Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Współczesne społeczeństwo polskie
Course of study:
2018/2019
Code:
JIS-2-218-AD-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Study level:
Second-cycle studies
Semester:
Spring
Specialty:
Modelowanie i analiza danych
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria (maria.szmeja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria (maria.szmeja@agh.edu.pl)
Module summary

Celem kursu jest refleksja nad głównymi problemami społecznymi współczesnej Polski.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest otwarty na argumenty w prowadzonej dyskusji i potrafi modyfikować swoje opinie pod ich wpływem. Oral answer,
Activity during classes
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. Oral answer
Skills
M_U001 Potrafi sforumłuować wypowiedź pisemną lub ustną będącą analizą zjawisk społecznych zachodzących we współczesnej Polsce w oparciu o właściwe źródła. Oral answer
M_U002 Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych posługując się terminologią właściwą naukom społecznym i humanistycznym. Oral answer
M_U003 W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych. Oral answer
Knowledge
M_W001 Zna przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii oraz współczesnych procesów społecznych. Oral answer,
Examination,
Report
M_W002 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjaśnić procesy i zjawiska zachodzące we współczesnej Polsce. Oral answer,
Examination,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest otwarty na argumenty w prowadzonej dyskusji i potrafi modyfikować swoje opinie pod ich wpływem. - - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi sforumłuować wypowiedź pisemną lub ustną będącą analizą zjawisk społecznych zachodzących we współczesnej Polsce w oparciu o właściwe źródła. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych posługując się terminologią właściwą naukom społecznym i humanistycznym. - - - - - - - - - - -
M_U003 W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii oraz współczesnych procesów społecznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjaśnić procesy i zjawiska zachodzące we współczesnej Polsce. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Program wykładów i literatura

1. Zmiana społeczna.
Sztompka Piotr, 2005, Socjologia zmian społecznych roz. I cz.5. Nowoczesność i co dalej? Str. 78- 93 Znak, Kraków oraz
Jan Poleszczuk Czym jest społeczeństwo? w: (red) M. Marody Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wydanie nowe. Scholar. Warszawa 2009 s. 14-23
2.Przemiany ekonomiczne; bogacenie i ubóstwo jako nowe zjawiska społeczne. godz.
Elżbieta Tarkowska Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy w: Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian., 2006, (red.) Jacek Wasilewski. Scholar, Warszawa str.319-367 oraz
Ewa Gucwa- Leśny Zmiany poziomu życia i ich społeczne uwarunkowania w: (red) M. Marody Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wydanie nowe. Scholar. Warszawa 2009 s. 180-207
3. Nowy rynek pracy
Maria Nawojczyk, 2009, Przedsiębiorczość, Nomos, Kraków roz. Przedsiębiorczość w Polsce, str. 135-147 i roz. Portret przedsiębiorcy str. 187-219 oraz:
Łucja Krzyżanowska, Magdalena Stec, Rynek pracy- wskaźniki i sposób badania w: Współczesne społeczeństwo polskie (red) A. Giza, M. Sikorska PWN. Warszawa, 2012 str. 541-552
4. Przemiany gospodarcze: prywatyzacja, upadek przedsiębiorstw, nowe przedsięwzięcia gospodarcze.
Jerzy Szczupaczyński Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w procesie transformacji ustrojowej w: Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian., 2006, (red.) Jacek Wasilewski. Scholar, Warszawa str.275-316 oraz: Mikołaj Lewicki Rozwój gospodarczy i zachowania ekonomiczne – główne pojęcia i teorie w: Współczesne społeczeństwo polskie (red) A. Giza, M. Sikorska PWN Warszawa 2012 str 486-500
5. Przemiany polityczne: demokratyczne wybory i co dalej….?
Mirosława Grabowska Partie polityczne w Polsce po 1989 roku w: Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian., 2006, (red.) Jacek Wasilewski. Scholar, Warszawa str.231-275 oraz:
Wojciech Rafałowski, Przemysław Sadura, Polityka i władza w Polsce w perspektywie historycznej w: Współczesne społeczeństwo polskie (red) A. Giza, M. Sikorska PWN Warszawa, 2012 str: 416-433
6. Style życia
Małgorzata Jacyno Style życia- główne pojęcia i teorie w: Współczesne społeczeństwo polskie (red) A. Giza, M. Sikorska PWN Warszawa 2012 str 274-287 oraz
Style życia we współczesnej Polsce w: Współczesne społeczeństwo polskie (red) A. Giza, M. Sikorska PWN Warszawa 2012 str 295-300
7. Konsumpcjonizm czy nadrabianie braków cywilizacyjnych?
Mary Douglas W obronie zakupów w: Socjologia codzienności (red) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, ZNAK, Kraków2008 str. 334-356 oraz:
Colin Campbell Zakupy, spędzanie wolnego czasu i wojna płci w: Socjologia codzienności (red) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska. ZNAK, Kraków 2008 str 357-369
8. Nowe formy życia rodzinnego: kohabitacja, rozwody, związki jednopłciowe.
Krystyna Slany 2003, Alternatywne formy życia małżeńsko- rodzinnego w ponowoczesnym świecie Nomos, Kraków Roz. II opar. 4 str.86-114 oraz
Małgorzata Sikorska Życie rodzinne w: Współczesne społeczeństwo polskie (red) A. Giza, M. Sikorska PWN Warszawa 2012, str 188-214 Gość z Ośrodka Interwencji Kryzysowej
9. Globalizacja, zagrożenie czy szansa na życie w świecie?
Jacek Żakowski, 2005, Anty.Tina. wyd. Sic! Warszawa, wywiad z J. Stiglitzem, G. Sorosem, Z. Bauman. oraz
Witold Morawski Globalność i Globalizacja w: (red) M. Marody Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wydanie nowe., Scholar., Warszawa 2009 str. 516- 527
10. Emerytura: koniec czy początek aktywności?
11. Dobro wspólne:
Jagoda Gandziarowska Ziołecka, Joanna Średnicka, Karol Zyskowski Kapitał społeczny i dobro wspólne we współczesnej Polsce w: Współczesne społeczeństwo polskie (red) A. Giza, M. Sikorska PWN Warszawa 2012, str 379-394
12. Pozycja kobiet.
Anna Titkow, 2007, Tożsamość polskich kobiet. IFiS PAN, Warszawa, roz III str.77-133 oraz Bogusława Budrowska Znikoma reprezentacja kobiet w elitach – próba wyjaśnień w: (red) M. Kucia P. Sztompka Socjologia. Lektury., 2005, Znak. Kraków str.453-469
13. Nowe grupy społeczne: mniejszości: narodowe, płciowe, wiekowe.
Dane NSPLiM z 2002 i 2011 roku
14. Emigracja.
K. Slany, 1995, Między przymusem a wyborem: kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1939-1989). WUJ. Kraków oraz
M. Ślusarczyk, Demograficzne i społeczne aspekty migracji Polaków na początku XXI wieku w: (red) H. Grzymała Moszczyńska, A. Kwiatkowska J. Roszak. Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004. Analiza psychologiczno- socjologiczna. 2010., Nomos. Kraków str. 15-32

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 12 h
Preparation for classes 12 h
Participation in conversation seminars 30 h
Contact hours 4 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

100% oceny stanowi średnia egzaminu (test) w połączeniu z aktywnością na zajęciach (dyskusja).

Prerequisites and additional requirements:

Wysoce pożądane jest bieżące śledzenie prasy społeczno-politycznej.

Recommended literature and teaching resources:

Podana przy poszczególnych tematach

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje prowadzących kurs dostępne pod adresem:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/szmeja-maria-06602
http://bpp.agh.edu.pl/autor/stojkow-maria-05057

Additional information:

brak