Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Mathematics 1
Learning outcome:
Student umie policzyć granicę funkcji w punkcie i potrafi określić ciągłość funkcji w punkcie. Student umie wyciągnąć wnioski z podstawowych twierdzeń i własności funkcji ciągłych określonych w dziedzinie rzeczywistej. Student umie sprawdzić z definicji różniczkowalność funkcji w punkcie. Student umie obliczyć pochodne funkcji danych za pomocą operacji elementarnych. Student potrafi w oparciu o wiedzę z zakresu rachunku różniczkowego narysować przebieg zmienności funkcji, umie określić ekstrema lokalne, przedziały monotoniczności, punkty przegięcia i przedziały wypukłości. Umie zastosować regułę de'l Hospitala do obiczania granic funkcji.
Connections with FLO:
  • IS1A_U01
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, odpowiednio planując prace i korzystając z wszelkich baz danych, literatury i innych źródeł
  • IS1A_U05
    potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę informatyczną i poznane modele matematyczne do wszechstronnej oceny i diagnostyki systemów informatycznych