Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Potencjalny student powinien mieć kompetencje z matematyki na dobrym poziomie. Ponadto student powinien rozumieć wagę połączenia kompetencji twardych i miękkich, a także posiadać orientację w życiu społecznym i kulturalnym i mieć świadomość zmian, jakie dokonują się w nim pod wpływem nowoczesnych technologii.

Admission requirements:

Podstawą rankingu dla studiów Informatyka Społeczna jest wskaźnik rekrutacji W (maksymalna wartość 1000 pkt) obliczony jest według ogólnego wzoru:
W = 4 G + J (1) gdzie:
G – liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z następujących przedmiotów: biologia lub chemia lub filozofia lub fizyka lub geografia lub historia lub historia sztuki lub informatyka lub język obcy nowożytny – inny niż uwzględniany w składniku J- lub matematyka lub język polski lub wiedza o społeczeństwie
J – liczba punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego.

Minimum limit of students:

30

General degree program characteristic:
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Practical (P)
Education area:
Nauk społecznych, Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Bachelor of Science
Duration of degree programme (No. of semesters):
six
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
180
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Engineering
  • Social Science
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
  • Informatyka
  • Socjologia
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Kierunek studiów mieści się w obszarze interdyscyplinarnych badań na styku nauk społecznych i informatyki, przede wszystkim w zakresie pozyskiwania danych, na podstawie których można badać zjawiska i procesy społeczne oraz kulturowe, a także projektować nowoczesne i ergonomiczne systemy informatyczne. Studia skupią się wokół wielowymiarowych relacji pomiędzy człowiekiem a komputerem (ang. human-computer interaction). Program studiów łączy wiedzę humanistyczno-społeczną i informatyczną w celu lepszego rozumienia zjawisk społecznych i kulturowych oraz relacji zachodzących między światem społecznym a środowiskiem wirtualnym

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

15

Control semesters:
fifth
Requirements for semester registration:

Uzyskanie wymaganej ilości puntów ECTS do wpisu na kolejny semestr i niezbędnych zaliczeń wynikających z programu studiów.

Individual degree programmes:

Na zasadach przewidzianych regulaminem studiów AGH

Rules of determining the final grade:

Zasady ustalania końcowej oceny studiów: Komisja Egzaminacyjna bierze pod uwagę:
Obliczanie wyniku egzaminu dyplomowego (licencjackiego):
Ocena egzaminu dyplomowego (licencjackiego) obejmuje dwa elementy:
- ocenę prezentacji pracy i odpowiedzi na pytania dotyczące pracy (ocena ustalana jest w oparciu o średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych za prezentację pracy i odpowiedzi na wszystkie postawione przez Komisję pytania) – waga 0,3
- ocenę egzaminu kierunkowego – waga 0,7.
Zakres egzaminu na kierunku Informatyka Społeczna będzie obejmował w 2/3 pytania pozwalające na zweryfikowanie nabycia przez studentów zakładanych efektów kształcenia z wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu nauk społecznych i w 1/3 nauk technicznych. Pytania egzaminacyjne zostaną opublikowane na stronie Wydziału do 31 marca danego roku akademickiego, w którym studenci będą zdawać egzamin.

Other comments:

Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie na stanowiskach, które wymagają kompetencji w zakresie zaawansowanego wyszukiwania informacji i analizy danych, projektowania i badania interfejsów użytkownika, badań z zakresu ‘user experience’ oraz wdrożeń intuicyjnych i ergonomicznych rozwiązań.
Przykłady potencjalnych miejsc zatrudnienia i zawodów:
Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie przede wszystkim w firmach zajmujących się badaniami rynku, agencjach marketingu elektronicznego oraz mediach elektronicznych na stanowiskach, które wymagają kompetencji w zakresie zaawansowanego wyszukiwania informacji i analizy danych, projektowania i badania interfejsów użytkownika, badań z zakresu ‘user experience’ oraz wdrożeń intuicyjnych i ergonomicznych rozwiązań. Absolwenci kierunku Informatyka Społeczna znajdą zatrudnienie w wielu branżach m.in. w usługach IT, w sektorze ICT, telekomunikacji, bankowości, E-commerce, w mediach oraz segmencie badań rynku, a także w zarządzaniu projektami i w sektorze big data. Zatem znajdą pracę w zawodach: Account manager, Ad Traffic Manager, Analityk Compliance, Analityk systemów komputerowych, Art Director, Brand Manager, Broker Informacji, Content manager, Copywriter, Data analyst, E-Commerce Manager, Graphics designer, Information Architect, Innovation Designer, Marketing Specialist, Media Buyer & Planner, New media designer, PR manager, Product owner, Project manager, SEO Specialist, Social media manager, Social media specialist, Software developer, Specjalista ds. Marketingu Internetowego, Specjalista ds. Użyteczności, Strategy planner, Traffic manager, Trendsetter, User Experience Designer, User Interface Developer, Webmaster

Diploma procedure requirements:

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania, w tym przeprowadzenia egzaminu dyplomowego:
Egzamin dyplomowy:
Egzamin dyplomowy na kierunku Informatyka społeczna składać się będzie z dwóch części:
A. przeprowadzonego w odrębnym, wcześniej wyznaczonym terminie, egzaminu kierunkowego w formie ustnej,
B. obrony pracy dyplomowej składającej się z trzech części.

Ad. A) Egzamin kierunkowy licencjacki:
Aby przystąpić do egzaminu kierunkowego, student musi mieć zaliczone wszystkie przedmioty i praktyki objęte programem studiów na poziomie licencjatu, na kierunku Informatyka Społeczna.
Aby przystąpić do drugiej części egzaminu dyplomowego (do obrony pracy dyplomowej), student musi zdać z oceną pozytywną wcześniejszy egzamin kierunkowy ustny.
Student ma prawo do dwóch terminów egzaminacyjnych (z których drugi jest egzaminem poprawkowym) z egzaminu kierunkowego (zgodnie z Regulaminem Studiów AGH (§26, p.14). Ocena z egzaminu jest ważna przez rok od daty jego złożenia.
Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie kierunkowym w danym terminie powoduje utratę tego terminu.
Egzamin kierunkowy odbywa się w terminach wyznaczonych przez Dziekana Wydziału. Terminy tych egzaminów zostaną ogłoszone najpóźniej 30 marca każdego roku.
Dziekan Wydziału powołuje Komisję Egzaminacyjną w składzie: przewodniczący, zastępca i czterech członków.
Zakres tematyczny egzaminu kierunkowego obejmuje zagadnienia wynikające z programu studiów.
Podczas egzaminu kierunkowego zostaną postawione minimum trzy pytania, które student losuje spośród listy zagadnień egzaminacyjnych.
Ocena z egzaminu kierunkowego jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych postawionych za odpowiedzi na trzy pytania egzaminacyjne. Ocena zostaje ustalona na niejawnej części posiedzenia Komisji.

Ad. B) Obrona pracy dyplomowej (licencjackiej):
Obrona pracy dyplomowej ma formę ustną i odbywa się przed Komisją. Komisja składa się z trzech osób. Przewodniczącym Komisji jest Dziekan lub osoba przez niego upoważniona. Członkami Komisji są: promotor pracy i recenzent pracy. W wyjątkowych sytuacjach nieobecności jednego z członków Komisji, wyznacza on zastępstwo w porozumieniu z Dziekanem lub Przewodniczącym Komisji.
Recenzje są jawne i do wglądu studenta; może on w dziekanacie odebrać ich kopię.
W czasie obrony pracy dyplomowej dokonuje się:
• prezentacja pracy,
• przedstawienie recenzji przez promotora i recenzenta,
• dyskusja dotycząca pracy
• pytania zadawane przez Komisję, dotyczące zagadnień związanych z pracą.

Egzamin dyplomowy kończy się stwierdzeniem o nadaniu tytułu licencjata po pomyślnym przebiegu egzaminu, odnotowaniem wyniku w protokole i podpisaniem protokołu przez członków komisji egzaminacyjnej.

Wyróżnienia:
1. Rada Wydziału, na wniosek Komisji Egzaminacyjnej, wpisany do protokołu egzaminu dyplomowego rozważy możliwość przyznania studentowi (absolwentowi) wyróżnienia, pod warunkiem spełnienia (łącznie) następujących kryteriów (wymienionych w § 27 p.7 Regulaminu Studiów AGH):
a) złożenie pracy dyplomowej i przystąpienie do egzaminu dyplomowego w planowanym terminie,
b) uzyskanie średniej ze studiów (pierwszego stopnia) powyżej 4,71,
c) bardzo dobra ocena z pracy dyplomowej wystawiona przez promotora i recenzenta,
d) bardzo dobra ocena z egzaminu dyplomowego, zdanego w letniej sesji egzaminacyjnej.

2. Rada Wydziału może wyróżnić studenta za przebieg studiów, ocenę pracy dyplomowej oraz egzamin dyplomowy zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami. Absolwent, któremu przyznano wyróżnienie, otrzymuje dyplom z wyróżnieniem.

Additional information:

Studenci biorą udział w praktykach zewnętrznych realizowanych przez firmy specjalizujące się w działaniach z zakresu ‘data mining’ lub ‘user experience design’. Dodatkowo osoby realizujące te zagadnienia w praktyce będą organizowały warsztaty praktyczne dla studentów. Dwukrotnie podczas studiów studenci będą zobligowani do wzięcia udziału w takich warsztatach. W trakcie studiów organizowane będą również dodatkowe zajęcia z praktykami – dobrowolne, dla zainteresowanych studentów. Wydział podejmuje i w przyszłości rozszerzy współpracę z wieloma liczącymi się w branży podmiotami. Współpracę zadeklarowały: IBM, HG Intelligence SA, Fundusz Innoventure, IO, Intellect.pl, kontakt.io, brand24.pl.
Praktyka zawodowa trwa 3 miesiące i odbywa się na 6 semestrze studiów. Student ma prawo odbyć praktykę w firmie, z którą Wydział Humanistyczny w tym zakresie współpracuje w firmie wybranej przez siebie, spoza tej listy. Studenci ewidencjonują przebieg praktyk w dzienniczkach praktyk, których druk dostarczany jest przez dziekanat WH. Wpisy w dzienniczku praktyk muszą zostać potwierdzone przez zakładowego opiekuna praktyk (wyznaczonego przez zakład pracy w którym realizowana jest praktyka). Na tej podstawie opiekun dydaktyczny praktyk dokonuje wpisu zaliczenia z praktyki.