Field learning outcome data:
Code:
IS2A_K01
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
rozumie konieczność ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
Reference to ALO:
  • P7S_KK_XA_02
    Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
  • P7S_KO_XA_03
    Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
  • P7S_KR_XA_01
    Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: – rozwijania dorobku zawodu, – podtrzymywania etosu zawodu, – przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.