Field learning outcome data:
Code:
FT2A_K02
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
potrafi współdziałać w środowisku interdyscyplinarnym oraz rozumie pozatechniczne skutki stosowania metod fizyki technicznej (w tym jej wpływu na środowisko) i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Reference to ALO:
 • P7S_KK_XA_01
  Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści.
 • P7S_KO_XA_01
  Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.
 • P7S_KO_XA_02
  Absolwent jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego.
 • P7S_KR_XA_01
  Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: – rozwijania dorobku zawodu, – podtrzymywania etosu zawodu, – przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.