Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Myślenie krytyczne. Współczesne wyzwania kultury i cywilizacji
Course of study:
2018/2019
Code:
JFT-2-219-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Study level:
Second-cycle studies
Semester:
Spring, Fall
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
2
Profile of education:
Academic and practical
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Module summary

Do uzupełnienia

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury i społeczeństwa. Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych. Activity during classes
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury i społeczeństwa. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Czym jest myślenie krytyczne?

  Celem przedmiotu jest nauka myślenia krytycznego: samodzielnego, obiektywnego, wolnego od ideologii i stereotypów, umiejącego spojrzeć wielostronnie i wielokierunkowo na badany problem oraz umiejętność zastosowania tego myślenia do analizy współczesnych problemów cywilizacji, kultury, życia społecznego i polityki. W części wstępnej zajmiemy się formami myślenia (myślenie naukowe, mitologiczne, metafizyczno-religijne) oraz uwarunkowaniami naszego myślenia. W część drugiej, zasadniczej, w oparciu o wybrane teksty, poddamy analizie i przedyskutujemy niektóre współczesne problemy, jak: społeczeństwo masowe i kultura masowa, mitologia i polityka, wolność, odpowiedzialność, kształcenie, spór o pamięć historyczną

 2. Lista tematów omawianych na wykładzie

  1. Mapa myślenia.
  2. Myślenie krytyczne
  3. Społeczeństwo masowe
  4. Kultura masowa
  5. Przewrót w systemie wartości
  6. Społeczna słabość i odpowiedzialność
  7. Polityka i mitologia
  8. Polityka i prawda
  9. Współczesny uniwersytet
  10. Kultura a cywilizacja
  11. Kultura, religia, wiara
  12. Kłamstwo
  13. Modele kapitalizmu
  14. Modele kapitalizmu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Obecność na zajęciach 100%. Dopuszczalne dwie nieobecności

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura uwzględniona w opisie wykładów.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

T. Gadacz, O myśleniu w czasach marnych, w: T. Gadacz, O ulotności życia, Warszawa 2008
T. Gadacz, The humanities between Bio-, Info-, Techno- and “Bullshit”.Methodological foundations of the humanities, w: The humanities today and the idea of interdisciplinary studies : in honor of Jerzy Axer, Warszawa 2011, s. 35-46
T. Gadacz, . Studia i odpowiedzialność, „Znak”, nr 4, 2013, strony 80-84
T. Gadacz, Kryzys “europejskiego człowieczeństwa”, w: Karl Jaspers: człowiek w epoce przełomu, red. Czesława Piecuch, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013,s. 128-137
T. Gadacz, Pięć koncepcji dialogu, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2015, nr 2, s. 75-91

Additional information: