Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Społeczny wymiar technologii
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-308-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
3
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość etycznych zagrożeń implikowanych przez rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych. UX1P_K05 Activity during classes
M_K002 Student zdaje sobie sprawę z podstawowych prawnych konsekwencji rewolucji informacyjnej dla życia społecznego i funkcjonowania państwa. UX1P_K06 Examination
Skills
M_U001 Student potrafi poddać analizie relacje pomiędzy rozwojem technologicznym a życiem społecznym. UX1P_U06 Examination
M_U002 Student potrafi opisać i poddać analizie dynamikę rozwoju nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. UX1P_U03 Examination
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe sposoby rozumienia pojęć: technologia, informacja, rewolucja informacyjna, społeczeństwo informacyjne UX1P_W04, UX1P_W06 Examination
M_W002 Student zna główne koncepcje wyjaśniające społeczny kontekst rozwoju technologicznego. UX1P_W07 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość etycznych zagrożeń implikowanych przez rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student zdaje sobie sprawę z podstawowych prawnych konsekwencji rewolucji informacyjnej dla życia społecznego i funkcjonowania państwa. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi poddać analizie relacje pomiędzy rozwojem technologicznym a życiem społecznym. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opisać i poddać analizie dynamikę rozwoju nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe sposoby rozumienia pojęć: technologia, informacja, rewolucja informacyjna, społeczeństwo informacyjne + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna główne koncepcje wyjaśniające społeczny kontekst rozwoju technologicznego. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze społecznym aspektem funkcjonowania technologii, ze szczególnym akcentem na rolę odgrywaną współcześnie technologie informacyjne i komunikacyjne (Information and Communication Technologies – ICT). Oznacza to prezentację i analizę kwestii takich jak: bariery w skutecznym prognozowaniu losów konkretnych technologii, czynniki decydujące o sukcesie / porażce rozwiązań technologicznych, różne koncepcje relacji pomiędzy rozwojem technologicznym a kształtem życia społecznego, konsekwencje rozwoju technologicznego dla różnych wymiarów życia społecznego. Uczestnictwo w kursie pozwoli studentom zrozumieć główne mechanizmy wzajemnych oddziaływań pomiędzy rozwojem technologicznym, a wzorcami kulturowymi, kształtem relacji społecznych i – w konsekwencji – codziennym życiem użytkowników rozwiązań technicznych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową z kursu stanowi ocena uzyskana przez studenta na kolokwium. Kolokwium przeprowadzane jest w formie pisemnej i obejmuje zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte – dotyczące treści poruszanych na wykładzie oraz treści lektur obowiązkowych.
Ocena końcowa wystawiana jest według następującej formuły:

  • 2.0 – student uzyskał liczbę punktów mniejszą niż 50% punktów możliwych do zdobycia
  • 3.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 50%, ale mniejszą niż 60% punktów możliwych do zdobycia
  • 3.5 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 60%, ale mniejszą niż 70% punktów możliwych do zdobycia
  • 4.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 70%, ale mniejszą niż 80% punktów możliwych do zdobycia
  • 4.5 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 80%, ale mniejszą niż 90% punktów możliwych do zdobycia
  • 5.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia
Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. D. Barney, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008.
2. V. Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, Kraków 2011.
3. D. MacKenzie, J. Wajcman, eds. The Social Shaping of Technology, Milton Keynes 1985.
4. F. Bannister, The Panoptic State: Privacy, Surveillance and the Balance of Risk, Information Polity, vol. 10 (2005), s. 65-78.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

- L. Porębski, Wykluczenie cyfrowe i co dalej? Nowe technologie jako katalizator podziałów społecznych i bodziec dla cywilizacyjnego rozwoju, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 50, Nowe niepokojące zjawiska społeczne, red. J. Grotowska-Leder, (2014), s. 89-106.
- L. Porębski, Gorzki smak technologii. Nowe formy przemocy jako konsekwencja rewolucji informacyjnej, Ethos, rok 27, nr 2 (2014), s. 299-313.
- L.Porębski, Polityka 2.0. Aktorzy polityczni w świecie nowych technologii, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2014 (współautorzy: Mirosław Lakomy, Natalia Szybut)

Additional information:

None