Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Cnoty i wady. Od ambicji do życzliwości
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-312-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Module summary

Podczas zajęć zostaną przeanalizowane główne etyczne cnoty (np. nadzieja, miłość) i wady (np. głupota, pycha, zawiść), a także mniej znane cnoty (np. pokora, przystojność) i wady (np. obłuda, pycha).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi ukazać związek cnót i wad z życiem jednostki/wspólnoty oraz określić ich znaczenie wychowawcze. UX1P_K06 Essay
Skills
M_U001 Umie ustalić założenia oraz style życie leżące u podstaw poszczególnych cnót i wad. UX1P_U06 Participation in a discussion,
Oral answer,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna najważniejsze historyczne i współczesne koncepcje etyki cnót, ich teoretyczne i praktyczne funkcje oraz znaczenie dla rozwoju indywidualnego i społecznego. UX1P_W04 Essay
M_W002 Zna podstawowe cnoty i wady etyczne UX1P_W05 Essay
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi ukazać związek cnót i wad z życiem jednostki/wspólnoty oraz określić ich znaczenie wychowawcze. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie ustalić założenia oraz style życie leżące u podstaw poszczególnych cnót i wad. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna najważniejsze historyczne i współczesne koncepcje etyki cnót, ich teoretyczne i praktyczne funkcje oraz znaczenie dla rozwoju indywidualnego i społecznego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe cnoty i wady etyczne + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Aretologia – etyka cnót
 2. Altruizm, ambicja, bezinteresowność
 3. Chciwość, cierpliwość, duma
 4. Gadulstwo, głupota, gniew
 5. Grzeczność, honor, kłamstwo
 6. Lenistwo, łagodność, mądrość
 7. Męstwo, milczenie, miłość
 8. Nadzieja, nienawiść, nieufność
 9. Obłuda, odpowiedzialność, okrucieństwo
 10. Pochlebstwo, pokora, prawdomówność
 11. Prawość, prostota, próżność
 12. Przebaczenie, przyjaźń, pycha
 13. Roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie
 14. Zawiść, zazdrość, życzliwość
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

30% obecność na wykładach (dopuszczalne dwie nieobecności)
20% aktywność na zajęciach
50% sześciostronicowy esej na wybrany przez studenta temat

Student, który przekroczy limit nieobecności powinien zgłosić się na dyżur i zaliczyć problematykę zajęć, na których był nieobecny.

Warunki zaliczenia przedmiotu w sesji poprawkowej są takie same jak w pierwszym terminie

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura źródłowa:
Arystoteles, “Etyka Nikomachejska”, “Etyka Wielka”, “Etyka Eudemejska”, “O cnotach i wadach” w: tenże, “Dzieła Wszystkie”, t. 5, tłum. zbiorowe, Warszawa 1996
J. de la Bruyere, “Charaktery czyli obyczaje naszych czasów”, tłum. a. Tatarkiewicz, Warszawa 1965
Chamford, “Maksymy i myśli”, tłum. K. Drzewiecki, T. Żeleński (Boy), Warszawa 1995
Epiktet, “Diatryby”, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1961
Erazm z Rotterdamu, “Pochwała głupoty”, tłum. E. Jędrkiewicz, Wrocław 1953
D. Hume, “Badania dotyczące zasad moralności”, tłum. A. Hochfeld, Warszawa 1975
T. Kotarbiński, “Miłość i przyjaźń”, w: tenże, “Medytacje o życiu godziwym”, Warszawa 1986
La. Rochefoucauld, “Maksymy i rozważania moralne”, tłum. T. Żeleński (Boy), Wrocław 1951
A. MacIntyre, “Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności”, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 1996
M. de Montaigne, “Próby”, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1985
Plutarch, “Moralia”, t. 2, tłum. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1988
L.A. Seneka, “Listy moralne do Lucyliusza”, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1961
B. Spinoza, “Etyka”, tłum. J. Myślicki, Warszawa 1954

Literatura przedmiotowa:
A. Comte-Sponville, “Mały traktat o wielkich cnotach”, Warszawa 2000
P. Domeracki, M. Jaranowski, M. T. Zdrenka, “Sześć cnót mniejszych”, Toruń 2012
E. Dupreel, “Traktat o moralności”, tłum, Z. Glinka, Warszawa 1969
J. Jaśtal, “Etyka cnót, etyka charakteru”, w: tenże (red.), “Etyka i charakter”, Kraków 2004
J. Jaśtal, “Natura cnót”, Kraków 2008
H. Majkrzak, “Cnoty i wady. Zarys tomistycznej aretologii”, Kraków 2008
M. Ossowska, “Normy moralne. Próba systematyzacji”, Warszawa 1970
R. Spaemann, “Dyscyplina i problem cnót wtórnych”, w: tenże, "Granice. O etycznym wymiarze działania, tłum. J. Merecki, Warszawa 2006
N. Szutta, “Status współczesnej etyki cnót”, W: “Diametros” nr 1 2004
“Współczesna etyka cnót. Możliwości i ograniczenia”, red. N. Szutta, Warszawa
N. Szutta, “Współczesna etyka cnót. Projekt nowej etyki?”, Gdańsk 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

T. Gadacz, “Miłość i śmierć”, w: tenże, “O umiejętności życia”, Kraków 2003
T. Gadacz, “Nadzieja”, w: tenże, “O umiejętności życia”, Kraków 2003
T, Gadacz, “O mądrości”, w: tenże, “O zmienności życia”, Warszawa 2013
T. Gadacz, “O miłości”, w: tenże, “O zmienności życia”, Warszawa 2013
T. Gadacz, “O zawiści”, w: tenże, “O zmienności życia”, Warszawa 2013
T. Gadacz, “Przebaczenie”, w: tenże, “O ulotności życia”, Warszawa 2008
T. Gadacz, “Etyka powołania”, w: tenże, “O ulotności życia”, Warszawa 2008
T. Gadacz, “Eseje o cnotach i wadach”, w: “Charaktery”

Additional information: