Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komunikacja społecznaw dobie nowych mediów
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-208-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
2
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
mgr Gałuszka Damian (d.a.galuszka@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją UX1P_K05 Activity during classes
M_K002 Student rozumie potrzebę kształcenia się i rozwijania swojej wiedzy w odniesieniu do kwestii związanych z podnoszeniem swoich kompetencji komunikacyjnych UX1P_K04 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla komunikacji społecznej w sieciach społecznych UX1P_U03 Project
M_U002 Student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu zmian procesów komunikacyjnych. UX1P_U07 Presentation,
Project
M_U003 Student ma umiejętność samokształcenia się i rozwoju swoich kompetencji komunikacyjnych UX1P_U08 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur komunikacyjnych i perswazyjnych w sieciach społecznych UX1P_W02 Presentation,
Project
M_W002 Student ma elementarną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla różnorodnych grup społecznych UX1P_W05 Presentation,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją + - - - + - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę kształcenia się i rozwijania swojej wiedzy w odniesieniu do kwestii związanych z podnoszeniem swoich kompetencji komunikacyjnych - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla komunikacji społecznej w sieciach społecznych + - - - + - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu zmian procesów komunikacyjnych. - - - - + - - - - - -
M_U003 Student ma umiejętność samokształcenia się i rozwoju swoich kompetencji komunikacyjnych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur komunikacyjnych i perswazyjnych w sieciach społecznych + - - - + - - - - - -
M_W002 Student ma elementarną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla różnorodnych grup społecznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawowym celem wykładów jest wskazanie studentom poziomów komunikowania od interpersonalnego do sieciowego aby zapoznać ich z pełnią zachodzących dziś zjawisk w komunikacji społecznej. Ważnym elementem będzie omówienie poszczególnych elementów procesu komunikowania wraz z przykładami, aby ukazać ich znaczenie współcześnie.
1. Komunikacja społeczna – pojęcie i poziomy komunikacji, społeczne źródła procesu komunikacji, bariery w komunikacji.
2. Komunikacja niewerbalna.
3. Mowa ciała – aspekty praktyczne, zastosowanie (film).
4. Perswazja – czyli budowa skutecznego komunikatu
5. Komunikacja w internecie
6. Język komunikacji w Internecie
7.W sieci. Komunikacja w dobie nowych mediów

Conversation seminar:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z charakterystyką komunikacji społecznej zapośredniczonej cyfrowo, a także przekazanie im umiejętności praktycznych niezbędnych do efektywnej komunikacji realizowanej poprzez nowe media.

Zajęcia będą realizowane dwutorowo, w dużej mierze na podstawie pracy własnej studentów. W pierwszej kolejności będą oni przygotowywać krótkie notatki tekstowe (około 1-strona; nie dotyczy ostatnich zajęć, na których będą prezentowane projekty zaliczeniowe; informacja o konieczności sporządzenia notatek na pierwsze spotkanie zostanie rozesłana studentom mailowo/przez media społecznościowe), w których umieszczą odpowiedzi na pytania dotyczące tematu danych zajęć. Następnie część zajęć będzie przeznaczona na dyskusje: w zespołach zadaniowych oraz na forum – studenci powinni odnieść się do informacji przygotowanych na potrzeby zajęć. Ostatnia część zajęć będzie przeznaczona na pracę grupową nad projektem zaliczeniowym. Poszczególne spotkania będą poświęcone następującym zagadnieniom:
1. Jak mówić by nas słuchano? Podstawy efektywnej komunikacji bezpośredniej i zapośredniczonej cyfrowo. Zajęcia wprowadzające: zapoznanie się z grupą, przedstawienie planu spotkań i wymogów zaliczeniowych, podział na zespoły zadaniowe, dyskusja o zasadach efektywnej komunikacji (na podstawie przygotowanych notatek, moderowana przez prowadzącego).
2. Storytelling i content marketing czyli jak wykorzystać opowieść w budowaniu efektywnej strategii komunikacyjnej.
3. Komunikacja w Internecie na przykładzie stron internetowych.
4. Blogosfera i komunikacja na blogach.
5. Komunikacja w mediach społecznościowych
6. Czas się pokazać! Obraz, video marketing i ich znaczenie dla komunikatu.
7. Zaliczenie, podsumowanie zajęć.
Przygotowywane na każde zajęcia notatki będą stanowiły punkt wyjścia i teoretyczną podstawę dla warsztatowej pracy w grupach. Zespoły zadaniowe będą pracowały nad przygotowaniem strategii komunikacyjnej dla:
• Profilu facebookowego stowarzyszenia,
• prywatnego bloga internetowego,
• kanału wideo firmy na portalu YouTube,
• strony internetowej korporacji w taki sposób, aby tworzone strategie wypełniały cele społeczne, biznesowe czy marketingowe tego rodzaju podmiotów. Ocena postępów będzie częściowo oparta na debacie nad efektami pracy poszczególnych grup, które zostaną poddane opiniowaniu w trakcie ostatniego spotkania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in conversation seminars 15 h
Contact hours 3 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena kocowa: 50% ocena kolokwium i 50% ocena z projektu
Projekt grupowy:
80% projekt prezentowany na zajęciach
20% ocena aktywności na zajęciach
Projekty grupowe będą ocenianie:
oryginalność tematu 20%
zawartość merytoryczna 80%
sposób prezentacji 20%

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Podstawowa literatura:
J. Hall, M.L. Knapp, 2008, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocłasw: Wydawnictwo Astrum
J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa:PWN:2013
P. Thompson, Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka, Poznań 1998

Literatura dodatkowa dla zainteresowanych:

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków , 2006,
Z. Nęcki, Komunikacja niewerbalna, w: Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków 2005,
P. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Komunikowanie się bez słów, w: P. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1988.
J. Stewart, (red.).Mosty zamiast murów. Warszawa:PWN:2000
W. Gustowski.Komunikacja w mediach społecznościowych.Gdynia: Novae Res:2012
M. Bugajski. Język w komunikowaniu.Warszawa:PWN. 2007
M. Marcjanik. Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa:PWN. 2014
Katherine Adams, Gloria J. Galanes. Komunikacja w grupach. Warszawa:PWN. 2007
Cheryl Hamilton. Skuteczna komunikacja w biznesie. Warszawa:PWN. 2011
Mitręga Anna, Jagoszewska Iwona. Komunikacja jako narzędzie porozumienia we wspólnotach społecznych. Toruń: Adam Marszałek. 2012
Zimnol Adam. Komunikacja Interpersonalna.Wrocław:Poligrafia 2012
Więckiewicz Marta. Blog w perspektywie genologii multimedial. Toruń: Adam Marszałek. 2012
H. Paluch, K. Czerwiński, W. J. Maliszewski (red.)Komunikacja społeczna w zarządzaniu. Proces komunikowania w relacjach międzyosobowych. Toruń: Adam Marszałek 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Dorota Żuchowska-Skiba. 2011. Marketing w praktyce socjologicznej, w: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym: wybrane zagadnienia, red. Lesław H. Haber. Kraków : NOMOS, (s. 101–122).
Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow. 2007. Blog – nowa forma przekazu politycznego w społeczeństwie informacyjnym, w: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego, pod red. Anny Siwik. Kraków: Wydawnictwa Naukowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, (s. 345–356).

Additional information:

brak