Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Logic
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-102-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
1
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Olko Jolanta (olko@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Olko Jolanta (olko@agh.edu.pl)
Module summary

Głównym celem kursu jest nabycie umiejętności sprawdzania formalnej poprawności wnioskowań.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Samodzielnie rozwiązuje postawione przed nim zadania, ma świadomość stanu własnej wiedzy i umiejętności i potrzeby ich ciągłego doskonalenia UX1P_K06, UX1P_K04 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi sformułować i odpowiedzieć na krytykę przedstawianego tematu, jest otwarty na nowe idee i potrafi podjąć dyskusję opartą na argumentacji. UX1P_U05 Activity during classes,
Test
M_U002 Prawidłowo potrafi używać terminologii właściwej logice. UX1P_U09 Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie znaczenie logiki dla nauk społecznych i humanistycznych, poprawnie posługuje się właściwą jej terminologią. UX1P_W01 Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Samodzielnie rozwiązuje postawione przed nim zadania, ma świadomość stanu własnej wiedzy i umiejętności i potrzeby ich ciągłego doskonalenia + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi sformułować i odpowiedzieć na krytykę przedstawianego tematu, jest otwarty na nowe idee i potrafi podjąć dyskusję opartą na argumentacji. + + - - - - - - - - -
M_U002 Prawidłowo potrafi używać terminologii właściwej logice. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie znaczenie logiki dla nauk społecznych i humanistycznych, poprawnie posługuje się właściwą jej terminologią. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Klasyczny rachunek zdań: zdanie logiczne, wartość logiczna zdania, funktory logiczne, tautologia, prawa rachunku zdań, reguły wnioskowania.
 2. Zbiory, suma mnogościowa zbiorów, przekrój zbiorów, dopełnienie zbioru, iloczyn kartezjański zbiorów, n-ka uporządkowana, prawa rachunku zbiorów.
 3. Elementy rachunku predykatów: funkcja zdaniowa, kwantyfikatory, prawa rachunku kwantyfikatorów.
 4. Relacje: funkcja jako relacja, własności funkcji, ciągi, relacja równoważności, klasa abstrakcji, relacje porządkujące.
 5. Równoliczność zbiorów, moc zbioru, zbiory przeliczalne.
 6. Zasada indukcji matematycznej, definicje indukcyjne.

Auditorium classes:

Rozwiązywanie zadań i problemów dotyczących treści przekazywanych na kolejnych wykładach.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 10 h
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na zajęciach przeprowadza się kartkówki z teorii (w semestrze nie przewiduje się poprawiania poszczególnych kartkówek). Na ostatnim wykładzie przeprowadza się kolokwium z zadań. Studentowi nieobecnemu na kolokwium z ważnych usprawiedliwionych przyczyn przysługuje dodatkowy termin (do uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenia).

Warunki konieczne otrzymania zaliczenia:

 • co najwyżej 1 nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach,
 • co najmniej 50% punktów z kartkówek,
 • co najmniej 50% punktów z kolokwium.

Student może zdobyć dodatkowe punkty za aktywność na zajęciach (max 10% wszystkich punktów). Ocena z ćwiczeń (OC) obliczana jest zgodnie z regulaminem studiów (zob. § 13, 100%=max liczba punktów).

Student, który nie uzyska zaliczenia ćwiczeń do końca zajęć ma prawo do jednego terminu poprawkowego. Zaliczenie poprawkowe przeprowadza się z całości materiału w formie pisemnej i składa się z części teoretycznej i zadaniowej. W takim przypadku ocena z ćwiczeń jest równa 3.0, gdy student zaliczy termin poprawkowy, jest równa 2.0, jeśli student nie zaliczy żadnego z terminów.

Ocena końcowa to pozytywna ocena z ćwiczeń (OC).

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa

 1. H. Rasiowa,Wstęp do matematyki współczesnej, PWN, Warszawa 1990.
 2. K.A.Ross, Ch.R.B.Wright, Matematyka Dyskretna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.
 3. W. Guzicki, P. Zakrzewski, Wykłady ze wstępu do matematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 4. W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, PWN
 5. B. Stanosz,Ćwiczenia z logiki, PWN, Warszawa 1980.

Literatura uzupełniająca

 1. K. Kuratowski,Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN, Warszawa 1980.
 2. W. Guzicki, P. Zakrzewski,Wstęp do matematyki. Zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 3. I.A. Ławrow, Ł.L. Maksimowa,Zadania z teorii mnogości, logiki matematycznej i teorii algorytmów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

-