Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Scientist's workshop
Course of study:
2018/2019
Code:
JBF-3-204-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biophysics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Academic teachers:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Module summary

Celem modułu jest uzyskanie przez studentów wiedzy, umiejeności i kompetencji społecznych związnych potrzebnych do dojrzałego i społecznie wartościowego prowadzenia wiedzy naukowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Absolwent zna i rozumie społeczne uwarunkowania powstawania i wykorzystywania wiedzy naukowej. Examination
M_W002 Absolwent potrafi wykorzystywać rezultaty prac badawczych w sferze społecznej i biznesowej.
M_W003 Absolwent rozumie złożone odziaływanie społeczne nauki, jego uwarunkowania i mechanizmy.
M_W004 Absolwent rozumie, w jaki sposób wiedza naukowa jest wykorzystywana w procesach innowacyjnych i potrafi w nich świadomie uczestniczyć.
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Absolwent zna i rozumie społeczne uwarunkowania powstawania i wykorzystywania wiedzy naukowej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Absolwent potrafi wykorzystywać rezultaty prac badawczych w sferze społecznej i biznesowej. - - - - - - - - + - -
M_W003 Absolwent rozumie złożone odziaływanie społeczne nauki, jego uwarunkowania i mechanizmy. + - - - - - - - - - -
M_W004 Absolwent rozumie, w jaki sposób wiedza naukowa jest wykorzystywana w procesach innowacyjnych i potrafi w nich świadomie uczestniczyć. + - - - - - - - + - -
Module content
Lectures:

1. Jak powstaje nauka? Społeczne uwarunkowania powstawania i wykorzystywania wiedzy naukowej. Pojęcie paradygmatu. Perspektywa STS (Science and Technology Studies) i społecznego konstruowania wiedzy naukowej. Etnografia laboratorium i pracy naukowej.

2. Co ludzie myślą o nauce? Postawy wobec nauki i wiedzy naukowej. Nauka a społeczeństwo ryzyka. Społeczne funkcje uczelni.

3. Jak się wykorzystuje wiedzę naukową? Społeczne oddziaływanie nauki (social impact of science) – istota i sposoby pomiaru. Komercjalizacja wiedzy naukowej – modele i efekty, różnica między transferem a translacją.

4. Co to jest innowacja? Różnica między wynalazkiem a innowacją i technologią a produktem. Relacje technologia-społeczeństwo. Rodzaje innowacji. Innowacyjność społeczeństw – poziom i uwarunkowania. Aspekty prawne działalności naukowej i komercjalizacyjnej.

Workshops:

5. Jak powstaje produkt? Perspektywa projektowania zorientowanego na użytkownika jako podstawa działalności biznesowej – ćwiczenia warsztatowe w projektowaniu zgodnie z metodyką Design Thinking.

6. Jaką wartość ma wiedza naukowa? Ćwiczenia warsztatowe w wykorzystaniu metody Value Proposition Canvas do projektowania społecznego oddziaływania wyników badań naukowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 10 h
Workshops participation 10 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Egzamin ustny obejmujący treści omawianena zajęciach i ujęte w zadanych lekturach.

Prerequisites and additional requirements:

obecność na warsztatowej części zajeć

Recommended literature and teaching resources:

Bińczyk, Ewa. 2012. Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw
praktycznego sukcesu nauki. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (fragmenty)

Collins, Harry M. 2001. Tacit knowledge, trust and the Q of sapphire. Social Studies of Science, 31(1), 71-85.

Pantzar, Mika and Elizabeth Shove. 2010. Understanding innovation in practice: a discussion of the
production and re-production of Nordic Walking, Technology Analysis & Strategic Management, 22:4,
447-461.

Soler, Marta. 2018. Social impact assessment: The democratic citizens’ right to science. The European
Sociologist 41.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bukowski, A. & Rudnicki, S. (forthcoming). Not Only Individualism: The Effects of Long-Term Orientation and Other Cultural Variables on National Innovation Success. Cross-Cultural Studies, 53 (1).

Rudnicki, S. (2017). Transfer or translation?: the actor-network theory approach to the social impact of science, in: BESC 2017: proceedings of 4th International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-Cultural Computing. Yves Demazeau, [et al.]. (eds.). USA: IEEE, pp. 1-3.

Additional information:

brak