Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Trwałość zapraw i betonów
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-116-TM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia materiałów budowlanych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Łagosz Artur (alagosz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Łagosz Artur (alagosz@agh.edu.pl)
dr inż. Mróz Radosław (rmroz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student rozumie podstawowe określenia i pojęcia związane z technikami pomiarowymi zjawisk korozyjnych. Student rozumie ogólne prawa, na których opierają się omawiane techniki. Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna mechanizmy degradacji materiałów oraz posiada wiedzę dotyczącą metod poprawy odporności na korozję, erozję i inne mechanizmy degradacji betonu i zapraw Kolokwium,
Referat
Umiejętności
M_U001 Student potrafi formułować hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych problemów i potrafi opracować proste testy służące potwierdzeniu lub zaprzeczeniu hipotezy, zna możliwości i ograniczenia testu. Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi zaprezentować w sposób świadomy i zrozumiały wyniki swojej pracy, komunikować się ze specjalistami i innymi osobami w grupie, potrafi oceniać swoją i innych pracę oraz dokonywać krytyki pracy innych osób. Referat,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student rozumie podstawowe określenia i pojęcia związane z technikami pomiarowymi zjawisk korozyjnych. Student rozumie ogólne prawa, na których opierają się omawiane techniki. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna mechanizmy degradacji materiałów oraz posiada wiedzę dotyczącą metod poprawy odporności na korozję, erozję i inne mechanizmy degradacji betonu i zapraw - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi formułować hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych problemów i potrafi opracować proste testy służące potwierdzeniu lub zaprzeczeniu hipotezy, zna możliwości i ograniczenia testu. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi zaprezentować w sposób świadomy i zrozumiały wyniki swojej pracy, komunikować się ze specjalistami i innymi osobami w grupie, potrafi oceniać swoją i innych pracę oraz dokonywać krytyki pracy innych osób. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wprowadzenie do korozji materiałów uzyskiwanych na bazie spoiw mineralnych. Podstawowe pojęcia związane z fizykochemią ciała stałego, użyteczne przy analizie zjawisk korozyjnych. Rodzaje środowisk, na które narażone są betony oraz zaprawy podczas eksploatacji w różnych elementach i rozdzaje zjawisk korozyjnych jakie wywołują. Skład mineralny i mikrostruktura stwardniałego zaczynu cementowego oraz ich rola w kształtowaniu trwałości zapraw i betonów. Odporność korozyjna betonów (chemiczna i fizyczna) i sposoby jej kształtowania. Reakcja kruszywo-alkalia. Metody badań odporności korozyjnej betonów i zapraw narażonych na korozję chemiczną i fizyczną. Rola pielęgnacji betonu w kształtowaniu jego trwałości. Rodzaje zabezpieczeń powłokowych elementów wykonanych z betonu. Korozja stali w betonie. Sposoby ochrony stali w elementach żelbetowych.

Zajęcia seminaryjne:

Określenie składu stwardniałego betonu, gęstości, wilgotności i nasiąkliwości.
Korozja fizyczna betonu i zapraw: erozja, abrazja, kawitacja, niszczenie mrozowe oraz pod wpływem chlorków przy zamrażaniu i rozmrażaniu.
Korozja chemiczna betonów i zapraw: ługująca, kwaśna, chlorkowa, węglanowa, siarczanowa.
Metody badań odporności korozyjnej betonów i zapraw narażonych na korozję chemiczną i fizyczną.
Sposoby oceny głębokości karbonatyzacji betonu w elementach żelbetowych. Szybkość karbonatyzacji betonu i sposoby jej oceny.
Pasywacja zbrojenia i mechanizm depasywacji na skutek karbonatyzacji. Rodzaje korozji stali zbrojeniowej.
Przebieg niszczenia konstrukcji wywołany korozją zbrojenia.
Badania profilu chlorków i pH betonu.
Metody odwzorowywania składu cieczy porowej w betonie.
Lokalizacja zbrojenia w konstrukcji.
Metody badań zagrożenia korozyjnego zbrojenia przy pomocy metod elektrochemicznych (badania potencjałowe, spektroskopia impedancyjna).
Sposoby renowacji elementów żelbetowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Składnikami oceny końcowej są: wynik kolokwium zaliczeniowego – 50%, ocena z seminarium – 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podręczniki:
Małolepszy J. i inni – Technologia betonu – metody badań, Wydawnictwo AGH Kraków 2000
Wieczorek G., Korozja zbrojenia inicjowana przez chlorki lub karbonatyzację otuliny, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2002.
Fagerlund G., Trwałość konstrukcji betonowych, Arkady, Warszawa, 1997.
Ajdukiewicz A., Konstrukcje betonowe projektowane na okres użytkowania – badania a nowe ujęcie normatywne: Problemy naukowo-badawcze budownictwa, vol. II, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007, s. 15-38.
L. Bertolini,B. Elsener, P. Pedeferri, E. Redaelli, R.B. Polder, Corrosion of Steel in Concrete: Prevention, Diagnosis, Repair, Wiley 2013.
Kurdowski W. – Chemia cementu i betonu, Wydawnictwo Polski Cement i Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków, Warszawa 2010.
Neville A.M. – Właściwości betonu, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków, 2012

Czasopisma:
Cement Wapno Beton
Cement and Concrete Composites
Cement and Concrete Research
Budownictwo Technologie Architektura

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak