Field learning outcome data:
Code:
GF1A_K04
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
The graduate is aware of importance and understands non-technical aspects and results of engineering activity, including environmental impact, and related responsibility of taken decisions
Reference to ALO:
  • P1A_K04
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • Inz1A_K01
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje