Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Business Plan
Course of study:
2018/2019
Code:
JIS-1-216-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Study level:
First-cycle studies
Semester:
Spring
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kołodziej-Hajdo Marta (mkolodz1@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kołodziej-Hajdo Marta (mkolodz1@zarz.agh.edu.pl)
Marcinkowska Elżbieta (etomczyk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot przybliża studentom zagadnienie przygotowania planu działalności gospodarczej od strony teoretycznej i praktycznej. Z uwagi na pracę w grupie rozwija umiejętności organizacji i zarz. grupą.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 wyraża i broni swoich poglądów/wyników w zakresie przygotowywanego biznes planu IS1A_K01, IS1A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 dobiera i organizuje zespół projektowy oraz kieruje jego pracami IS1A_U07, IS1A_U04 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Activity during classes
M_U002 posługuje się metodami planowania i realizacji biznes planu IS1A_U07, IS1A_U04 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 charakteryzuje cel, metody i zadania biznesplanu oraz jego rolę w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu IS1A_W03, IS1A_W07 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Activity during classes
M_W002 rozumie wielowymiarowy charakter przedsięwzięć gospodarczych IS1A_W03, IS1A_W07 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 wyraża i broni swoich poglądów/wyników w zakresie przygotowywanego biznes planu - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 dobiera i organizuje zespół projektowy oraz kieruje jego pracami - - - - - - - - + - -
M_U002 posługuje się metodami planowania i realizacji biznes planu - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 charakteryzuje cel, metody i zadania biznesplanu oraz jego rolę w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu + - - - - - - - - - -
M_W002 rozumie wielowymiarowy charakter przedsięwzięć gospodarczych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykłady:
1. Biznes plan: istota, cele, cechy i rodzaje, funkcje biznes planu przedsiębiorstwa.
2. Zakładanie działalności gospodarczej.
3. Strategie opodatkowania działalności gospodarczej.
4. Szczegółowa struktura biznes planu i zasady opracowania poszczególnych części.
5. Planowanie finansowe.
6. Rachunek ekonomiczny inwestycji.

Workshops:

Ćwiczenia:
1. Zasady opracowywania, konstrukcja i fazy przygotowania biznes planu przedsiębiorstwa:
- opracowanie części strategicznej biznesplanu
- opracowanie części operacyjnej biznesplanu
- opracowanie części finansowej biznesplanu
2. Przygotowanie materiałów do analizy nowego przedsięwzięcia
3. Problemy praktyczne związane z przygotowaniem biznes planu, a w szczególności wniosku inwestycyjnego.
4. Źródła informacji niezbędnych do opracowania biznes planu
5. Analiza przypadków: biznes plan małego przedsiębiorstwa produkcyjnego
6. Analiza przypadków biznes plan małego przedsiębiorstwa usługowego

W ramach zajęć studenci w grupach projektowych opracują biznesplan przykładowej małej firmy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Completion of a project 21 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana przez prowadzącego wykład jako 100% oceny z zaliczenia ćwiczeń po uprzednim zaliczeniu testu z materiału wykładowego na poziomie 70%.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z przedmiotów poprzedzających: Makroekonomia, Marketing, Zarządzanie strategiczne, Finanse.
Ogólne warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem studiów.

Recommended literature and teaching resources:

1. Barrow C., Biznesplan w małej firmie, Wyd. Helion, Gliwice 2009
2. Filar E.,Skrzypek J., Biznes Plan, Poltext, Warszawa, 2008
3. Fiore F., Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Wyd. Oficyna Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006
4. Pasieczny J., Biznesplan. Skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy, PWE, Warszawa, 2007
5. Pawlak Z., Biznesplan. Zastosowanie i przykłady, Poltext, Warszawa 2008
6. Skrzypek J, Biznes plan, Model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa, 2009
7. Tokarski A., Tokarski M., Biznesplan w praktyce, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

- Activity based costing as the tool of performance management, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, w: Performance management: concepts and methods, sci. eds. Janusz Nesterak and Bernard Ziębicki. Cracow University of Economics Foundation, Cracow 2011.
- Finansowanie projektów MSP z funduszy unijnych: korzyści i bariery, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Anna SUROWIEC , Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński nr 625. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Szczecin, 2011.
- Wybrane problemy metodyki badań rozwoju przedsiębiorstw polskich po transformacji do gospodarki rynkowej, Mariusz KUDEŁKO, Jacek WOLAK, Marta CZYŻ, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Elżbieta MARCINKOWSKA, Krzysztof POSŁUSZNY, Stanisław SZYDŁO, Paweł SKRZYŃSKI, Katarzyna GDOWSKA. — Kraków: Wydawnictwa AGH, 2013.
- Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja istotna dla funkcjonowania MŚP Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK, 2016, Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
- Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności, Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna SUROWIEC W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011
- Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową małych jednostek gospodarczych Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK, Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia — 2016 nr 2 (80) Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi cz. 1, s. 117–124.

Additional information:

Zaliczenie: opracowanie i prezentacja projektu polegającego na przygotowaniu w grupach całościowego biznesplanu wybranego przedsięwzięcia.

Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach. Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach. W przypadku braku opracowania i prezentacji projektu, moduł nie zostanie zaliczony. Student ma możliwość zaliczyć ćwiczenia (poza terminem podstawowym) przestawiając projekt w jednym, dodatkowym terminie poprawkowym.