Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Bazy danych
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-310-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
3
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ziółko Bartosz (bziolko@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Mąsior Mariusz (masior@agh.edu.pl)
dr inż. Ziółko Bartosz (bziolko@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość roli i znaczenia systemów baz danych w przedsiębiorstwie, gospodarce i społeczeństwie UX1P_K03 Examination,
Test
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą bazę danych UX1P_U03 Examination,
Test
M_U002 Student potrafi posługiwać się językiem SQL w zakresie podstawowym UX1P_U05 Examination,
Test
M_U003 Student potrafi operować aparatem pojęciowym baz danych. UX1P_U01 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i koncepcje relacyjnych baz danych UX1P_W03 Examination,
Test
M_W002 Student zna podstawowe konstrukcje języka SQL. UX1P_W01 Examination,
Test
M_W003 Student zna podstawy relacyjnego modelu danych UX1P_W04 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość roli i znaczenia systemów baz danych w przedsiębiorstwie, gospodarce i społeczeństwie + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą bazę danych + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się językiem SQL w zakresie podstawowym + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi operować aparatem pojęciowym baz danych. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i koncepcje relacyjnych baz danych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe konstrukcje języka SQL. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy relacyjnego modelu danych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Tematyka wykładów:
1. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych: podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych, system zarządzania bazą danych, architektura klient-serwer.
2. Język definiowania zapytań: atrybuty, rodzaje dziedzin, typy danych, rzutowanie i selekcja, logika trójwartościowa, operacje na typach związanych z datą i czasem, porównywanie wzorców, łączenie zapytań, złączenia, funkcje agregujące, podzapytania.
3. Manipulowanie danymi.
4. Projektowanie baz danych: model związków encji, logiczny model danych, fizyczny projekt relacji, dekompozycja stratna i bezstratna, zależności funkcyjne, klucze.
5. Język definiowania struktur danych.
6. Transakcje: właściwości transakcji, zjawiska niepożądane, poziomy izolacji, zakleszczenia.
7. Zarządzanie uprawnieniami.

Laboratory classes:

Tematyka ćwiczeń:
1. Podstawy pracy z systemem zarządzania bazą danych.
2. Konstruowanie zapytań w języku SQL.
3. Instrukcje manipulowania danymi.
4. Projektowanie baz danych: model koncepcyjny i logiczny.
5. Implementacja bazy danych, import danych.
6. Wyzwalacze, transakcje, zarządzanie uprawnieniami.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 104 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Contact hours 4 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 28 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium, Egzamin

Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia ocen z zaliczenia i egzaminu. Jeżeli zaliczenie nie zostało uzyskane w pierwszym terminie lub egzamin nie został zdany w pierwszym terminie, to przy wyznaczaniu oceny końcowej bierze się pod uwagę również oceny niedostateczne z terminów poprzedzających uzyskanie zaliczenia lub zdanie egzaminu. W takim przypadku wyznaczana jest średnia z więcej niż dwóch ocen.

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość matematyki dyskretnej w zakresie algebry zbiorów oraz algebry relacji.
• Podstawowa znajomość logiki.
• Znajomość systemów operacyjnych i podstaw użytkowania komputerów.
• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie literatury fachowej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Podstawowy kurs systemów baz danych, Helion, Gliwice, 2011.
2. Thomas Connolly, Carolyn Begg: Systemy baz danych, tom 1 i 2, Wydawnictwo RM, Warszawa, 2004.
3. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Systemy baz danych. Pełny wykład, WNT, Warszawa, 2006.
4. Chris J. Date: Relacyjne bazy danych dla praktyków, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2006
5. Joe Celko: SQL zaawansowane techniki programowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None