Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Introduction to Interface Design
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-105-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
1
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Kulesza Jakub (jakub.kulesza@edisonda.pl)
Academic teachers:
dr inż. Igras-Cybulska Magdalena (migras@agh.edu.pl)
mgr Kulesza Jakub (jakub.kulesza@edisonda.pl)
Module summary

Kurs jest realizowany w ramach POWER 3.5, w module składającym się z 3 przedmiotów:
1) Metody badań ilościowych
2) Metody badan jakościowych
3) Wstęp do projektowania interfejsów.
Głównym zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z warsztatem, środowiskiem pracy i podstawowymi obowiązkami projektanta interakcji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma umiejętność identyfikacji osób, interesariuszy, którzy powinni zostać zaangażowani na etapie zbierania wymagań. UX1P_K01 Activity during classes
M_K002 Student skutecznie współpracuje w zespole projektowym i posiada umiejętność komunikowania pomysłów UX1P_K03, UX1P_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność doboru i wykorzystania narzędzi projektowych, projektowania low-fidelity oraz prezentowania efektów swojej pracy UX1P_U01, UX1P_U02, UX1P_K07, UX1P_U07 Project
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy projektowania, zasady użyteczności, teorię User Centered Design oraz zasady rządzące projektowaniem konkretnych produktów (strony internetowe o różnym przeznaczeniu, aplikacje webowe) UX1P_W06, UX1P_W09, UX1P_W04 Project
M_W003 Student ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu projektowania graficznego zorientowanego na użytkownika. UX1P_W03 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma umiejętność identyfikacji osób, interesariuszy, którzy powinni zostać zaangażowani na etapie zbierania wymagań. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student skutecznie współpracuje w zespole projektowym i posiada umiejętność komunikowania pomysłów - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność doboru i wykorzystania narzędzi projektowych, projektowania low-fidelity oraz prezentowania efektów swojej pracy - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy projektowania, zasady użyteczności, teorię User Centered Design oraz zasady rządzące projektowaniem konkretnych produktów (strony internetowe o różnym przeznaczeniu, aplikacje webowe) - - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu projektowania graficznego zorientowanego na użytkownika. - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:

Głównym zadaniem ćwiczeń projektowych jest zapoznanie studentów z warsztatem, środowiskiem pracy i podstawowymi obowiązkami projektanta interakcji. W tym celu omówione zostaną podstawowe pojęcia związane z działaniem i tworzeniem interfejsów w środowisku cyfrowym. Studenci poznają zarówno technologiczne, humanistyczne, jak i ekonomiczne aspekty tworzenia produktów cyfrowych. W sposób przystępny zostanie omówiona rola interfejsów w kształtowaniu relacji człowieka do technologii. Część kursu zostanie poświęcona omówieniu mechanizmów psychologicznych i kulturowych leżących u podstaw interakcji człowieka z systemami technologicznymi. Uczestnicy zapoznani zostaną z poszczególnymi etapami procesu projektowego, oraz dowiedzą się, jak go zaplanować. Jednym z głównych tematów zajęć będą interfejsy graficzne – studenci poznają zasady leżące u podstaw ich projektowania, a następnie przystąpią do stworzenia koncepcji własnego interfejsu.

1. Projektowanie interfejsów – definicje, model interakcji.
2. Użytkownik: user experience i modele mentalne.
3. Badania użytkowników.
3. Krótka historia interfejsów cyfrowych.
4. Współczesne technologie, a projektowanie interfejsów.
5. Warsztat pracy projektanta.
6. Proces projektowy i jego etapy.
7. Strategie i metodyki projektowe.
8. Elementy psychologii i percepcji w projektowaniu.
9. Emocje i ich rola w projektowaniu UX.
10. Elementy projektowania graficznego.
11. Architektura i logika systemu.
12. Projektowanie interfejsów graficznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in project classes 30 h
Contact hours 10 h
Preparation for classes 42 h
Realization of independently performed tasks 19 h
Completion of a project 19 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Studenci w trakcie zajęć przygotowują projekt badań, którego problematyka związana jest z tematyką “Metodologia w badaniach HCI”. Projekt realizowany będzie w ramach programu PO WER 3.5 co oznacza, że wybrany przez studentów problem badawczy będzie podstawą ćwiczeń praktycznych, wykonywanych równolegle na zajęciach “Metody badań ilościowych” oraz “Metody badań jakościowych”.
W ramach niniejszego przedmiotu będą oceniane elementy projektu związane z zastosowaniem elementów procesu projektowego oraz finalny prototyp interfejsu.

Ocena z projektu, jego dokumentacji oraz obrony – 60% oceny końcowej
Ocena z kolokwium – 30% oceny końcowej
Aktywność na zajęciach – 10% oceny końcowej

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Kim Goodwin, Alan Cooper, Designing for the Digital Age: How to Create Human-Centered Products and Services. 2009.
Alan Cooper, Robert Romann, Dave Cronin About Face 3: The Essentials of Interaction Design. Wiley, 2007
Lev Manovich, Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006.
Luciano Floridi, The 4th Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality, Oxford University Press, 2014
Piotr Celiński, Postmedia: Cyfrowy kod i bazy danych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013
Donald Norman, The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition, The MIT Press, 2013.
Donald Norman, The Design of Future Things, Basic Books, 2007.
Donald Norman, Wzornictwo i emocje. Dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy powszednie? Wydawnictwo Arkady, 2015
Iga Mościchowska, Barbara Rogoś Turek 2015, Badania jako podstawa projektowania User Experience, Warszawa, PWN.
Jennifer Tidwell, Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe. Helion, 2012
100 Dobrych Praktyk UX. Podręcznik użytkownika, Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Edisonda Sp. z o.o.,, wyd. Obserwatorium Zarządzania, Warszawa 2012
Richard L. Gregory, Eye and Brain: The Psychology of Seeing, Princeton University Press, Fifth Edition 1997
Aaron Walter, Designing for Emotion, A Book Apart, 2011
Lindsay Ratcliffe, Marc McNeill, Agile Experience Design: A Digital Designer’s Guide to Agile, Lean and Continuous, Newriders, 2012
Dan Ariely, Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions
The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, 2nd Ed. https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None