Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Course of study:
2018/2019
Code:
JIS-1-224-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Study level:
First-cycle studies
Semester:
Spring, Fall
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
dr Peszko Agnieszka (apeszko1@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Obejmuje przegląd zagadnień z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie koncentrując się na omówieniu podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontroli.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Umie współdziałać w przygotowywaniu wspólnych prac IS1A_K01, IS1A_K03 Execution of exercises
Skills
M_U001 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania problemów z dziedziny zarządzania organizacją IS1A_U07, IS1A_U04 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student identyfikuje i analizuje istotne elementy otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa IS1A_W03, IS1A_W07 Test
M_W002 Definiuje i rozpoznaje struktury organizacyjne, zna ich typologię i uwarunkowania zastosowań IS1A_W03, IS1A_W07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Umie współdziałać w przygotowywaniu wspólnych prac - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania problemów z dziedziny zarządzania organizacją - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student identyfikuje i analizuje istotne elementy otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
M_W002 Definiuje i rozpoznaje struktury organizacyjne, zna ich typologię i uwarunkowania zastosowań + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu nauk o zarządzaniu.
2. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Modele organizacji.
3. Planowanie strategiczne.
4. Planowanie operacyjne.
5. Organizowanie.
6. Rodzaje i rozwój struktur organizacyjnych.
7. Motywowanie. Role i umiejętności kierownicze. Style kierowania
8. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
9. Kontrolowanie.
10. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny.
11. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie.

Auditorium classes:

1. Formułowanie misji i planu strategicznego.
2. Metody planowania operacyjnego.
3. Projektowanie struktur organizacyjnych.
4. Restrukturyzacja.
5. Motywowanie.
6. Kontrolowanie.
8. Proces podejmowania decyzji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium zaliczeniowe (60%) i zadania wykonywane na ćwiczeniach (40%). (Niezbędne do zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium oraz sumarycznie nie mniej niż 50% punktów).

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w II terminie określa prowadzący ćwiczenia

Zasady dotyczące ilości dopuszczalnych nieobecności ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach. Sposób odrobienia zaległości ustala prowadzący, biorąc pod uwagę specyfikę i wielkość powstałych zaległości. Wyrównywaniu zaległości służą konsultacje oraz godziny kontaktowe prowadzącego. Jeśli według ogłoszonych zasad liczba opuszczonych zajęć dyskwalifikuje studenta, odrobienie zaległości nie anuluje nieobecności.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

Podstawowa:
1. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005 (podręcznik dostępny w wersji elektronicznej)
2. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J., Proces zarządzania w praktyce, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2015

Dodatkowa:
1. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005
2. Koźmiński A.F., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010
3. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J., Proces zarządzania w praktyce, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2015.
2. Peszko A., Własne oraz obce źródła finansowania inwestycji MSP w Polsce , w: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2011.
3. Peszko A., Plany inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu kryzysu, w: Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 2009.

Additional information:

-