Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia betonu
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-201-TM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia materiałów budowlanych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
dr inż. Kotwica Łukasz (lkotwica@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Łagosz Artur (alagosz@agh.edu.pl)
dr inż. Łój Grzegorz (gloj@agh.edu.pl)
dr inż. Mróz Radosław (rmroz@agh.edu.pl)
Różycka Agnieszka (ar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Znajomość surowców stosowanych do produkcji betonów, procesów fizyko-chemicznych zachodzących podczas twardnienia betonów, metod projektowania betonów, procesów wytwarzania betonów zwykłych, lekkich i specjalnych, metodyki badań betonów oraz procesów korozji wyrobów betonowych. TC2A_W07, TC2A_W05 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Umiejętność badania właściwości kruszyw zwykłych i lekkich oraz właściwości spoiw mineralnych. Umiejętność projektowania betonów zwykłych, betonów SCC, betonów do wyrobów wibroprasowanych oraz betonów komórkowych oraz badania ich właściwości. Umiejętność badania wpływu domieszek na właściwości mieszanki betonowej. Umiejętność oceny betonu w konstrukcji oraz badania odporność betonu na działanie czynników fizycznych i chemicznych. TC2A_U02, TC2A_U14 Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student nabywa umiejętności pozyskiwania wiedzy z literatury, baz danych i innych źródeł, interpretować, wyrażać swoją opinię oraz krytyczną ocenę zebranych materiałów. Potrafi również przygotować na podstawie posiadanych materiałów prezentacje multimedialne, wygłaszać je oraz skłaniać słuchaczy do dyskusji na temat poruszanych zagadnień. TC2A_U02, TC2A_U14 Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 umiejętność realizowania pracy w zespole badawczym, podporządkowania przełożonym, odpowiedzialności za swoje działania jak i działania zespołu. TC2A_K06, TC2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Znajomość surowców stosowanych do produkcji betonów, procesów fizyko-chemicznych zachodzących podczas twardnienia betonów, metod projektowania betonów, procesów wytwarzania betonów zwykłych, lekkich i specjalnych, metodyki badań betonów oraz procesów korozji wyrobów betonowych. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność badania właściwości kruszyw zwykłych i lekkich oraz właściwości spoiw mineralnych. Umiejętność projektowania betonów zwykłych, betonów SCC, betonów do wyrobów wibroprasowanych oraz betonów komórkowych oraz badania ich właściwości. Umiejętność badania wpływu domieszek na właściwości mieszanki betonowej. Umiejętność oceny betonu w konstrukcji oraz badania odporność betonu na działanie czynników fizycznych i chemicznych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student nabywa umiejętności pozyskiwania wiedzy z literatury, baz danych i innych źródeł, interpretować, wyrażać swoją opinię oraz krytyczną ocenę zebranych materiałów. Potrafi również przygotować na podstawie posiadanych materiałów prezentacje multimedialne, wygłaszać je oraz skłaniać słuchaczy do dyskusji na temat poruszanych zagadnień. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 umiejętność realizowania pracy w zespole badawczym, podporządkowania przełożonym, odpowiedzialności za swoje działania jak i działania zespołu. - - + - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Rola betonu w budownictwie. Charakterystyka składników stosowanych do mieszanki betonowej. Wzajemne oddziaływanie mieszanki betonowej z kruszywem. Właściwości mieszanki betonowej. Rola domieszek i dodatków do betonu zwykłego. Podstawowe operacje technologiczne przy produkcji betonu zwykłego i komórkowego. Podstawowe właściwości betonów zwykłych i lekkich. Korozja chemiczna betonów. Korozja i ochrona stali zbrojeniowej w betonie.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Badanie właściwości kruszyw zwykłych i lekkich. Badanie właściwości spoiw mineralnych. Domieszki stałe w technologii suchych zapraw. Projektowanie betonów zwykłych oraz badanie ich właściwości. Badanie wpływu domieszek na właściwości mieszanki betonowej. Projektowanie betonów SCC i sprawdzanie ich właściwości. Korozja stali w betonie. Ocena betonu w konstrukcji. Projektowanie betonów do wyrobów wibroprasowanych. Projektowanie betonów komórkowych i badanie ich właściwości. Odporność betonu na działanie czynników fizycznych.

Zajęcia seminaryjne:

Rodzaje cementów i metody badań cementów. Norma betonowa PN-EN 206-1. Skład chemiczny i mineralny klinkieru portlandzkiego a właściwości cementu. Współczesne poglądy na temat hydratacji cementu. Mikrostruktura stwardniałego zaczynu cementowego. Faza ciekła w stwardniałym betonie. Spoiwa specjalne (m.in. bezgipsowe, ekspansywne żużlowo-alkaliczne) i ich znaczenie w technologii betonu. Immobilizacja metali ciężkich w betonie. Metody badania pucolanowości dodatków mineralnych. Dyfuzja gazów i cieczy w betonie. Betony wysokowartościowe (BWW i BUWW). Betony samozagęszczalne (SCC). Betony RPC. Beton a zrównoważony rozwój. Metody obliczeniowe projektowania betonów zwykłych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 267 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 60 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 90 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Składnikami oceny końcowej są: wynik egzaminu – 50%, ocena z laboratorium – 25%, ocena z seminarium – 25%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Książki i Podręczniki :
Kurdowski W.: Chemia cementu i betonu. SPC Kraków, PWN Warszawa 2010
Neville A.M.: Właściwości betonu. SPC Kraków 2012
Praca zbiorowa pod red. Małolepszy J.: Materiały budowalne. Podstawy technologii i metody badań. UWND Kraków 2010
Kurdowski W. – Chemia cementu, PWN Warszawa 1991
Bukowski B. – Budownictwo betonowe, tom 1, Technologia betonu. Arkady Warszawa 1963
Małolepszy J. i inni – Technologia betonu – metody badań, Wydawnictwo AGH Kraków 2000
Piasta J., Piasta G. – Beton zwykły, Arkady Warszawa 1994
Piasta J. – Technologia betonów z kruszyw łamanych. Arkady Warszawa 1974
Jamroży Z. – Beton i jego technologie, PWN Warszawa 2006
Roszak W., Kubiczek F. – Technologia betonów z kruszyw lekkich. Arkady Warszawa 1979
Jatymowicz M., Siejko J., Zapotoczna-Sytek G. – Technologia autoklawizowanego betonu komórkowego. Arkady Warszawa 1980
Abramowicz M. – Roboty betonowe na placu budowy. Arkady Warszawa 1992.
Gruener M. – Korozja i ochrona betonu. Arkady Warszawa 1983
Szwabowski J. – Reologia mieszanek betonowych. Wyd. Politechniki Śląskiej 1999
Rusin Z. – Technologia betonów mrozoodpornych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
Kurdowski W. – Chemia materiałów budowlanych Wyd. AGH Kraków 1999
Czarnecki L., Emmous P.H. – Naprawa i Ochrona Konstrukcji Betonowych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
Pielichowski J. J., Puszyński A. A. – Technologia tworzyw sztucznych. Wyd. Nauk.-Tech. Warszawa 1992, 1994
Giergiczny Z. i inni – Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wyd. Górażdże Cement. Heidelberg Cement Group. Opole 2002
Czarnecki L. i inni (praca zbiorowa) – Beton według normy PN-EN 206-1 – Komentarz. Wyd. Polski Cement + P.K.N. Kraków 2004
Fagerlund C. – Trwałość konstrukcji betonowych. Arkady Warszawa 1997
Ściślewski Z. – Ochrona konstrukcji żelbetowych. Arkady Warszawa 1999

Czasopisma:

Cement Wapno Beton
Kwartalnik “Budownictwo, Technologie, Architektura” – SPC Kraków
Inżynieria i Budownictwo
Cement and Concrete Composites
Cement and Concrete Research
Archiwum Inżynierii – Archives of Civil Engineering
Zement Kalk Gips – ZKG International

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak