Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Immoblilizacja substancji nieb. w matrycach mineralnych
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-120-TM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia materiałów budowlanych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Królicka Agnieszka (krolicka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Nocuń-Wczelik Wiesława (wiesia@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna regulacje prawne dotyczące oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko. Potrafi wybrać procedurę badawczą pozwalającą ocenić oddziaływanie wyrobu na środowisko. Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 Zna przydatność matryc mineralnych do unieruchamiania metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych. Zna mechanizmy immobilizacji substancji niebezpiecznych w matrycach mineralnych. Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaproponować metodę utylizacji wybranych odpadów przemysłowych z wykorzystaniem matryc mineralnych. Potrafi ocenić wpływ wyrobu na środowisko. Kolokwium,
Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi wybrać optymalną dla danego analitu metodę oznaczania. Kolokwium,
Prezentacja,
Studium przypadków
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w szczególności oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna regulacje prawne dotyczące oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko. Potrafi wybrać procedurę badawczą pozwalającą ocenić oddziaływanie wyrobu na środowisko. + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna przydatność matryc mineralnych do unieruchamiania metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych. Zna mechanizmy immobilizacji substancji niebezpiecznych w matrycach mineralnych. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaproponować metodę utylizacji wybranych odpadów przemysłowych z wykorzystaniem matryc mineralnych. Potrafi ocenić wpływ wyrobu na środowisko. + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wybrać optymalną dla danego analitu metodę oznaczania. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w szczególności oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Regulacje prawne dotyczące wpływu obiektów budowlanych na zdrowie i środowisko
Procedury badania uwalniania substancji szkodliwych z wyrobów budowlanych
Czynniki kontrolujące uwalnianie substancji toksycznych
Metale ciężkie i ich oddziaływanie na organizmy żywe. Metale ciężkie a produkcja wyrobów budowlanych.
Odpady przemysłowe utylizowane w trakcie produkcji wyrobów budowlanych.
Przegląd materiałów budowlanych wraz z określeniem ich potencjału immobilizacyjnego.
Mechanizm unieruchamiania metali ciężkich w matrycy cementowej
Instrumentalne metody analityczne w badaniach uwalniania substancji toksycznych wyrobów budowlanych

Zajęcia seminaryjne:

Poszerzenie tematyki wykładów z wykorzystaniem oryginalnych publikacji naukowych. Analiza przypadków uwalniania bądź stabilizowania substancji toksycznych dla wybranych wyrobów budowlanych przygotowana na podstawie danych udostępnionych przez prowadzącego zajęcia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,5 zaliczenie (kolokwium) + 0,5 seminarium (prezentacja)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw chemii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura
1) W. Kurdowski, Chemia materiałów budowlanych, rozdział 17. Budowlane materiały wiążące.
2) http://ceramika.agh.edu.pl/index.php?id=318&tx_ttnews%5Btt_news%5D=494&cHash=325181de1f56ae0f6caa4b2df6effc3a (oraz literatura cytowana w artykule)
3) M.L.D. Gougar, B.E. Scheetz and D.M. Roy, Waste management 16 (1996) 295-303.
4) WWW.leaching.net

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak