Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody ilościowe w naukach technicznych
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-101-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
1
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Spisak Bartłomiej (bjs@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Spisak Bartłomiej (bjs@agh.edu.pl)
dr inż. Guzik Marcin (marcin.guzik@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę zdobywania kompetencji i stałego ich powiększania odnośnie analizy statystycznej. UX1P_K06, UX1P_K04 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi odpowiednio określić sposób realizacji określonych działąń matematycznych, potrafi wykonać działania na zbiorach, potrafi zastosować przekształcenia matematyczne. UX1P_U05 Activity during classes,
Examination
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat algebry zbiorów i zna podstawowe definicje, rozumie pojęcia związane z algebrą liczb zespolonych. posiada wiedzę na temat podstawowych struktur algebraicznych i potrafi ją praktycznie wykorzystać, rozumie podstawowe pojęcia związane z algebrą macierzy oraz ma wiedzę na temat funkcji macierzowych, rozumie podstawowe pojęcia związane z różniczkowaniem i całkowaniem. UX1P_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W002 Student zna zasady stosowania narzędzi analizy ilościowej oraz zbierania i prowadzenia poprawnej analizy danych za pomocą tych narzędzi UX1P_W09 Activity during classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę zdobywania kompetencji i stałego ich powiększania odnośnie analizy statystycznej. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi odpowiednio określić sposób realizacji określonych działąń matematycznych, potrafi wykonać działania na zbiorach, potrafi zastosować przekształcenia matematyczne. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat algebry zbiorów i zna podstawowe definicje, rozumie pojęcia związane z algebrą liczb zespolonych. posiada wiedzę na temat podstawowych struktur algebraicznych i potrafi ją praktycznie wykorzystać, rozumie podstawowe pojęcia związane z algebrą macierzy oraz ma wiedzę na temat funkcji macierzowych, rozumie podstawowe pojęcia związane z różniczkowaniem i całkowaniem. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady stosowania narzędzi analizy ilościowej oraz zbierania i prowadzenia poprawnej analizy danych za pomocą tych narzędzi + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zagadnienia poruszane podczas wykładu zostają pogłębione i przećwiczone podczas zajęć ćwiczeń audytoryjnych.
Zagadnienia szczegółowe:
Zbiory, liczby i relacje
Liczby zespolone
Wybrane struktury algebraiczne
Macierze – podstawowe działania algebraiczne
Układy równań liniowych
Przestrzenie i odwzorowania liniowe
Elementy rachunku różniczkowego

Auditorium classes:

PLAN ZAJĘĆ:

Zbiory, liczby i relacje
Liczby zespolone
Wybrane struktury algebraiczne
Macierze – podstawowe działania algebraiczne
Układy równań liniowych
Przestrzenie i odwzorowania liniowe
Elementy rachunku różniczkowego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 131 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation for classes 28 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu (E) i z ćwiczeń rachunkowych ( C):
OK = 0,6 x < E > + 0,4 x < C >, gdzie < E > jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egazminie w kolejnych terminach,
< C > jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z ćwiczeń w kolejnych terminach.

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej następuje po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu poprzedzonego pozytywnym
zaliczeniem ćwiczeń.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej
Umiejętność abstrakcyjnego myślenia.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura

0. D. A. McQuarrie ,,Matematyka dla przyrodników i inżynierów" tom 1—3, Wyd. PWN, 2005.
1. Wiesława Korczak, Marianna Trajdos ,,Wektory, pochodne, całki" Wyd.Naukowe PWN, 2013
2. D. C. Lay, ,,Linear Algebra and Its Applications", Wyd. Pearson 2012
3. G. Banaszak, W. Gajda ,,Elementy algebry liniowej" tom 1-2, Wyd. Naukowo-Techniczne 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wybrane rozdziały matematycznych metod fizyki : rozwiązane problemy — [Selected divisions of mathematical methods of physics : solution problems] / Andrzej LENDA, Bartłomiej SPISAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — VI, 255 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0114)

Additional information:

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa.
- Nieobecność na zajęciach musi zostać usprawiedliwiona w przeciągu dwóch tygodni od ich opuszczenia.
-Opuszczenie 20% zajęć bez usprawiedliwienia skutkuje brakiem zalicznia ćwiczeń audytoryjnych.
-Osoby nieobecne na zajęciach są zobowiązane do uzupełnienienia omawianego materiału we własnym zakresie. Zaliczenie tego materiału odbędzie się w terminie ustalonym przez prowadzącego.