Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Organisation management
Course of study:
2018/2019
Code:
JFT-2-207-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Study level:
Second-cycle studies
Semester:
Spring
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest przekazanie nowoczesnej wiedzy, rozwój kompetencji, przygotowanie do podejmowania samodzielnych i profesjonalnych decyzji w zakresie procesów we współczesnych organizacjach.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Podejmuje samodzielne analizy w zakresie wybranego zjawiska lub procesu w odniesieniu do zarządzania procesami w organizacjach. Doskonali własne umiejętności osobiste, społeczne i menedżerskie (komunikowanie, prezentacja,współpraca zespołowa, negocjowanie). Presentation
M_K002 Ma świadomość formułowania indywidualnych potrzeb i celów, zarządzania rozwojem swoich kompetencji, konieczności kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji i rozwiązywania problemów. Posiada kompetencję orientacji w biznesie i otoczeniu społecznym. Trafnie ocenia znaczenie analizy socjologicznej dla rozumienia zmian we funkcjonowaniu gospodarki i jej organizacji. Case study
Skills
M_U001 Potrafi zastosować, na postawie krytycznej analizy przydatności, właściwe teorie, koncepcje i pojęcia do analizy procesów biznesowych i personalnych. Potrafi analizować cele organizacji w odniesieniu do funkcjonowania organizacji, własnego miejsca zatrudnienia i roli pracownika - specjalisty. Project
M_U002 Posiada umiejętność analizowania uwarunkowań zachowania ludzi w organizacjach, w kontekście transformacji cyfrowych, strategii biznesowych, procesowych i personalnych. Potrafi oceniać zalety i wady współczesnego rynku pracy, elastycznego zatrudnienia i wspierania zwinności w działaniach pracowników (agility). Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych gospodarczych w aspekcie zarządzania organizacjami. Presentation
Knowledge
M_W001 Rozumie uwarunkowania społeczeństwa opartego na wiedzy, zmian w gospodarce i przejścia do czwartej rewolucji przemysłowej. Poprawnie stosuje terminologię z zakresu zarządzania organizacjami. Wie jak opisać i analizować zmiany zachodzące w organizacjach i zarządzaniu nimi we współczesnym świecie (w Polsce i za granicą). Potrafi charakteryzować procesy zachodzące w odniesieniu do biznesu i rynku pracy. Project
M_W002 Ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce społecznej oraz o relacjach między zarządzaniem a społecznymi uwarunkowaniami zachowań we współczesnych organizacjach. Potrafi oceniać zalety i zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii, modeli biznesowych, sieciocentryczności przedsiębiorstw i realizacji celów biznesowych w zgodzie z korzyściami społecznymi. Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Podejmuje samodzielne analizy w zakresie wybranego zjawiska lub procesu w odniesieniu do zarządzania procesami w organizacjach. Doskonali własne umiejętności osobiste, społeczne i menedżerskie (komunikowanie, prezentacja,współpraca zespołowa, negocjowanie). + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość formułowania indywidualnych potrzeb i celów, zarządzania rozwojem swoich kompetencji, konieczności kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji i rozwiązywania problemów. Posiada kompetencję orientacji w biznesie i otoczeniu społecznym. Trafnie ocenia znaczenie analizy socjologicznej dla rozumienia zmian we funkcjonowaniu gospodarki i jej organizacji. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zastosować, na postawie krytycznej analizy przydatności, właściwe teorie, koncepcje i pojęcia do analizy procesów biznesowych i personalnych. Potrafi analizować cele organizacji w odniesieniu do funkcjonowania organizacji, własnego miejsca zatrudnienia i roli pracownika - specjalisty. + - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność analizowania uwarunkowań zachowania ludzi w organizacjach, w kontekście transformacji cyfrowych, strategii biznesowych, procesowych i personalnych. Potrafi oceniać zalety i wady współczesnego rynku pracy, elastycznego zatrudnienia i wspierania zwinności w działaniach pracowników (agility). Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych gospodarczych w aspekcie zarządzania organizacjami. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie uwarunkowania społeczeństwa opartego na wiedzy, zmian w gospodarce i przejścia do czwartej rewolucji przemysłowej. Poprawnie stosuje terminologię z zakresu zarządzania organizacjami. Wie jak opisać i analizować zmiany zachodzące w organizacjach i zarządzaniu nimi we współczesnym świecie (w Polsce i za granicą). Potrafi charakteryzować procesy zachodzące w odniesieniu do biznesu i rynku pracy. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce społecznej oraz o relacjach między zarządzaniem a społecznymi uwarunkowaniami zachowań we współczesnych organizacjach. Potrafi oceniać zalety i zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii, modeli biznesowych, sieciocentryczności przedsiębiorstw i realizacji celów biznesowych w zgodzie z korzyściami społecznymi. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat nowoczesnych trendów w zarządzaniu organizacjami i rozwoju własnych kompetencji.

Ogólna charakterystyka zajęć

Przewidziane są tematycznie zwarte wykłady i studia przypadków porządkujące wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji w warunkach współczesnego społeczeństwa i gospodarki oraz uwarunkowań zarządzania polityką personalną i kompetencjami pracowników w przestrzeni organizacyjnej.

Wiedza. Student po zakończeniu kursu powinien posiadać wiedzę z zakresu rozwoju myśli teoretycznej nad organizacjami (koncepcje teoretyczne, modele i typologie organizacji) oraz oraz nowoczesnych trendów i praktycznych reguł zarządzania procesami w organizacji. m.in.: z zakresu wymiarów strategii biznesowej i polityki personalnej, zarządzania kompetencjami, doboru pracowniczego oraz zarządzania międzykulturowego. Nabywa również wiedzę o wymogach zachowań na współczesnym rynku pracy.

Umiejętności. Student umie posługiwać się pojęciami i definicjami związanymi z problematyką organizacji oraz zarządzania potencjałem pracowniczym i procesami we współczesnych organizacjach. Posiada umiejętność definiowania roli zawodowej, roli pracodawcy i pracobiorcy w kontekście współczesnego przedsiębiorstwa/firmy. Potrafi opisywać i analizować procesy zachodzące w otoczeniu organizacyjnym i na rynku pracy.

Kompetencje. Student ma świadomość wiedzy społecznej dla zrozumienia funkcjonowania organizacji na rynku gospodarczym i rynku pracy. Potrafi ocenić swoje kompetencje społeczne, osobiste, zawodowe i menedżerskie w kontekście budowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Samodzielnie analizuje wybrane problemy, zjawiska lub procesy związane z zarządzaniem organizacjami oraz formułuje rozwiązania. Ponadto w trakcie analizy studiów przypadku, kształtuje swoje postawy proaktywne i przedsiębiorcze, nabywa kompetencji do pracy zespołowej, kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania swoimi celami i czasem, radzenia sobie ze stresem.
.

Program wykładów:

1. Kierunki, koncepcje zarządzania organizacjami w ujęciu tradycyjnym i współczesnym. Organizacja i jej otoczenie międzynarodowe, regionalne i lokalne.
2.Czwarta rewolucja przemysłowa i świat pracy 2.0. Organizacje (firmy i przedsiębiorstwa) w świecie cyfrowym.
3. “Turkusowa cywilizacja pracy” – cele organizacji i zarządzanie procesami.
4. Współcześnie organizacje i ich polityka personalna ze szczególnym uwzględnieniem umiędzynarodowienia, kultury organizacyjnej, zarządzania zróżnicowanymi wiekowo pokoleniami, zarządzania talentami, oceny pracowniczej.
5. Elastyczne formy zatrudnienia – korzyści i pułapki. Rodzaje zatrudnienia i umowy zgodnie z zapisem Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy.
6. Typologia grup i zespołów w organizacjach. Budowanie zespołu. Zespoły w świecie pracy 2.0. Współpraca międzyzespołowa. Skuteczna komunikacja w grupie i udzielanie informacji zwrotnej. Zarządzanie projektami w organizacji.
7. Ocena pracownicza i jej kluczowe funkcje. Zarządzanie kompetencjami. Rozwój kompetencji pracownika.
8. Funkcje kierownicze w organizacjach (nowoczesne przywództwo, style podejmowania decyzji, delegowanie uprawnień i zadań). Na czym polega rola lidera? Agility w działaniach pracowników.
9. Motywowanie w teoriach i praktyce. Zarządzanie motywatorami finansowymi i pozafinansowymi. Trening umiejętności motywowania i oceniania. Wynagradzanie – system wynagradzania i formy płacy.
10. Konflikty w organizacjach. Koncepcje teoretyczne konfliktu, typologia konfliktów i sposoby ich rozwiązywania. Skuteczne negocjowanie (style, reguły, osiąganie założonego poziomu rozwiązania).
11. Patologie w organizacjach – diagnozowanie i przeciwdziałanie (m.in. mobbing, dyskryminacja, syndrom wypalenia zawodowego).
12. Nowoczesna aranżacja przestrzeni biurowej. Dobra przestrzeń do pracy – korelacja funkcjonalności, designu i efektywności. Idea placemakingu.
13. Etykieta biznesu, czyli jak zrobić dobre wrażenie. Podstawowe zasady: precedencja, ubiór służbowy, wizytówka, komunikacja elektroniczna, spotkania biznesowe. Różnice kulturowe w kontaktach biznesowych. Qiuz z etykiety biznesu.
14. Rynek pracy – popyt i podaż na zawody i kompetencje. Poradnik absolwenta na rynku pracy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Ocena z projektowanego rozwiązania problemu w studium przypadku. Pytania do studium przypadku problemowe otwarte, pogłębiające i pytania zamknięte 40%
2. Autorskie krótkie prezentacje tematyczne 40%
2.Aktywność na zajęciach 20%

