Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia ceramiki budowlanej
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-203-TM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia materiałów budowlanych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Brylska Elżbieta (brylska@agh.edu.pl)
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pytel Zdzisław (pytel@agh.edu.pl)
dr inż. Wons Wojciech (wwons@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania, właściwości i warunków użytkowania ceramicznych materiałów budowlanych: wypalanych (elementy murowe, klinkierowe, dekarskie, stropowe, kamionkowe, sztuczne kruszywa lekkie) oraz niewypalanych (wyroby wapienno-piaskowe). TC2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę o surowcach stosowanych w technologiach ceramicznych materiałów budowlanych oraz o odpadach przemysłowych wykorzystywanych w tych technologiach TC2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi scharakteryzować technologie ceramicznych materiałów budowlanych oraz zastosować je do wytwarzania poszczególnych rodzajów wyrobów TC2A_U03 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi zbadać przydatność surowców oraz zaprojektować warunki technologiczne produkcji ceramicznego materiału budowlanego o wymaganych parametrach użytkowych TC2A_U14 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie ceramicznych materiałów bodowlanych TC2A_K05 Udział w dyskusji,
Egzamin
M_K002 Student rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii nowej generacji ceramicznych materiałów budowlanych TC2A_K06 Egzamin,
Prezentacja,
Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania, właściwości i warunków użytkowania ceramicznych materiałów budowlanych: wypalanych (elementy murowe, klinkierowe, dekarskie, stropowe, kamionkowe, sztuczne kruszywa lekkie) oraz niewypalanych (wyroby wapienno-piaskowe). + - + - - + - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę o surowcach stosowanych w technologiach ceramicznych materiałów budowlanych oraz o odpadach przemysłowych wykorzystywanych w tych technologiach + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi scharakteryzować technologie ceramicznych materiałów budowlanych oraz zastosować je do wytwarzania poszczególnych rodzajów wyrobów + - + - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zbadać przydatność surowców oraz zaprojektować warunki technologiczne produkcji ceramicznego materiału budowlanego o wymaganych parametrach użytkowych + - + - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie ceramicznych materiałów bodowlanych + - + - - + - - - - -
M_K002 Student rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii nowej generacji ceramicznych materiałów budowlanych + - + - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Program wykładów:
Rodzaje ceramicznych materiałów budowlanych wypalanych i niewypalanych.
Surowce ceramiki budowlanej: klasyfikacja technologiczna i właściwości surowców ilastych; dodatki technologiczne (schudzające, poryzujące, topniki).
Formowanie plastyczne w technologii ceramicznych materiałów budowlanych; układ surowce ilaste-woda; metody przerobu surowców i homogenizacji mas; urządzenia; wady formowania.
Suszenie ceramiki budowlanej, zjawiska fizykochemiczne zachodzące podczas suszenia; suszarnie stosowane w przemyśle ceramiki budowlanej; wady suszenia.
Wypalanie: zjawiska fizykochemiczne w procesie wypalania, wady wypalania, piece stosowane w przemyśle ceramiki budowlanej.
Formowanie półsuche ceramicznych materiałów budowlanych: surowce, urządzenia, wady wyrobów.
Nowe technologie w przemyśle ceramiki budowlanej wykorzystujące surowce wtórne.
Technologia wyrobów kamionkowych: surowce i metody produkcji.
Technologia wyrobów klinkierowych: surowce i metody produkcji.
Technologia sztucznych kruszyw lekkich: klasyfikacja i właściwości; metody produkcji kruszyw spęcznianych.
Technologia wyrobów sylikatowych: surowce; zjawiska zachodzące w procesie autoklawizacji; właściwości wyrobów wapienno-piaskowych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Program laboratorium:
Badanie surowców ilastych i dodatków technologicznych: opis makroskopowy, oznaczanie składu granulometrycznego, obecności węglanów i siarczanów rozpuszczalnych.
Laboratoryjne badania technologicznej przydatności surowców dla ceramiki budowlanej produkowanej metodą plastycznego formowania – przygotowanie mas z surowca ilastego modyfikowanego dodatkami technologicznymi i domieszkami szkodliwymi (“margiel”, siarczany); badanie właściwości kształtek po formowaniu, suszeniu i wypalaniu.
Formowanie metodą półsuchego prasowania – przygotowanie mas i prasowanie kształtek; badanie właściwości tworzyw po wypaleniu i ocena technologicznej przydatności mas do produkcji ceramiki budowlanej o czerepie spieczonym.
Ocena przydatności surowców do produkcji wyrobów wapienno-piaskowych.
Badanie właściwości użytkowych ceramicznych materiałów budowlanych zgodnie z wymaganiami norm europejskich.

Zajęcia seminaryjne:

Program seminarium :
Przemiany nisko- i wysokotemperaturowe surowców ilastych i nieilastych stosowanych w technologii ceramiki budowlanej – interpretacja wyników kompleksowych badań.
Skład fazowy ceramicznych materiałów budowlanych o czerepie spieczonym i porowatym (metody jego identyfikacji) w zależności od składu mineralnego surowców wyjściowych.
Korozja wyrobów ceramiki budowlanej: przyczyny (czynniki wewnętrzne i zewnętrzne); sposoby unieszkodliwiania “domieszek szkodliwych ceramiki budowlanej” w procesie technologicznym, w wyrobie i w budynku.
Właściwości promieniotwórcze surowców i materiałów budowlanych.
Teoria a praktyka – zajęcia w zakładach produkujących ceramiczne materiały budowlane – porównywanie sposobów realizacji i doskonalenia procesów produkcji w zakładach ceramiki budowlanej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 270 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 60 godz
Udział w zajęciach terenowych 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 90 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 13 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,5E*+0,3l*+0,2S

E-ocena z egzaminu
L*=L1+L2…Ln -średnia ocen z wszystkich zajęć laboratoryjnych
S-ocena z seminarium

Uzyskana wartość liczbowa OK przeliczana jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura zalecana:
1.Gawlicki M., Pichór W., Brylska E., Brylicki W., Łagosz A., Malata G., Małolepszy J. (red)., Nocuń-Wczelik W.
Petri M., Pytel Z., Roszczynialski W., Stolecki J., Reben M.– Podstawy technologii materiałów budowlanych
i metody badań; Wyd.AGH, Kraków 2013
2. Brylska E., Murzyn P., Stolecki J.- Ceramiczne materiały budowlane-metody badań surowców
i wyrobów;Wyd.AGH,Kraków 2014
3.Tokarski Z.,Kałwa M.,Przybyłek A.,Ropska H.,Wolfke S.-Surowce ceramiki budowlanej; Zeszyty PAN,
Ceramika 1; Warszawa 1964
4.Bolewski A. Budkiewicz M. Wyszomirski P.-Surowce ceramiczne; Wyd.Geolog.Warszawa 1991
5.Stoch L. Minerały ilaste; Wyd. Geolog. Warszawa 1974
6.Tokarski Z. Wolfke S. – Korozja ceramicznych materiałów budowlanych; Arkady,W-wa1969
7.Wolfke S. – Rozpuszczalne związki siarki występujące w typowych surowcach ilastych ceramiki
budowlanej; Zeszyty PAN, Ceramika 12; Kraków 1969
8.Awgustinik A.J. – Ceramika; Arkady, Warszawa 1980;
9.Praca zbiorowa -Poradnik pracownika cegielni; Arkady, Warszawa 1978;
10.Rusiecki A. Raabe J.-Pracownia technologiczna ceramiki; Warszawa 1972;
11.Janiak M.i in.-Maszyny i urządzenia w przemyśle ceramiki budowlanej; Arkady,
Warszawa 1970;
12.Piech J.-Operacje suszenia i suszarnie w przemyśle ceramicznym;SUAGH 1658;Kraków2003
13.Piech J. -Piece ceramiczne i szklarskie; Wyd. AGH, Kraków 1993;
14.Kowalenko W. i in.– Sztuczne kruszywa lekkie– produkcja i zastosowanie; Arkady,
Warszwa 1972
15.Pampuch R. Haberko K. Kordek M. Nauka o procesach ceramicznych; PWN Warszawa 1992
16.Sikora W. Rybicka E. –Surowce ilaste; Skrypt AGH nr 1404, Kraków 1994
17.Langier-Kuźniarowa A. –Termogramy minerałów ilastych; Warszawa 1967
18.Kubisz J. Żabiński W. –Materiały do ćwiczeń z mineralogii; Skrypt AGH
19.Kurdowski W. –Chemia materiałów budowlanych; Kraków 2003

Czasopisma:
•Ceramika Budowlana
•Materiały Budowlane

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak