Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Databases
Course of study:
2018/2019
Code:
BGF-1-314-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych (również sieci Internet) GF1A_U17, GF1A_K07, GF1A_U21, GF1A_K01, GF1A_K05, GF1A_U03 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie wykonać relacyjną bazę danych w systemie Access i w systemie PostgreSQL rozumie procedury normalizacji baz danych, potrafi opracować interfejs bazy danych w architekturze klient/serwer. GF1A_U15, GF1A_W11, GF1A_U14, GF1A_U16, GF1A_U20 Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Ma elementarną wiedzę na temat relacyjnych systemów baz danych, zna możliwości i korzyści ich stosowania do rozwiązywani zadań inżynierskich GF1A_W02, GF1A_W11, GF1A_W07, GF1A_U06, GF1A_U07, GF1A_U01, GF1A_W01 Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania aplikacji bazodanowej, zna podstawy języka SQL. GF1A_W06, GF1A_W04, GF1A_W05, GF1A_U10, GF1A_U02, GF1A_U08, GF1A_U12, GF1A_W08 Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych (również sieci Internet) - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie wykonać relacyjną bazę danych w systemie Access i w systemie PostgreSQL rozumie procedury normalizacji baz danych, potrafi opracować interfejs bazy danych w architekturze klient/serwer. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma elementarną wiedzę na temat relacyjnych systemów baz danych, zna możliwości i korzyści ich stosowania do rozwiązywani zadań inżynierskich - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania aplikacji bazodanowej, zna podstawy języka SQL. - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Zastosowanie systemów baz danych, Historia systemów baz danych (systemy plików, hierarchiczne, sieciowe, relacyjne, obiektowe), Podstawowe operacje na danych, Architektura klient/serwer (korzyści wynikające ze stosowania takiej architektury), Podstawy modelu relacyjnego baz danych, struktury danych w modelu relacyjnym (relacje, krotki, klucze podstawowe, obce), normalizacja relacji (pierwsza, druga, trzecia postać normalna, postać normalna Boyce’a-Codda), strukturalny język zapytań SQL: zapytania w języku SQL, różne rodzaje predykatów, tworzenie tabel, modyfikacja wierszy w tabelach, kasowanie wierszy.
Obsługa bazy danych Access w systemie Windows: podstawy systemu, projektowanie tabel, kwerendy, zapytania modyfikujące, formularze, raporty, budowa aplikacji Access. Instalacja i konfiguracja relacyjnych baz danych w systemie UNIX – baza PostgreSQL, projektowanie relacyjnej bazy danych, typy danych w relacyjnych bazach danych, poznanie procedur, funkcji (również przechowywanych w bazie), wyzwalaczy, dostęp do bazy danych przez ODBC, dostęp do bazy poprzez skrypty pisane w języku PHP, podstawy administracji bazami danych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Contact hours 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z kolokwium zaliczeniowego i wykonanych ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

W. Cellary, Z. Królikowski, „Wprowadzenie do projektowania baz danych”
C. J. Date, „Wprowadzenie do systemów baz danych”
M. Hernandez, „Bazy danych dla zwykłych śmiertelników”
R. Riordan, „Projektowanie relacyjnych systemów baz danych”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None