Prerequisites and additional requirements:

Ocena podsumowująca: : od 50% – ocena 3.0
od 60% – ocena 3.5
od 70% – ocena 4.0
od 80% – ocena 4.5
od 90% – ocena 5.0

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
Armstrong M. , Taylor S. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer Polska Wyd. VI, 2016.
Bugiel J. (red.), Zarządzanie. Aspekty psychologiczne i socjologiczne, Kraków 2002
Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010. Dostępne również w wersji Pdf.: http://www.seipa.edu.pl/s/p/artykuly/93/939/Podr%C4%99cznik_PdA_2010.pdf
Gąciarz B., Mamak-Zdanecka M., (red.), Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy. Printpap Łódź 2011
GriffinR.W. , Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2007
Koźmiński, Andrzej K., Jemielniak D., Latusek-Jurczak, D.. Zasady zarządzania, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.
Oleksyn T. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:
Aniszewska G. (red.) Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007.
Blikle, Andrzej, J.. Doktryna jakości. Wydanie II turkusowe. Rzecz o turkusowej samoorganizacji, wydawnictwo Onepress, Warszawa 2017.
Breiding James R., Swiss made. Nieznana historia szwajcarskiego sukcesu, Agora. Warszawa 2016.
Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
Glinka B., Kostera M., Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu – Organizacje, konteksty, procesy zarządzania. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Kamińska – Radomska I., Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język kurtuazji, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2016.
Kozyra B. Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj marzenia, MT Biznes sp. z o.o. Warszawa 2015.
Koźmiński Andrzej K., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D,. Zasady zarządzania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014
Mamak-Zdanecka M., Dialekt organizacyjny. Hybryda języka, wiedzy i kompetencji kulturowej [w:]
K . Skowronek, Trzciński Ł. (red.) Język źródłem (nie)porozumienia, Aureus, Kraków 2014
Mamak-Zdanecka M.,(Auto)biografie organizacji i przywódców . „Zanurzenie” w firmowe wartości i tożsamość [w:] K. Skowronek (red.) Biografie, opowieści, autorytety. Aureus, Kraków 2015
Mamak-Zdanecka M., Kapralska Ł. Platforma SEIPA jako e-technologia w nauczaniu
przedsiębiorczości na studiach inżynierskich, „Eduakcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej” nr 2 (12) 2016
Mamak-Zdanecka M., Maksymowicz A., Towards the inter-generation labour market, „Zeszyt Naukowy, Zarządzanie” nr 36, 2015, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Padzik K., Ocena zintegrowana. Assessment i Development Center. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Tjan Anthony K., Harrington Richard J., Tsun -Yan Hsieh. Serce, inteligencja, odwaga i szczęście. Co jest potrzebne każdemu przedsiębiorcy. I co jest niezbędne do zbudowania wspaniałej firmy. MT Biznes Ltd. Warszawa 2013.
Czasopisma:
Forbes Polska
Harvard Business Review Polska; https://www.hbrp.pl/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Mamak-Zdanecka M., Organizacje w gospodarce opartej na wiedzy. Antycypowane zmiany, w: B. Gąciarz, M. Mamak-Zdanecka (red.), Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy, Printpap, Łódź 2011
Mamak-Zdanecka M., Dialekt organizacyjny. Hybryda języka, wiedzy i kompetencji kulturowej [w:]
K . Skowronek, Trzciński Ł. (red.) Język źródłem (nie)porozumienia, Aureus, Kraków 2014
Mamak-Zdanecka M.,(Auto)biografie organizacji i przywódców . „Zanurzenie” w firmowe wartości i tożsamość [w:] K. Skowronek (red.) Biografie, opowieści, autorytety. Aureus, Kraków 2015
Mamak-Zdanecka M., Maksymowicz A., Towards the inter-generation labour market, „Zeszyt Naukowy, Zarządzanie” nr 36, 2015, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Mamak-Zdanecka M. Kapralska Ł., Platforma SEIPA jako e-technologia w nauczaniu przedsiębiorczości na studiach inżynierskich. Eduakcja : magazyn edukacji elektronicznej nr nr 2, 2016.
Mamak-Zdanecka M. Kapralska Ł., Platforma edukacyjna SEIPA : czy przedsiębiorczości można nauczyć? “Horyzonty Wychowania” , vol. 15 no. 34, 2016.
Mamak-Zdanecka M., Kompetencje cyfrowe w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej [w:] D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowskia-Skiba (red.) Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner. Kraków 2016.
Mamak-Zdanecka M., Żuchowska – Skiba D., Lulek A.,Kształcenie dla rynku pracy osób z niepełnosprawnościami : kompleksowy program aktywizacji zawodowej na Akademii Górniczo-Hutniczej. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2018.

Additional information:

brak