Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Atomic Force Microscopy and its variants in advanced measurements
Learning outcome:
Student is able to find scientific articles on selected topic and on their basis prepare a presentation in english about the results of various scientific experiments.
Connections with FLO:
 • CE2A_U11
  potrafi integrować wiedzę z zakresu chemii, fizyki ciała stałego i informatyki do rozwiązywania problemów technologicznych z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
 • CE1A_U03
  potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej, posługuje się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi,
 • TC2A_U20
  posługuje się angielską terminologią techniczną
 • IM2A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; weryfikować poprawność danych; potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować, a także wyciągać i formułować wnioski oraz merytorycznie uzasadniać opinie w obszarze nauki o materiałach
 • IM2A_U02
  Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się w zakresie inżynierii materiałowej
 • TC1A_U11
  posługuje się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi
 • TC1A_U12
  potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej
 • TC1A_U16
  ma umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz umiejętność samokształcenia się
 • IM1A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IM1A_U02
  Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się