Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca magisterska
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-306-TM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia materiałów budowlanych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma rozszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat pracy magisterskiej TC2A_W04, TC2A_W01, TC2A_W06, TC2A_W05 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
M_W002 Student zna zasady stosowania przepisów prawnych i norm i ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich TC2A_W16, TC2A_W11 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować i przedstawić pracę o charakterze: badawczym, projektowym, aplikacyjnym, analizy teoretycznej zagadnienia praktycznego lub monograficznym oraz potrafi korzystać z naukowych baz danych i komercyjnych programów obliczeniowych TC2A_U19, TC2A_U04, TC2A_U08 Egzamin,
Praca dyplomowa
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej analizy materiałów źródłowych i potrafi przygotować do druku własne opracowanie oraz prezentację ilustrującą zaawansowane problemy techniczne z zakresu technologii chemicznej TC2A_U08, TC2A_U23, TC2A_U05 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole pod kierunkiem doświadczonego opiekuna, ma także świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania i podejmowane decyzje. TC2A_K04, TC2A_K02 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_K002 Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej TC2A_K07, TC2A_K08, TC2A_K06, TC2A_K05 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma rozszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat pracy magisterskiej - - - - - - + - - - -
M_W002 Student zna zasady stosowania przepisów prawnych i norm i ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować i przedstawić pracę o charakterze: badawczym, projektowym, aplikacyjnym, analizy teoretycznej zagadnienia praktycznego lub monograficznym oraz potrafi korzystać z naukowych baz danych i komercyjnych programów obliczeniowych - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej analizy materiałów źródłowych i potrafi przygotować do druku własne opracowanie oraz prezentację ilustrującą zaawansowane problemy techniczne z zakresu technologii chemicznej - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole pod kierunkiem doświadczonego opiekuna, ma także świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania i podejmowane decyzje. - - - - - - + - - - -
M_K002 Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:
Praca magisterska

Omówienie realizacji pracy z promotorem.
Zebranie i analiza literatury związanej z tematem pracy.
Udział w pracach projektowych, obliczeniowych lub eksperymentalnych.
Analiza uzyskanych wyników i formułowanie wniosków
Opracowanie redakcyjne pracy magisterskiej i przygotowanie jej prezentacji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 503 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Przygotowanie do zajęć 80 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 230 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 12 godz
Przygotowanie pracy dyplomowej 150 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z realizacji pracy dyplomowej magisterskiej i jest ustalana na podstawie średniej oceny promotora i recenzenta

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wybór tematu pracy następuje na rok przed terminem egzaminu dyplomowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wymagana literatura jest ustalana indywidualnie dla każdej pracy magisterskiej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Osobą prowadzącą moduł jest indywidualny opiekun pracy dyplomowej studenta.
Rejestracja pracy i dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (obrony) zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów w AGH.