Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modern marketing activities
Course of study:
2018/2019
Code:
JIS-2-221-GK-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Study level:
Second-cycle studies
Semester:
Spring, Fall
Specialty:
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Proszowska Anita (aproszow@zarz.agh.edu.pl)
mgr Kondak Anna (a_kondak@o2.pl)
Module summary

Przedmiot przybliża studentom nowoczesne działania marketingowe, umożliwia także nabycie umiejętności oceny i usprawnienia strategii działań marketingowych dla wybranych obiektów rynkowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy nad projektem dotyczącym działań marketingowych dla wybranego obiektu rynkowego Project,
Presentation
Skills
M_U001 Potrafi ocenić wskazane obszary działań marketingowych i zaproponować sposoby ich usprawnienia Case study
M_U002 Potrafi zaprojektować założenia strategii działań marketingowych w wybranej sytuacji problemowej Execution of exercises,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Wymienia i definiuje nowoczesne działania marketingowe Project,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy nad projektem dotyczącym działań marketingowych dla wybranego obiektu rynkowego - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ocenić wskazane obszary działań marketingowych i zaproponować sposoby ich usprawnienia - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować założenia strategii działań marketingowych w wybranej sytuacji problemowej - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wymienia i definiuje nowoczesne działania marketingowe + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Nowoczesne działania marketingowe – istota i zakres
Uwarunkowania skuteczności działań marketingowych
Interesariusze działań marketingowych
Znaczenie marki i brandingu
Wybrane koncepcje działań marketingowych
Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni
Znaczenie treści – w kierunku content i inbound marketingu
Wybrane metody badania skuteczności nowoczesnych działań marketingowych

Auditorium classes:

Dyskusja grupowa na temat uwarunkowań współczesnych działań marketingowych, wskazanie trendów
Zmiany w zachowaniach współczesnych nabywców i sposoby nadążania za nimi
Określenie adresatów działań, społeczności marki, tworzenie person
Analiza przykładów z zakresu marketingu sensorycznego
Wyznaczanie ścieżki doświadczeń klientów
Przykłady działań oraz kampanii neuromarketingowych
Wybrane przedsięwzięcia marketingu wartości
Marketing wirusowy w praktyce
Studium przypadku kampanii wideomarketingowej
Przykłady skutecznych działań marketingowych wybranych obiektów rynkowych
Ćwiczenia związane z komunikacją marketingową poprzez media społecznościowe
Wybrane działania marketingowe w blogosferze
Studia przypadków managerów marketingu
Zewnętrzni eksperci i rynek agencji marketingowych
Wybrane sposoby mierzenia rezultatów działań marketingowych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 13 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen pozytywnych: 60% ocena z projektu i prac z nim powiązanych,
40% ocena z zaliczenia ćwiczeń. Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia ważona ocen pozytywnych z wykonywanych ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, zaprezentowanych przykładów, rozwiązywania case studies i/lub udziału w warsztatowych zajęciach terenowych, videotreningów, aktywności na zajęciach oraz z wykonania i prezentacji projektów.

Prerequisites and additional requirements:

Rozumienie podstawowych zagadnień z zakresu funkcjonowania współczesnych obiektów rynkowych (przedsiębiorstw, organizacji, marek…).

Recommended literature and teaching resources:

Kotler P., Keller K. L., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2016.
Kuś G., Decyzje zakupowe konsumentow a systemy komunikowania, Novae Res Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2011.
Maciorowski A., E-marketing w praktyce. Strategie skutecznej promocji online, Wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa 2013.
Meerman S. D., Nowe zasady marketingu i public relations: jak korzystać z komunikatow
informacyjnych, blogow, podcastingu, marketingu wirusowego oraz mediow internetowych w celu bezpośredniego dotarcia do nabywcy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
Taranko T., Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Tarczydło B., Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni w kreowaniu wizerunku marki usługi. Studium przypadku, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 355 pt. Usługi 2014. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, redaktorzy naukowi Barbara Iwankiewicz-Rak, Barbara Mróz-Gorgoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 238–249.
Tarczydło B., Wzbudzanie emocji i kreowanie doświadczeń w kampanii komunikacji marketingowej, Marketing i Rynek 4/2014, s. 159–165.
Tarczydło B., Budowanie wizerunku marki z wykorzystaniem mediów społecznościowych: studium przypadku, Marketing
i Rynek, 2015, nr 8, s. 748–756.
Tarczydło B., Wybrane formy inbound marketingu w komunikacji marki z interesariuszami: studium przypadku [W:] Determinanty i efekty współczesnej aktywności marketingowej, red. nauk. Joanna Wiażewicz, Agnieszka Zielińska, Oficyna Wydawnicza
Tarczydło B., Kondak A., Generowanie wartości poprzez bloga firmowego. Studium przypadku, ZN WSH Zarządzanie 2017, nr 3, s. 119-130, DOI: 10.5604/01.3001.0010.6492.
Tarczydło B., Kondak A., Komunikacja poprzez bloga osobistego i jej wartość dla interesariuszy. Wyniki badań, ZN WSH Zarządzanie 2017, nr 4, s. 95–106.
Tarczydło B., Kondak A., Konior A., Multiscreening w teorii i praktyce. Wyniki badań, Marketing i Rynek 2018, nr 4, s. 560-569.

Additional information:

1.Forma weryfikacji efektów kształcenia.
1.1.Aktywność na zajęciach, udział w pracach zespołowych, wykonywanych ćwiczeniach, analizach przypadków,
prowadzonych dyskusjach
1.2.Analiza przykładów z praktyki gospodarczej
1.3.Zaliczenie projektu

2.Warunki uczestnictwa w zajęciach
2.1.Wykłady nieobowiązkowe (ale potrzeba systematycznego
zapoznawania się ze zrealizowanym materiałem)
2.2.Ćwiczenia obowiązkowe
2.3.Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.

3.Oceny:
3.1.Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń oraz zaprezentowanie
projektu zespołowego.
3.2.Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.3.Na ocenę końcową wpływają wszystkie aktywności studenta zgodnie z podanymi zasadami przez prowadzącego zajęcia.

4.Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.