Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Ukończone studia wyższe z zakresu biofizyki, fizyki, fizyki technicznej, fizyki medycznej lub kierunków pokrewnych.

Admission requirements:

Zasady rekrutacji, określone corocznie stosowną uchwałą Senatu AGH, podane są na stronie:
http://www.agh.edu.pl/doktoranci/rekrutacja/

Minimum limit of students:

3

General degree program characteristic:
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk ścisłych
Vocational degree obtained by the graduate:
Doctor
Duration of degree programme (No. of semesters):
eight
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
30
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Physical Science
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
  • Biofizyka
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Kierunek “Biofizyka” wpisuje się w potrzeby nowoczesnej gospodarki mocno akcentowane w Strategii Uczelni oraz w strategię przyjętą przez Wspólnotę Europejską, która dąży do budowy społeczeństwa oraz gospodarki opartej na wiedzy i doświadczeniu w rozwijaniu badań podstawowych i aplikacyjnych wymagających wiedzy interdyscyplinarnej.
Realizacja tych założeń możliwa jest dzięki ustaleniu programu kształcenia, który zapewnia dużą elastyczność wyrażającą się szeroką obieralnością modułów kształcenia. Umożliwia to studentom indywidualizację profilu studiów w ramach kierunku do własnych zainteresowań i potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
Zajęcia prowadzone są przez ekspertów krajowych i zagranicznych.

Studia z “Biofizyki” umożliwiają współpracę z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi. W konsekwencji pozwala to studentom na pogłębianie wiedzy i umiejętności w obszarach badań interdyscyplinarnych wpisujących się w światowe trendy badawcze warunkowane oczekiwaniami i potrzebami najnowocześniejszych dziedzin życia, gospodarki i przemysłu.

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

5

Control semesters:
second, fourth, sixth
Requirements for semester registration:

Obowiązuje rozliczenie roczne.
Warunkiem wpisu na kolejny rok studiów jest uzyskanie:
- zaliczenia lat wcześniejszych (z dopuszczalnym deficytem punktów),
- pozytywnej opinii Opiekuna (Promotora) o postępach w realizacji pracy doktorskiej.

Individual degree programmes:

-

Rules of determining the final grade:

Zgodnie z ogólnymi wytycznymi Uczelni.

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

Prowadzone według przepisów regulowanych Ustawą o Stopniach i Tytule oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o szczegółowym trybie postępowania

Additional information:

1, Zajęcia dydaktyczne
Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW oraz Uchwałą Rady Wydziału Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej doktoranci zobowiązani są do 30 godzin dydaktyki rocznie.
2. Przedmioty i kredyty
Program studiów stanowią zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe (za praktyki zawodowe uznaje się prowadzenie zajęć dydaktycznych). Plan przedmiotów wraz z odpowiadającymi im punktami ECTS na kolejny rok akademicki doktorant powinien złożyć do 10 września (doktoranci 1 roku do końca września). Decyzję o ewentualnych zamianach przedmiotów podejmuje każdorazowo kierownik studium doktoranckiego. Podczas 4-letnich studiów doktoranckich doktorant zobowiązany jest do uzyskania 30 punktów ECTS, niemniej studia stwarzają doktorantowi warunki do rozszerzenia programu do 45 punktów ECTS.
Poza przedmiotami proponowanymi wśród przedmiotów obieralnych zamieszczonych w sylabusie można wybrać dowolny przedmiot z bazy uczelnianej AGH lub, w porozumieniu z Opiekunkem/Promotorem i akceptacji kierownika studiów, kursy proponowane przez inne uczelnie/ ośrodki naukowo-badawcze krajowe bądź zagraniczne.
3. Język studiów
Przedmioty, których nazwy podane są w języku angielskim są prowadzone w tym języku.