Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria kompozytów ze spoiwami mineralnymi
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-117-TM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia materiałów budowlanych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kotwica Łukasz (lkotwica@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie materiałów, w szczególności klasyfikowania i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych, kompozytowych oraz szklistych do zastosowań budowlanych i instalacyjnych, zna trendy rozwojowe w zakresie nowych materiałów TC2A_W13 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W002 potrafi dokonać krytycznej analizy materiałów źródłowych i potrafi przygotować do druku własne opracowanie oraz prezentację ilustrującą zaawansowane problemy techniczne z zakresu technologii chemicznej Prezentacja
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
M_U002 ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i innych Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie materiałów, w szczególności klasyfikowania i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych, kompozytowych oraz szklistych do zastosowań budowlanych i instalacyjnych, zna trendy rozwojowe w zakresie nowych materiałów + - - - - - - - - - -
M_W002 potrafi dokonać krytycznej analizy materiałów źródłowych i potrafi przygotować do druku własne opracowanie oraz prezentację ilustrującą zaawansowane problemy techniczne z zakresu technologii chemicznej - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - - - - - + - - - - -
M_U002 ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i innych - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Tematyka wykładów obejmuje zagadnienia projektowania i badania materiałów opartych na spoiwach mineralnych. Szczególny nacisk kładzony jest na inzynierię materiałową jako powiązanie technologii otrzymywania materiału z jego budową wewnętrzną i wynikającymi z niej właściwościami w odniesieniu do materiałów opartych na spoiwach mineralnych. Przedstawiane są metody kształtowania właściwości takich jak wytrzymałość, przewodnictwo cieplne, specjalne właściwości termiczne, elektryczne.

Zajęcia seminaryjne:

W czasie seminarium studenci zapoznają się z metodami badania specjalnych właściwości materiałów opartych na spoiwach mineralnych. W oparciu o dyskusję i referaty omawia się na przykładach proces kształtowania właściwości materiałów łącznie z doborem metod służących kontrolowaniu i ocenie skuteczności procesu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 14 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena ze sprawdzianów pisemnych w trakcie seminarium.
Ocena z przygotowanego i wygłoszonego referatu.
Ocena aktywności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończony I stopien studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W. Kurdowski „Chemia cementu i betonu” Polski Cement – PWN, Kraków – Warszawa, 2010
2. H.F.W. Taylor, “Chemistry of Cement”, Thomas Telford, Londyn 1997
3. W. Kurdowski “Chemia materiałów budowlanych” Wydawnictwa AGH, Kraków 2000
4. W. Skalmowski “Chemia materiałów budowlanych” Arkady, Warszawa 1971

Dodatkowo literatura wskazana przez prowadzących dla poszczególnych zagadnień omawianych na seminarium.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak