Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The Middle East - culture and society
Course of study:
2018/2019
Code:
JIS-1-209-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Study level:
First-cycle studies
Semester:
Fall
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Academic teachers:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Module summary

Podczas zajęć studenci poznają podstawowe elementy charakteryzujące najważniejsze kultury Bliskiego Wschodu – zarówno muzułmańską, jak i żydowską. Uwaga zostanie poświęcona religii, zwyczajom a także architekturze regionu. Przedstawione zostaną również mniejszości żyjące na terenie Bliskiego Wschodu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Charakteryzuje potencjał turystyczny oraz stan rozwoju turystyki w krajach Bliskiego Wschodu IS1A_U07, IS1A_U04 Test
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu kultury krajów regionu bliskowschodniego. IS1A_W03, IS1A_W06 Test
M_W002 Zna i rozpoznaje nacje, kultury, religie ( i związane z nimi tradycje ) charakterystyczne dla krajów Bliskiego Wschodu. IS1A_W03, IS1A_W06 Test
M_W003 Zna i charakteryzuje sytuację różnych grup mniejszościowych na B.W IS1A_W03, IS1A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Charakteryzuje potencjał turystyczny oraz stan rozwoju turystyki w krajach Bliskiego Wschodu + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu kultury krajów regionu bliskowschodniego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozpoznaje nacje, kultury, religie ( i związane z nimi tradycje ) charakterystyczne dla krajów Bliskiego Wschodu. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i charakteryzuje sytuację różnych grup mniejszościowych na B.W + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Na zajęciach będzie poruszana bardzo różnorodna tematyka zwiazana z Bliskim Wschodem – zagadnienia dotyczące religi w tym regionie funkcjonujących, zróżnicowanej kultury, historii regionu i współczesnych problemów, z którymi boryka się Bliski Wschód.
Szczegółowa tematyka zajęć obejmuje:

1. Czy każdy Arab jest muzułmaninem, a każdy muzułmanin Arabem?
2. Podstawowe informacje o islamie – obowiązki muzułmanina, święta religijne, zakazy itp., różnice między odłamami islamu itp. (3 zajęcia)
3. Sytuacja kobiet w krajach islamskich
4. Rola mediów w społęczeństwach arabskich
5. Izrael i jego kultura
6. Podstawowe założenia judaizmu
7. Społeczność zaratustriańska na Bliskim Wschodzie
8. Społeczność Jazydów na Bliskim Wschodzie
9. Historia i zabytki Bliskiego Wschodu
10. Sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie
11. Organizacje terrorystyczne funkcjonujące na Bliskim Wschodzie

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Oceną końcową będzie ocena z zaliczenia w formie pisemnej.

Prerequisites and additional requirements:

Zainteresowanie tematem konieczne.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura:

B. Lewis, 2003, Muzułmański Bliski Wschód, Wyd. Marabut, Gdańsk
K. Armstrong, 2004, Krótka historia islamu, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław
J. Danecki, 2007, Podstawowe wiadomości o islamie, Dialog, Warszawa
F. Robinson, 2001, Historia świata islamu, Muza, Warszawa
A. Mello, 2003, Judaizm, Wyd. WAM, Kraków
M. Klocker, M. i U. Tworuschka, 2009, Etyka wielkich religii, Verbinum, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/stojkow-maria-05057

Additional information:

brak