoną wiedzę w zakresie matematyki, przydatną do opisu i modelowania procesów technologicznych + - - - - + - - - - -
M_W002 ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk zachodzących w procesach technologicznych - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną do opisu i modelowania procesów w technologiach ceramicznych + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Strumień i gęstość strumienia ciepła. Równanie przewodzenia ciepła i warunki brzegowe. Ustalone przewodzenie ciepła i przypadki szczególne przewodzenia, w tym w ściankach złożonych. Ścianka płaska o szeregowym i równoległym połączeniu oporów cieplnych. Układ wielowarstwowy o zmiennym przekroju – średnica krytyczna izolacji. Wymiana ciepła w żebrach o stałym przekroju. Ustalone przewodzenie ciepła w płycie, gdy przewodność cieplna jest funkcją temperatury l = f(T). Przewodzenie ciepła w stanie ustalonym z wewnętrznymi źródłami ciepła.. Nieustalone przewodzenie ciepła w płycie płaskiej. Reguła Newmanna . Konwekcja naturalna i wymuszona. Przenikanie ciepła. Elementy teorii podobieństwa i analizy wymiarowej. Podstawy hydrodynamiki płynów. Warstwa przyścienna. Opory przepływu i pomiary przepływu. Wymiana ciepła przy opływie ciał wymieniających ciepło. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Promieniowanie gazów. Teoria barwy Kublika – Munka. Swobodna struga izotermiczna i nieizotermiczna. Spalanie paliw: gazowych, ciekłych i stałych. Spalanie paliw wewnątrz wsadu. Palniki. Nagrzewanie w przeciwprądzie i współprądzie. Wymienniki ciepła. Obieg termodynamiczny. Obieg chłodziarki parowej i pompy ciepła. Pompa ciepła. Rura (rurka) cieplna. Kolektory słoneczne. Analiza egzergetyczna. Termografia.
Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Zajęcia seminaryjne:

Przygotowanie referatu i prezentacji z wybranego tematu z zakresu przedmiotu. Zawartość referatu:
1. Opis tematu z uwypukleniem jego występowania bądź zastosowania w technice, w szczególności w zakresie przepływów i bilansu ciepła w budynkach lub maszynach i urządzeniach przemysłu ceramicznego.
2. Model matematyczny lub inny mający zastosowanie do opisu tematu.
3. Sformułowanie zagadnienia obliczeniowego na podstawie wybranego modelu wraz z liczbowym rozwiązaniem postawionego problemu.
4. Wnioski
5. Literatura
6. Dwa pytania do słuchaczy związane z istotą omówionego tematu i kierunkujące dyskusję.
7. Zadanie obliczeniowe dla słuchaczy do rozwiązania w domu.

Kolokwium zaliczeniowe z seminarium wiąże się z tematyką wygłoszonych referatów i zagadnień ujętych w wykładzie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Przygotowanie do zajęć 37 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 38 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 13 godz
Udział w wykładach 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest prezentacja i zaliczenie referatu z zakresu tematyki przedmiotu.
Ok=0,6e+0,4s
gdzie: Ok jest oceną końcową, e oceną z egzaminu, s oceną z seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowego kursu matematyki, fizyki i chemii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Lech R., „Wprowadzenie do modelowania procesów technologicznych i operacji jednostkowych w ceramice”, Kraków 2006
2. Lech R; Modelowanie matematyczne w technologii ceramiki; Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH; Kraków 2007.
3. Staniszewski, B. (1980). Wymiana ciepła. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
4. Staniszewski B.; Termodynamika, PWN, Warszawa 1969.
5. Moran, M.J.; Shapiro, H.N.; Munson, B.R.; DeWitt, D.P.; Introduction to thermal systems engineering: thermodynamics, fluid mechanics and heat transfer; John Wiley& Sons, Inc. 2003, str. 185 – 222.
6. Look, D.C.; Sauer, H.J.; Engineering thermodynamics; PWS Engineering; Boston 1986.
7. Sonntag, R.E.; Borgnakke, C.; van Wylen, G.J.; Fundamentals of thermodynamics; John Wiley & Sons, Inc.; 2003.
8. Moran, M.J.; Shapiro, H.N.; Fundamentals of engineering thermodynamics; John Wiley & Sons, Inc.; 1992.
9. Hobler, T.; Ruch ciepła i wymienniki; WNT, Warszawa 1979; str. 52 – 59.
10. Wójcicki S; Spalanie; WNT, Warszawa 1969.
11. Bennett, C.O.; Myers, J.E. (1967). Przenoszenie pędu, ciepła i masy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo – Techniczne.
12. Pogorzelski, J. A. (1976). Fizyka cieplna budowli. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
13. WT 2008 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
14. PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania., Warszawa 2008
15. PN-EN ISO 10077-1 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła., Warszawa 2007
16. PN-EN 12831 Nowa metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik. Warszawa 2007
17. Mostki cieplne PN-EN ISO 14683, PN-EN ISO 10211:2007, PN-EN ISO 10211-1:1998
18. PN-B-02025:2004 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.
19. Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104)
21. Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373
22. Świadectwo charakterystyki energetycznej, Informator, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 2009
23. Dz. U. 2008.228.1514 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania.
24. Władysław Korzeniewski, „Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie 2003”, wydanie 4, Warszawa 2003.
25. Izolacje-Budownictwo przemysł ekologia Nr 5/2005.
26. Izolacje-Budownictwo przemysł ekologia Nr 6/2006.
27. Izolacje-Budownictwo przemysł ekologia Nr 3/2008.
28. Izolacje-Budownictwo przemysł ekologia Nr 10/2009
29. Izolacje-Budownictwo przemysł ekologia Nr 5/2009.
30. Izolacje-Budownictwo przemysł ekologia Nr 8/2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wskazanym jest, aby student z własnej inicjatywy wskazał na interesujący go problem z zakresu tematyki przedmiotu, który stanowił będzie przedmiot jego referatu.