Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia materiałów wiążących
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-202-TM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia materiałów budowlanych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Nocuń-Wczelik Wiesława (wiesia@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Nocuń-Wczelik Wiesława (wiesia@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Bobrowski Andrzej (abobrow@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Gawlicki Marek (gawlic@agh.edu.pl)
dr inż. Kotwica Łukasz (lkotwica@agh.edu.pl)
dr inż. Łój Grzegorz (gloj@agh.edu.pl)
dr inż. Mróz Radosław (rmroz@agh.edu.pl)
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
dr inż. Wons Wojciech (wwons@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę z zakresu technologii spoiw TC2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 ma pogłebioną wiedzę na temat nowoczesnych materiałów kompozytowych z udziałem spoiw posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych TC2A_W07, TC2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko potrafi wytworzyć spoiwa mineralne o określonych parametrach użytkowych TC2A_U02, TC2A_U15 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U002 potrafi wytworzyć spoiwa o okreslonych parametrach użytkowych TC2A_U15 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 dostrzega możliwości komercjalizacji rozwiązań technologicznych TC2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_K002 rozumie znaczenie chemii w technologii TC2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę z zakresu technologii spoiw + - + - - + - - - - -
M_W002 ma pogłebioną wiedzę na temat nowoczesnych materiałów kompozytowych z udziałem spoiw posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko potrafi wytworzyć spoiwa mineralne o określonych parametrach użytkowych + - + - - + - - - - -
M_U002 potrafi wytworzyć spoiwa o okreslonych parametrach użytkowych + - + - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 dostrzega możliwości komercjalizacji rozwiązań technologicznych + - + - - - - - - - -
M_K002 rozumie znaczenie chemii w technologii + - + - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Technologia i fizykochemia materiałów wiążących

Przemysł materiałów wiążących – tradycja i współczesność. Podział materiałów wiążących. Surowce naturalne i przemysłowe stosowane w technologii cementu, wapna i gipsu. Procesy rozdrabniania i urządzenia. Prehomogenizacja i homogenizacja. Eksploatacja pieców i innych urządzeń cieplnych w przemyśle spoiw; wymienniki ciepła i chłodniki. Fizykochemia dekarbonatyzacji kamienia wapiennego; fizykochemia dehydratacji gipsu. Fizykochemia syntezy klinkieru. Systemy mielące i separatory. Dodatki mineralne i rodzaje cementów. Właściwości spoiw/zapraw wapiennych i gipsowych. Zagadnienia normalizacji. Fizykochemia procesu hydratacji. Bilanse materiałowe i cieplne mielenia/obróbki cieplnej. Przemysł materiałów wiążących a ochrona środowiska

Ćwiczenia laboratoryjne:

Praktyczne zapoznanie się z procedurami analitycznymi stosowanymi w przemyśle materiałów wiążących i badaniem cech użytkowych oraz trwałości materiałów metodami standardowymi. Badania materiałów z zastosowaniem nowoczesnych technik badawczych (mikroskopia, kalorymetria, termiczna analiza różnicowa, dyfraktometria rentgenowska). Wykorzystanie komputerów do opracowywania wyników badań i obliczeń namiarów surowcowych

Zajęcia seminaryjne:

Poszerzenie tematyki wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych w oparciu o referaty studenckie, dyskusje i podsumowania prowadzących. Na przykład: surowce wtórne nowej generacji; składniki akcesoryczne w syntezie klinkieru; dodatki ułatwiające mielenie, wtórny i opóźniony ettringit w procesie hydratacji; niektóre cementy specjalne; sorbenty wapienne, możliwości wykorzystania gipsu w technologii nowoczesnych materiałów budowlanych. Jak również wybrane nowoczesne rozwiązania dotyczące poszczególnych procesów jednostkowych (systemy mielenia, transportu, procesy wysokotemperaturowe, paliwa alternatywne,), trendy światowe zaznaczające się w technologiach objętych specjalnością i kierunkach zastosowania wytwarzanych produktów, modyfikowanie właściwości materiałów w pożądanym kierunku i otrzymywanie produktów o założonych parametrach użytkowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 256 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 60 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 90 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia ważona z oceny zajęć laboratoryjnych, seminaryjnych i egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Przygotowanie do realizacji bloku specjalistycznego w oparciu o zdane egzaminy i zaliczenia przedmiotów IV r., takie jak na przykład „Technologia materiałów budowlanych” na poziomie ogólnym czy „Maszynoznawstwo”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W. Kurdowski – „Poradnik technologa przemysłu cementowego”, wyd. Arkady, Warszawa 1981
2. W. Kurdowski – „Chemia cementu” PWN 2010
3. „Cement. Właściwości. Wybrane kierunki stosowania” – praca zbiorowa pod redakcją W. Nocuń-Wczelik, wyd. AGH, Kraków 2010
4. J. Małolepszy, J. Deja, W. Brylicki, M. Gawlicki – „Technologia betonu – metody badań”, Wyd. AGH (skrypt 1447) 1995
Roczniki czasopism „Cement-Wapno-Gips”, „Cement-Wapno-Beton”, „Zement Kalk Gips”, „Cement and Concrete Research”, wybrane monografie wydane jako Zeszyty Naukowe AGH,
normy, dokumenty CEMBUREAU i innych organizacji związanych z przemysłem materiałów wiążących

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak