Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie rozwojem startupu
Course of study:
2018/2019
Code:
JIS-2-205-GK-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Study level:
Second-cycle studies
Semester:
Spring, Fall
Specialty:
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zapoznaje ze specyfiką zarządzania startupem, podkreślając stosowanie elastycznych narzędzi (customer development, business model canvas). Prezentuje źródła finansowania (gł. venture capital).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi opracować w grupie i skutecznie zaprezentować plan przedsięwzięcia gospodarczego. Presentation
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać analizy otoczenia pod kątem oceny zgodności produkt-rynek. Presentation
M_U002 Student potrafi zebrać informacje i opracować na ich podstawie plan rozwoju przedsięwzięcia gospodarczego Presentation
Knowledge
M_W001 Student potrafi wymienić i opisać źródła finansowania startupów oraz metody wyceny przedsiębiorstw Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi opracować w grupie i skutecznie zaprezentować plan przedsięwzięcia gospodarczego. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać analizy otoczenia pod kątem oceny zgodności produkt-rynek. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zebrać informacje i opracować na ich podstawie plan rozwoju przedsięwzięcia gospodarczego - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi wymienić i opisać źródła finansowania startupów oraz metody wyceny przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1) Prawa własności przemysłowej. Uwarunkowania i skutki wyboru ścieżki komercjalizacji.
2) Elastyczne planowanie modelu biznesowego przy pomocy business model canvas.
3) Iteracyjny model rozwoju produktu – customer development.
4) Metody wyceny startupu.
5) Źródła finansowania rozwoju startupu.
6) Współpraca z funduszami venture capital.

Auditorium classes:

1) Elastyczne planowanie modelu biznesowego przy pomocy business model canvas.
2) Komunikacja z potencjalnymi inwestorami. Doskonalenie sposobów prezentacji przedsięwzięć biznesowych.
3) Term sheet – negocjowanie warunków umowy z inwestorem.
4) Polski i krakowski ekostystem startupowy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wynik z prezentacji (70%) i kolokwium zaliczeniowego (30%) (niezbędne do zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z jednej i drugiej formy zaliczenia).

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w II terminie określa prowadzący ćwiczenia

Zasady dotyczące ilości dopuszczalnych nieobecności ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach. Sposób odrobienia zaległości ustala prowadzący, biorąc pod uwagę specyfikę i wielkość powstałych zaległości. Wyrównywaniu zaległości służą konsultacje oraz godziny kontaktowe prowadzącego. Jeśli według ogłoszonych zasad liczba opuszczonych zajęć dyskwalifikuje studenta, odrobienie zaległości nie anuluje nieobecności.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
Barszcz M., (red.), Komercjalizacja B+R dla praktyków, NCBiR, Warszawa, 2016. (Podręcznik dostępny w wersji elektronicznej)
Literatura dodatkowa:
Blank S., Dorf B., Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Helion, Gliwice, 2013.
Ries E., Metoda lean startup, Helion, Gliwice, 2017.
Damodaran A., Wycena firmy. Storytelling i liczby, Poltext, Warszawa, 2017.
Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice, 2012.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Codogni M., Finansowanie startupów przez fundusze wysokiego ryzyka, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 12(2)/2017 (w druku)
2. Codogni M., Problemy wyceny przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 18(12)/2017
3. Codogni M., Duda J., Kusa R., Entrepreneurial orientation in high-tech and low-tech SMEs in Malopolska region, „Managerial Economics” 18(1)/2017
4. Codogni M., Crowdfunding jako sposób finansowania startupów, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania, 26–27 listopada 2015, Kraków
5. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł., Wąchol J., Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2014.
6. Kusa R., Model biznesu a innowacyjność przedsiębiorstwa, w: Granice zarządzania / red. nauk. Maria Romanowska, Joanna Cygler. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2014.
7. Duda J.,, Wolak-Tuzimek A., Venture capital jako źródło finansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Managerial Economics, 3/2008
8. Duda J., Venture capital a wzrost konkurencyjności polskiego sektora MSP, w: Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością / red. Leszek Pawłowicz. — 2 edycja. CeDeWu, Warszawa, 2006.

Additional information:

-