Field learning outcome data:
Code:
GF1A_U03
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
The graduate is able to extend knowledge, find information from literature and electronic sources, state conclusions and opinions
Reference to ALO:
  • P1A_U02
    rozumie literaturę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim
  • P1A_U03
    wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
  • P1A_U11
    uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany