Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Creation as a process of transformation - artetherapy and artistic education for inclusion
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-328-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Stępień Agata (agatateresastepien@hotmail.com)
Academic teachers:
dr Stępień Agata (agatateresastepien@hotmail.com)
Module summary

Przedmiot ten składa się z serii treści mających na celu zapewnienie ogólnej podstawy do zrozumienia i podejścia do sztuki jako terapii i jako narzędzia integracji społecznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Docenia osiągnięcia ludzi w różnych kontekstach kulturowych. UX1P_K06 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Project,
Presentation,
Test
Skills
M_U001 Samodzielnie bada, ocenia, interpretuje i parafrazuje artykuły naukowe. UX1P_U02 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Test
M_U002 Rozumie potrzeby i znaczenie manifestacji kreatywności jako punktu wyjścia rozumienia współczesnej sztuki. UX1P_U02 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Project,
Presentation,
Test
Knowledge
M_W001 Zna współczesną europejską scenę sztuki wizualnej (ma świadomość jej tendencji artystycznych) i rozumie jej odniesienia do sytuacji politycznej i filozoficznej. UX1P_W02 Execution of a project,
Participation in a discussion,
Presentation,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Docenia osiągnięcia ludzi w różnych kontekstach kulturowych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Samodzielnie bada, ocenia, interpretuje i parafrazuje artykuły naukowe. + - - - - - - - - - -
M_U002 Rozumie potrzeby i znaczenie manifestacji kreatywności jako punktu wyjścia rozumienia współczesnej sztuki. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna współczesną europejską scenę sztuki wizualnej (ma świadomość jej tendencji artystycznych) i rozumie jej odniesienia do sytuacji politycznej i filozoficznej. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Kreacja jako proces transformacji – arteterapia i edukacja artystyczna dla włączenia społecznego.

Przedmiot ten składa się z serii treści mających na celu zapewnienie ogólnej podstawy do zrozumienia i podejścia do sztuki jako terapii i jako narzędzia integracji społecznej. Jego konfiguracja rozpoczyna się również od badania podstaw epistemologicznych, na których opiera się dyscyplina sztuki, jej historii i opisu najważniejszych wytycznych teoretycznych. Obejmuje to badanie obrazu i jego analizę.

Analiza obrazu i jego ikonograficznych cech, elementów niezbędnych do obserwowania obrazu, będzie znana dogłębnie, skupi się na znajomości historii i teorii terapii artystycznej, jak również na jej podstawowych zasadach.

Następnie uczniowie zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami metodologicznymi i badawczymi przez kluczowych autorów, a zasady te będą dalej badane poprzez prezentację specyfiki różnych obszarów interwencji.

Będą wspólne prezentacje i działania prezentujące referaty, w celu rozwinięcia u uczniów przekrojowych i ogólnych kompetencji w odniesieniu do ich własnej zdolności do argumentacji i komunikacji interpersonalnej, a także ich zdolności do empatii, słuchania, zrozumienia i szacunku dla inni.

W przestrzeni dydaktycznej przedmiotu student stosuje aktywną i partycypacyjną metodologię. (szczególny nacisk na świadomość, ucznia na potencjalności, sztukę w sferze społecznej, podkreślając wartości kreatywności, eksperymentowania, a także refleksję, której praktyki wymagają społecznego znaczenia i skuteczności. Cele pracy socjalnej. Nauczyciel będzie działał jako mediator nauki, zasobów i wyjaśnień, proponowanych celów, usług dynamiki dydaktycznej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 2 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Test końcowy będzie oparty na wszystkich materiałach dostarczonych w trakcie semestru (60%).
Na dwóch ostatnich spotkaniach, obowiązkiem studenta jest grupowe wystąpienie i zaprezentowanie jednego tematu z dotychczasowych wykładów jako forma zaliczenia (40% oceny końcowej). Obok treści, nacisk zostanie położony na niezależne zrozumienie, w jaki sposób samodzielnie badać, oceniać, interpretować i parafrazować artykuły naukowe. Od studentów oczekuję samodzielności, własnej refleksji, wierząc, że kreatywność może być narzędziem radzenia sobie z konfliktami osobistymi i społecznymi nie tylko pośród artystów.Student na pierwsze zajęcia obowiązkowo musi zapoznać się z bibliografia podana w załączniku.Na pierwszych zajęciach odbędzie się wprowadzenie i ustalenie norm obecności oraz zaliczenia pod koniec semestru.
Lista obecności będzie sprawdzana osobiście pod koniec każdych zajęć. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, lecz obowiązkowe są 30minutowe indywidualne ćwiczenia pisemne. (przygotowanie do zajęć).Wymagana jest także intensywność komunikacji (gotowość do dyskusji). Zajęcia integrują wykład wraz z dyskusja, z okazjonalnymi działaniami grupowymi, wywiadami z międzynarodowymi gośćmi (naukowcami, psychologami, artystami). Programowe zajęcia odbywać będą się często w scenerii galeryjnej / muzealnej.
Grupa studentów powinna wybrać jedną osobę przed pierwszymi zajęciami, która będzie organizatorem spraw administracyjnych i łącznikiem grupy do korespondencji/kontaktem z prowadzącą zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Student na pierwsze zajęcia obowiązkowo musi zapoznać się z bibliografia podana w załączniku.
Na pierwszych zajęciach odbędzie się wprowadzenie i ustalenie norm obecności oraz zaliczenia pod koniec semestru.Lista obecności będzie sprawdzana osobiście pod koniec każdych zajęć. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, lecz obowiązkowe są 30minutowe indywidualne ćwiczenia pisemne. (przygotowanie do zajęć).Wymagana jest także intensywność komunikacji (gotowość do dyskusji). Zajęcia integrują wykład wraz z dyskusja, z okazjonalnymi działaniami grupowymi, wywiadami z międzynarodowymi gośćmi (naukowcami, psychologami, artystami). Programowe zajęcia odbywać będą się często w scenerii galeryjnej / muzealnej.
Grupa studentów powinna wybrać jedną osobę przed pierwszymi zajęciami, która będzie organizatorem spraw administracyjnych i łącznikiem grupy do korespondencji/kontaktem z prowadzącą zajęcia.

Recommended literature and teaching resources:

Cigolla, F., & Brown, D. (2011). A way of being: Bringing mindfulness into individual therapy. Psychotherapy Research, 21(6), 709-721. doi:10.1080/10503307.2011.613076

Coholic, D. A. (2011). Exploring the feasibility and benefits of arts-based mindfulness-based practices with young people in need: Aiming to improve aspects of self-awareness and resilience. Child & Youth Care Forum, 40(4), 303-317. doi:10.1007/s10566-010-9139-x

Coleman, V. D. and Farris-Dufrene, P. M. (1996). Art therapy and psychotherapy: Blending two therapeutic approaches. Washington, DC: The Taylor and Francis Group.

Corazon, S. S., Stigsdotter, U. K., Moeller, M. S., & Rasmussen, S. M. (2012). Nature as therapist: Integrating permaculture with mindfulness- and acceptance-based therapy in the Danish healing forest garden Nacadia. European Journal Of Psychotherapy And Counselling, 14(4), 335-347. doi:10.1080/13642537.2012.734471

Durrani, H. (2014). Facilitating attachment in children with autism through art therapy: A case study. Journal Of Psychotherapy Integration, 24(2), 99-108.

Englebright Fox, J. & Schirrmacher, R. (2009). Art and creative development for young children. Belmont, CA: Wadsworth, 2009.

Franklin, M. (2010). Affect regulation, mirror neurons, and the third hand: Formulating mindful empathic art interventions. Art Therapy, 27(4), 160-167. doi:10.1080/07421656.2010.10129385

Gendlin, E. (1982). Focusing. New York, New York: Bantam Dell.

Khaddouma, A., Gordon, K. C., & Bolden, J. (2015). Zen and the art of sex: Examining associations among mindfulness, sexual satisfaction, and relationship satisfaction in dating relationships. Sexual And Relationship Therapy, 30(2), 268-285. doi:10.1080/14681994.2014.992408

Lesiuk, T. (2015). The effect of mindfulness-based music therapy on attention and mood in women receiving adjuvant chemotherapy for breast cancer: A pilot study. Oncology Nursing Forum, 42(3), 276-282.

Monti, D. A., Kash, K. M., Kunkel, E. S., Brainard, G., Wintering, N., Moss, A. S., & … Newberg, A. B. (2012). Changes in cerebral blood flow and anxiety associated with an 8‐week mindfulness programme in women with breast cancer. Stress And Health: Journal Of The International Society For The Investigation Of Stress, 28(5), 397-407. doi:10.1002/smi.2470

Monti, D. A., Peterson, C., Kunkel, E. S., Hauck, W. W., Pequignot, E., Rhodes, L., & Brainard, G. C. (2006). A randomized, controlled trial of mindfulness-based art therapy (MBAT) for women with cancer. Psycho-Oncology, 15(5), 363-373. doi:10.1002/pon.988

Rappaport, L. (2009). Focusing-oriented art therapy: Accessing the body’s wisdom and creative intelligence. London: Jessica Kingsley Publishers.

Rappaport, L. (2015). Focusing-oriented expressive arts therapy and mindfulness with children and adolescents experiencing trauma. In C. A. 1Malchiodi, C. A. Malchiodi (Eds.) , Creative interventions with traumatized children (2nd ed.) (pp. 301-323). New York, NY, US: Guilford Press.

Riley, K. E., & Kalichman, S. (2015). Mindfulness-based stress reduction for people living with HIV/AIDS: Preliminary review of intervention trial methodologies and findings. Health Psychology Review, 9(2), 224-243. doi:10.1080/17437199.2014.895928

Sextou, P., & Monk, C. (2013). Bedside theatre performance and its effects on hospitalised children’s well-being. Arts & Health: An International Journal Of Research, Policy And Practice, 5(1), 81-88. doi:10.1080/17533015.2012.712979

Smalley, S. L. & Winston, D. (2010). Fully present: The science, art, and practice of mindfulness. United States of America: De Capo Press.

Williams, J. (2014). Review of Mindfulness and the arts therapies: Theory and practice. Dramatherapy, 36(2-3), 156-157. doi:10.1080/02630672.2015.1012354

Witkiewitz, K., Marlatt, G. A., & Walker, D. (2005). Mindfulness-Based Relapse Prevention for Alcohol and Substance Use Disorders. Journal Of Cognitive Psychotherapy, 19(3), 211-228. doi:10.1891/jcop.2005.19.3.211

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publication related to contemporary arts topics:
Kraków ISBN 97883 94854546
Gdańsk E-ISSN 2545050 Gdańsk
ISBN 978-83-8127-137-0
Miechów ISBN: 978-83-63753-43-6
Peru https://issuu.com/basuco/docs/b asuco_20final_pdf 4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Bangladesh http://www.conference.kglobal.or g/index.php/kglobal2018/IUBATk global2018/paper/view/1204

Additional information:

Brak