Field learning outcome data:
Code:
GF1A_U12
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Basing on results of geophysical surveys and other sources the graduate is able to construct simple models of rock massif
Reference to ALO:
 • P1A_U03
  wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
 • P1A_U06
  przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
 • P1A_U07
  wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
 • Inz1A_U01
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski