Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Cost Analysis for Engineers
Course of study:
2018/2019
Code:
JIS-1-221-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Study level:
First-cycle studies
Semester:
Spring
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Słuchacze modułu będą znali podstawowe narzędzia rachunku kosztów oraz będą potrafili je wykorzystać w swojej praktyce, a poznając założenia rachunku kosztów zbudują swoją świadomość kosztową.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd na zagadnienie, wyraża swoje zdanie, zadaje pytania, potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji IS1A_K01, IS1A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi klasyfikować koszty według różnych kryteriów, porządkuje i objaśnia przekrojowe zagadnienia rachunku kosztów, rozwiązuje problemy typowe dla różnych modeli rachunku kosztów IS1A_U07, IS1A_U04 Activity during classes,
Test
M_U002 Potrafi opisać metody kalkulacji, wskazać problemy związane z ich zastosowaniem oraz zaproponować ich rozwiązanie, dokonać kalkulacji kosztów IS1A_U07, IS1A_U04 Activity during classes,
Test
M_U003 Formułuje i rozwiązuje typowe problemy decyzyjne w oparciu o informacje dostarczane przez rachunek kosztów IS1A_U07, IS1A_U04 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Opisuje i wskazuje rolę i funkcje rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Określa wpływ kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej IS1A_W03, IS1A_W07 Test,
Activity during classes
M_W002 Zna istotę, zakres i różne odmiany rachunku kosztów oraz istotę kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów IS1A_W03, IS1A_W07 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd na zagadnienie, wyraża swoje zdanie, zadaje pytania, potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi klasyfikować koszty według różnych kryteriów, porządkuje i objaśnia przekrojowe zagadnienia rachunku kosztów, rozwiązuje problemy typowe dla różnych modeli rachunku kosztów - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opisać metody kalkulacji, wskazać problemy związane z ich zastosowaniem oraz zaproponować ich rozwiązanie, dokonać kalkulacji kosztów - + - - - - - - - - -
M_U003 Formułuje i rozwiązuje typowe problemy decyzyjne w oparciu o informacje dostarczane przez rachunek kosztów - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Opisuje i wskazuje rolę i funkcje rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Określa wpływ kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna istotę, zakres i różne odmiany rachunku kosztów oraz istotę kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Rola rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Podstawowe instrumenty rachunku kosztów. Zadania stawiane przed rachunkiem kosztów.
2. Pojęcie kosztów. Strukturalizacja kosztów. Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych, decyzyjnych i kontrolnych
3. Koncepcje kosztów w rachunkowości finansowej. Układy ewidencyjne kosztów. Rozliczenia kosztów w czasie. Ujęcie kosztów w rachunku zysków i strat
4. Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych. Wpływ na wynik finansowy rachunku kosztów pełnych i zmiennych.
5. Analiza CVP
6. Kalkulacja kosztów
7. Wykorzystanie informacji kosztowych w wybranych obszarach decyzyjnych.
9. Nowoczesne koncepcje modeli rachunku kosztów

Auditorium classes:

1. Zadania stawiane przed rachunkiem kosztów.
2. Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych, decyzyjnych i kontrolnych
3. Różne modele rachunku kosztów, a wynik finansowy. Wielostopniowy i wieloblokowy model ustalania wyniku finansowego.
4. Kalkulacja kosztów. Cele, zadania i metody kalkulacji kosztów.
5. Koszty w problemowych rachunkach decyzyjno-kosztowych.
6. Standardy kosztowe. Kontrola budżetowa kosztów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia to ocena z kolokwium zaliczeniowego (zadania rachunkowe z zakresu omawianych tematów + pytania testowe).
Student ma możliwość zaliczyć ćwiczenia (poza terminem podstawowym) przystępując dodatkowo do jednego kolokwium poprawkowego.
Ocena końcowa to oceny z zaliczenia.
Aktywność na wykładach, a także aktywność na ćwiczeniach mogą być premiowane podwyższeniem ocen.

Uzyskanie oceny w innym terminie niż podstawowy powoduje obniżenie oceny końcowej (oceną końcowa jest ustalana z uwzględnieniem wszystkich ocen Wirtualnej Uczelni).

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

1. Stronczek A., Surowiec A., Sawicka. J., Marcinkowska E., Białas M., Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, C.H. BECK, Warszawa 2010
2. Rachunkowość Finansowa. Podstawy i Ewidencje Szczegółowe, redakcja naukowa J. Sawicka i A. Stronczek, CeDeWu, 2011
3. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, FINANS-SERVIS, Warszawa 2009
4. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwie, pod red. I. Sobańskiej, C.H. BECK, Warszawa 2006
5. Sojak S., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów T.1-3, TNOIK Toruń, 2015
6. Świderska G., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Stronczek A., Surowiec A., Sawicka. J., Marcinkowska E., Białas M., Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, C.H. BECK, Warszawa 2010,
2. Krajewska S, Stronczek A., Wykorzystanie metod alternatywnych wobec tradycyjnego budżetowania na przykładzie jednostki gastronomicznej , [w:] Budżetowanie – dziś i jutro, pod red. Andrzeja Dury, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013.
3. Stronczek A., Sawicka J., Beyond budgeting jako koncepcja uwzględniająca behawioralne aspekty rachunkowości zarządczej, [w:] Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka: aspekty teoretyczne, red. nauk. Jolanta Chluska, Jolanta Rubik, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2014.
4. Stronczek A., Sprawozdawczość zarządcza w sieciach franczyzowych [w] Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza, red. nauk. Łada Monika, WOLTERS KLUWER, Warszawa, 2014
5. Marcinkowska E., Sawicka J., Stronczek A., Outsourcing a system decyzyjny przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość a controlling, red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2014.
6. Stronczek A., Kalkulacja kosztów działalności [w:]: Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe, pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek, CeDeWu, Warszawa, 2017
7. Stronczek A., Przychody i koszty ich uzyskania : wynik finansowy, [w:]: Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe, pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek, CeDeWu, Warszawa, 2017.
8. Stronczek A., Informacyjna rola rachunkowości a sprawozdawczość zarządcza, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Zeszyt Naukowy Nr 17, „Finanse i Bankowość” Nr 7, Kraków, 2010
9. Stronczek A., Wykorzystanie rachunku kosztów działań w zarządzaniu kosztami, [w:] „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi” pod redakcją naukową Teresy Kiziukiewicz, PPH ZAPOL, Szczecin 2005
10. Stronczek A., Petka K, Kosztowe formuły ustalania cen w praktyce polskich przedsiębiorstw [w:] Finansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce, red. Nauk. L. Preisner, AGH uczelniane wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2007

Additional information:

Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowe. Dopuszcza się jedną nieobecność na zajęciach ćwiczeniowych (2godziny lekcyjne). Nieusprawiedliwiona absencja powyżej liczby dopuszczalnych nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia.
Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Zajęcia należy usprawiedliwić w terminie 7 dni licząc od dnia ustąpienia powodu nieobecności.
Student, który ma nieobecność usprawiedliwioną, powinien zaliczyć opuszczone zajęcia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Student, który ma nieobecność nieusprawiedliwioną, nie ma takiej możliwości
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (egzaminie) powoduje utratę danego terminu.
Podczas kolokwium piszący nie mogą posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji oraz utrwalania obrazu i dźwięku. Ich posiadania nie usprawiedliwia chęć skorzystania z kalkulatora, zegarka itd.