Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca magisterska
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
CTC-2-206-TS-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Technologia szkła i powłok amorficznych
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma rozszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat pracy magisterskiej TC2A_W07, TC2A_W01, TC2A_W06 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
M_W002 Student zna zasady stosowania przepisów prawnych i norm i ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich TC2A_W16, TC2A_W11 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować i przedstawić pracę o charakterze: badawczym, projektowym, aplikacyjnym, analizy teoretycznej zagadnienia praktycznego lub monograficznym oraz potrafi korzystać z naukowych baz danych i komercyjnych programów obliczeniowych TC2A_U23, TC2A_U21 Egzamin,
Praca dyplomowa
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej analizy materiałów źródłowych i potrafi przygotować do druku własne opracowanie oraz prezentację ilustrującą zaawansowane problemy techniczne z zakresu technologii chemicznej TC2A_U22, TC2A_U18, TC2A_U13, TC2A_U14, TC2A_U20 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole pod kierunkiem doświadczonego opiekuna, ma także świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania i podejmowane decyzje. TC2A_K01, TC2A_K02 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_K002 Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej TC2A_K08, TC2A_K03, TC2A_K05 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma rozszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat pracy magisterskiej - - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady stosowania przepisów prawnych i norm i ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować i przedstawić pracę o charakterze: badawczym, projektowym, aplikacyjnym, analizy teoretycznej zagadnienia praktycznego lub monograficznym oraz potrafi korzystać z naukowych baz danych i komercyjnych programów obliczeniowych - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej analizy materiałów źródłowych i potrafi przygotować do druku własne opracowanie oraz prezentację ilustrującą zaawansowane problemy techniczne z zakresu technologii chemicznej - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole pod kierunkiem doświadczonego opiekuna, ma także świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania i podejmowane decyzje. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:
Praca magisterska

Omówienie realizacji pracy z promotorem.
Zebranie i analiza literatury związanej z tematem pracy.
Udział w pracach projektowych, obliczeniowych lub eksperymentalnych.
Analiza uzyskanych wyników i formułowanie wniosków
Opracowanie redakcyjne pracy magisterskiej i przygotowanie jej prezentacji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 503 godz
Punkty ECTS za moduł 0 ECTS
Przygotowanie do zajęć 80 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 230 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 12 godz
Przygotowanie pracy dyplomowej 150 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z realizacji pracy dyplomowej magisterskiej i jest ustalana na podstawie średniej oceny promotora i recenzenta.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wybór tematu pracy następuje na rok przed terminem egzaminu dyplomowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wymagana literatura jest ustalana indywidualnie dla każdej pracy magisterskiej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Osobą prowadzącą moduł jest indywidualny opiekun pracy dyplomowej studenta.
Rejestracja pracy i dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (obrony) zgodnie z obowiązującym
Regulaminem studiów w AGH.