Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-304-TM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia materiałów budowlanych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Wacławska Irena (iwac@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Wacławska Irena (iwac@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z wykorzystaniem technologii chemicznych w ochronie głównych składowych środowiska naturalnego oraz uwarunkowań prawnych w tym zakresie.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą właściwości fizykochemicznych substancji zanieczyszczających poszczególne składowe środowiska naturalnego oraz zna mechanizmy ich oddziaływania na środowisko. TC2A_W13, TC2A_W11, TC2A_W14 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii chemicznych służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwaniu. TC2A_W11 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna kierunki i technologie neutralizacji i gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych. TC2A_W11 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu unijnych i krajowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska. TC2A_W16 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić przydatność i ograniczenia stosowanych technologii służących zarówno ograniczeniu, emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwania. TC2A_U09 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi opisać „przyjazne dla otoczenia” technologie przemysłowe oparte na procesach chemicznych. TC2A_U16, TC2A_U07 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu emisji substancji zanieczyszczających na jakość poszczególnych składowych środowiska naturalnego. TC2A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Rozumie znaczącą rolę chemii w rozwiązywaniu zagadnień związanych z ochroną środowiska. TC2A_K06 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą właściwości fizykochemicznych substancji zanieczyszczających poszczególne składowe środowiska naturalnego oraz zna mechanizmy ich oddziaływania na środowisko. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii chemicznych służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwaniu. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna kierunki i technologie neutralizacji i gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych. - - - - - + - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu unijnych i krajowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić przydatność i ograniczenia stosowanych technologii służących zarówno ograniczeniu, emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwania. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi opisać „przyjazne dla otoczenia” technologie przemysłowe oparte na procesach chemicznych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu emisji substancji zanieczyszczających na jakość poszczególnych składowych środowiska naturalnego. - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie znaczącą rolę chemii w rozwiązywaniu zagadnień związanych z ochroną środowiska. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Zagadnienia seminaryjne

1.Budowa i skład chemiczny poszczególnych składowych środowiska naturalnego.
2.Geochemia środowiska – cykle biogeochemicznej podstawowych pierwiastków naruszenia równowagi przyrodniczej.
3.Rodzaje zanieczyszczeń atmosfery i podstawowe procesy technologiczne wykorzystywane do oczyszczania gazów odlotowych. Sposoby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
4.Rodzaje zanieczyszczeń środowiska wodnego, chemiczne technologie i materiały dla uzdatniania wód i oczyszczania ścieków.
5.Rodzaje zanieczyszczeń środowiska glebowego, technologie oraz materiały służącego jego ochronie.
6.Gospodarka odpadami przemysłowymi – charakterystyka i podział odpadów, kierunki i technologie ich neutralizacji i gospodarczego wykorzystania.
7.Biotechnologia w ochronie środowiska – mikrobiologiczne usuwanie metali ze ścieków, mikrobiologiczne ługowanie metali z odpadów przemysłowych.
8.Unijne i krajowe regulacje prawne dotyczące ochrony poszczególnych składowych środowiska naturalnego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 * ocena z przygotowanej prezentacji + 0,5 * ocena z kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Kabata-Pendias, H. Pendias, Biogeochemia pierwiastków śladowych, WPWN Warszawa, 1999.
2. B. Poskrobko, T. Poskrobko, K. Skiba, Ochrona biosfery, WPWE, Warszawa, 2007.
3. E. Klimiuk, M. Łebkowska, Biotechnologia w ochronie środowiska, WPWN, Warszawa, 2004.
4. F. Maciak, Ochrona rekultywacyjna środowiska, WSGGW, Warszawa, 2003.
5. C. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, WPWN, Warszawa, 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak