Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
Course of study:
2018/2019
Code:
BIS-1-311-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Rosyjski
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
mgr Krukiewicz-Gacek Anna (sjokrk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin – semestr 2/3

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi przygotować prezentację ustną na tematy akademickie i branżowe oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym. IS1A_U06, IS1A_U03, IS1A_U04 Presentation,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_U002 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny o tematyce ogólnej i branżowej, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. IS1A_U06, IS1A_U01, IS1A_U03 Examination,
Execution of exercises,
Essays written during classes
M_U003 Potrafi przedstawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie dotyczące tematów ogólnych, akademickich i zawodowych w formie pisemnej i ustnej. IS1A_U06, IS1A_U01, IS1A_U04 Essays written during classes,
Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U004 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą kwestii branżowych i spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. IS1A_U06, IS1A_U01 Examination,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises,
Test results,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy. IS1A_W19 Test results,
Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Test,
Examination,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi przygotować prezentację ustną na tematy akademickie i branżowe oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny o tematyce ogólnej i branżowej, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przedstawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie dotyczące tematów ogólnych, akademickich i zawodowych w formie pisemnej i ustnej. - + - - - - - - - - -
M_U004 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą kwestii branżowych i spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin – semestr 2/3

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci ćwiczeń (135 godzin)

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
. Rzeczownik:
• biernik l. mn. rz. żywotnych
• rz. r. nijakiego na –мя, typu время (powtórzenie)
• skrótowce typu турпоход, шоп-тур
. Przymiotnik:
• stopień wyższy,
stopień najwyższy z przyrost. –eйш-, aйш oraz z przedrost. най-
• krótka forma w roli orzecznika.
. Zaimek:
• przeczące z part. ни, не(-),typu ничего, нечего
• nieokreślone z part. -то, -нибудь typu кто-то, кто-нибудь.
. Czasownik:
• czasowniki dokonane, niedokonane (нп. лететь – летать)
• tryb rozkazujący dla 3 os. l.p. i l. mn. i dla 1 os. l. mn.
• czasowniki ruchu (куда? +B.) i stanu (где? + Msc.)
• imiesłowy przysłówkowe i przymiotnikowe (czynne i bierne)
• strona bierna
. Konstrukcje zdaniowe:
• liczebnik główny 2, 3, 4 + przymiotnik + rzecz. r.m. lub r.n.
. Próby translacyjne.

TEMATYKA I SŁOWNICTWO

Uczelnia, studia, życie studenckie (Вуз, учёба, студенческая жизнь)
- Szkolnictwo w Polsce i w Rosji, wybór uczelni
- Opis wydziału i charakteru studiów

Plany na przyszłość, wybór zawodu (Планы на будущее, выбор профессии)
- Ubieganie się o pracę
- Sposoby dorabiania przez studentów

Zawody wymierające i najbardziej prestiżowe (Исчезающие и престижные профессии)
- Nazywanie zawodów i opisywanie czynności zawodowych

Rozmowa kwalifikacyjna (Собеседование)
- Umiejętność zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, dress code

Oferty pracy w prasie lub Internecie (Оферты работы, объявления)
- Tworzenie ogłoszeń o pracy, biuro pośrednictwa

Przykłady pism formalnych np. podanie, reklamacja, list motywacyjny (Коммерческая корреспонденция)
- Pisanie różnych form listów formalnych; korespondencja handlowa

Sprzęt i materiały biurowe (Оргтехника)
- Zamawianie materiałów biurowych, nazwy sprzętu biurowego

Formalności paszportowe i wizowe (Оформление визы)
- Stawianie pytań, udzielanie informacji, pisanie zaproszeń

Wypełnianie formularzy np. deklaracji celnej (Как заполнить таможенную декларацию)
- Rodzaje druków, blankietów celnych i wizowych

Rezerwacja pokoju w hotelu (Бронировка номера в отеле)
- Umiejętność zarezerwowania noclegu, biletu itp

Na dworcu, na lotnisku (Ha вокзалe, в аэропортy)
- Najważniejsze miejsca np. poczekalnia, terminal, rozkład jazdy ; czynności związane z podróżowaniem

Sport i turystyka (Спорт и туризм)
- Dyscypliny sportowe, plusy i minusy uprawiania sportu
- Imprezy i obiekty sportowe

Stan zdrowia, lekarz (Врач, болезнь)
- Leczenie, udzielanie pierwszej pomocy
- Specjalizacje lekarskie, środki medyczne itp.

Środowisko, w którym żyjemy (Окружающая среда)
- Zagrożenia ekologiczne i ochrona środowiska
- Zachowania proekologiczne

My i kultura (Мы и культурa)
- Imprezy kulturalne
- Film, muzyka, muzeum

Technika wokół nas, Internet (Техника вокруг нас, Интернет)
- Wynalazki, urządzenia elektroniczne, komputer
- Rola Internetu, zasady etykiety w Internecie

Święta i uroczystości w Polsce i w Rosji (Государственные и церковные праздники)
- Atrybuty świąteczne, składanie życzeń

FUNKCJE JĘZYKOWE i INNE SPRAWNOŚCI

Prowadzenie dyskusji – Проведение дискуссии
Komentowanie informacji – Комментарии
Prowadzenie rozmów dotyczących sytuacji z życia codziennego – Разговоры на бытовые темы
Udzielanie rad – Советы
Wyrażanie życzeń – Желания
Prognozowanie – Прогнозирование
Podawanie przyczyn – Представление причин
Rozwiązywanie konfliktów, reagowanie w sytuacjach konfliktowych.
Prowadzenie rozmów dotyczących reguł zachowania.
Prowadzenie krótkich rozmów z przypadkowo poznanymi osobami.
Uzasadnienie własnego stanowiska, przytaczanie argumentów „za” i „przeciw”, konstruktywne krytykowanie.
Przygotowanie i prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
Wypełnianie formularzy.
Redagowanie tekstów różnego rodzaju: maile i listy prywatne oraz oficjalne np. list motywacyjny, CV, listy do redakcji, reklamacje, podania.
Rozumienie ze słuchu wywiadów, rozmów o treści ogólnej, a także wypowiedzi o charakterze popularno-naukowym.
Rozumienie tekstów pisanych o charakterze popularno-naukowym.
Przeprowadzenie prezentacji związanej ze studiowanym kierunkiem.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 45 h
Module ECTS credits 0 ECTS
Participation in study tours 45 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z lektoratu ustalana jest jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych przez studenta z zaliczeń poszczególnych semestrów oraz egzaminu z języka obcego.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie co najmniej A-2.

Recommended literature and teaching resources:

„Всё просто!” 3 – B. Chlebda, I. Danecka
„Вот и мы” 3 – M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec
Repetytorium maturalne z j. rosyjskiego – M. Zdunik, S. Galant
„Paszport maturzysty” – H. Makarewicz
Język rosyjski w biznesie” – Z. Kuca
„Pisanie po rosyjsku” – H. Makarewicz

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć.

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO

Składowe zaliczenia:

1. Zaliczenie kolokwiów
2. Zaliczenie innych form pisemnych i ustnych sprawdzania wiadomości
3. Elementy dodatkowe

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej z wszystkich przeprowadzonych w trakcie semestru kolokwiów. Wszystkie kolokwia są na ocenę.

W wypadku otrzymania oceny negatywnej student ma prawo do poprawy oceny na następujących zasadach:

  • Poprawa oceny negatywnej uzyskanej w pierwszym terminie skutkuje przekreśleniem oceny negatywnej i zastąpienie jej oceną pozytywną, która będzie liczyć się do średniej.
  • Poprawa oceny uzyskanej w drugim terminie skutkuje wpisaniem do arkusza średniej z dwóch otrzymanych ocen. Średnia ocena cząstkowa w wypadku zaliczenia testu nie może być mniejsza niż 3.0.
  • Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście skutkuje utratą terminu.
  • Każdy student ma prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych.
  • Kolokwia mogą dobywać się w odstępach czasu nie krótszych niż 2 dni.
  • Student ma prawo zobaczyć swoje ocenione prace i zapytać o wyjaśnienie sposobu oceny oraz podanie poprawnych odpowiedzi, nie wolno mu jednak fotografować ani w inny sposób kopiować materiałów testowych.

2. Prowadzący zobowiązany jest do podania studentom sposobu oceniania i formy poprawy wszystkich prac na początku semestru.

3. Student powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach swojej grupy językowej.

  • W wypadku nieobecności spowodowanej chorobą student powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie najpóźniej 14 dni po nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem.
  • W wypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student powinien zgłosić się do prowadzącego, który każdemu studentowi poda indywidualnie sposób odrobienia nieobecności. Nieobecność należy odrobić w terminie 14 dni od daty nieobecności.
  • Nieobecność nieusprawiedliwiona na dwóch zajęciach nie wymaga odrabiania.
  • Jeśli ilość nieobecności nieusprawiedliwionych przekroczy 7, prowadzący powinien odmówić zaliczenia semestru nawet, jeśli część z nich była wcześniej odrobiona.

4. Student jest zobowiązany do posiadana podręcznika do nauki języka oraz ćwiczeń dodatkowych. Brak wymaganych materiałów (podręcznika, ćwiczeń dodatkowych) skutkuje wpisaniem w arkuszu ewidencyjnym adnotacji “nieprzygotowany”. Prowadzący ma prawo odmówić zaliczenia studentowi, który był nieprzygotowany do 1/2 zajęć, również w przypadku zaliczenia przez niego wszystkich kolokwiów.

5. Student otrzymuje dodatkowe oceny za aktywność na zajęciach, nieobowiązkowe prace domowe, prezentacje oraz inne działania na rzecz swojej grupy zajęciowej.

6. W szczególnych przypadkach losowych prowadzący może za zgodą Kierownika SJO zastosować inny tryb uzyskania zaliczenia.