Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Socjotechnika
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-406-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
4
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Academic teachers:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi współpracować z grupą, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania UX1P_K02, UX1P_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać narzędzia do działań perswazyjnych, jednocześnie umie unikać sytuacji w której sam poddawany byłby manipulacji, analizuje wpływ innych osób, obrazów i treści na własne działania. UX1P_U06, UX1P_U01 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Student prawidłowo rozpoznaje rodzaje działań perswazyjnych różnych podmiotów politycznych, ekonomicznych, społecznych, rozumie specyfikę wykorzystania działań perswazyjnych w przestrzeni Internetu. UX1P_U03 Project
Knowledge
M_W001 Student zna zasady wywierania wpływu społecznego, socjotechniki, istotę działań perswazyjnych. UX1P_W11 Activity during classes,
Presentation,
Project,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi współpracować z grupą, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać narzędzia do działań perswazyjnych, jednocześnie umie unikać sytuacji w której sam poddawany byłby manipulacji, analizuje wpływ innych osób, obrazów i treści na własne działania. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student prawidłowo rozpoznaje rodzaje działań perswazyjnych różnych podmiotów politycznych, ekonomicznych, społecznych, rozumie specyfikę wykorzystania działań perswazyjnych w przestrzeni Internetu. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady wywierania wpływu społecznego, socjotechniki, istotę działań perswazyjnych. - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:
Socjotechnika

Podczas zajęć studenci poznają podstawowe techniki wywierania wpływu społecznego. Prezentowane będą zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem mózgu, działania bodziec – reakcja oraz zagadnienia związane z perswazją wizualną i werbalną.
1. Podstawowe zagadnienia związane z perswazją i manipulacją
2. Psychologiczne zasady stosowane w socjotechnice
3. Metody perswazji
4. Słowa klucze
5. Perswazyjność obrazu
6. „Jak oszukuje nas nasz mózg”
7. Socjotechnika w internecie
8. Czynniki ograniczające skuteczność socjotechniki

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 104 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in project classes 30 h
Contact hours 2 h
Completion of a project 25 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation for classes 20 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową stanowi ocena ze zrealizowanego projektu 60%, który w formie prezentacji 40% zostanie przedstawiony grupie.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Cialdini, Robert. 2011. ZASADY WYWIERANIA WPŁYWU NA LUDZI, Gliwice: OnePress.
Frieske, Kazimierz. 2000. Socjotechnika – wyznanie niewiary, w: Jerzy Kubin, Jerzy Kwaśniewski (red.), SOCJOTECHNIKA. KONTROWERSJE, ROZWÓJ, PERSPEKTYWY, Warszawa: Wydawnictwo UW.
Kochan, Marek. 1995. POJEDYNEK NA SŁOWA. Techniki erystyczne, Kraków: Znak.
Zijdervelt A. C. 2008. Humor i śmiech w tkance społecznej, w: Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), SOCJOLOGIA CODZIENNOŚCI, Kraków: Znak, s.628-656.
Literatura uzupełniająca:
Antas, Jolanta. 2000. O KŁAMSTWIE I KŁAMANIU. STUDIUM SEMANTYCZNO-PRAGMATYCZNE, Kraków: Wydawnictwo TAiWPN UNIVERSITAS.
Aronson, Elliot, Timothy Wilson, Robin Akert. 2007. PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA. SERCE I UMYSŁ, Warszawa: Zysk i S-ka.
Bralczyk, Jerzy. 1998. JĘZYK NA SPRZEDAŻ, Warszawa: Business Press.
Dyoniziak, Ryszard. 1997. SONDAŻE A MANIPULOWANIE SPOŁECZEŃSTWEM, Kraków: Uniwersitas.
Ekman, Paul. 2003. KŁAMSTWO I JEGO WYKRYWANIE W BIZNESIE, POLITYCE I MAŁŻEŃSTWIE, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Garpiel, Rafał. 2004. Perswazyjność obrazu w przekazach kaznodziejskich, w: Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków: Kraków: Wydawnictwo Nomos.
Gill, Ann, Karen Whedbee. 2001. Retoryka, w: Teun van Dike (red.), DYSKURS JAKO STRUKTURA I PROCES, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Karwat, Mirosław. 2006. O DEMAGOGII, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Karwat, Mirosław. 1999. SZTUKA MANIPULACJI POLITYCZNEJ, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Karwat, Mirosław. 2007. TEORIA PROWOKACJI, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kłosińska, K. 2004. Językowe cechy politycznego „dyskursu zamkniętego”, w: Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków: Wydawnictwo Nomos.
Kołodziej, Jacek. 2004. Polska programowa piosenka wyborcza jako środek multimedalnej perswazji politycznej, w: R afał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków: Wydawnictwo Nomos.
Kowal, Izabela. 2004. Gra w klasy. Miejsca wspólne jako fundament retoryki perswazji, w: Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków:: Wydawnictwo Nomos.
Leszczyńska Katarzyna. 2004. Techniki perswazyjne w wypowiedziach duchownych katolickich ”, w: Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków: Kraków: Wydawnictwo Nomos.
Lewiński, Piotr H. 1999. RETORYKA REKLAMY, Wrocław: Wydawnictwo UWr.
Lijphard A. 1998. Inżynieria wyborcza: Ograniczenia i możliwości, w: Jerzy Szczupaczyński (red.), WŁADZA I SPOŁECZEŃSTWO 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Newcourt-Nowodworski , Stanley. 2008. CZARNA PROPAGANDA, Kraków: Znak
Pawełczyk, Piotr, Dorota Piontek. 1993. Mity i stereotypy w socjotechnikach wyborczych, w: Krzysztof Borowczyk, Piotr Pawełczyk (red.), W KRĘGU MITÓW I STEREOTYPÓW, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Pawełczyk, Piotr, Dorota Piontek. 1999. SOCJOTECHNIKA W KOMUNIKOWANIU POLITYCZNYM, Poznań: Wydawnictwo UAM.
Romaniuk, Agata. 2004. Perswazyjne wykorzystanie sondaży przedwyborczych w procesie kształtowania sceny politycznej i preferencji wyborców, w: Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków : Wydawnictwo Nomos.
Zimbardo, Philip. 2009. EFEKT LUCYFERA, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Polityka na Facebooku, czyli przemiany komunikacji politycznej — Politician at Facebook, the transformation of political communication / Maria STOJKOW // W: Aksjologiczny i pragmatyczny wymiar współczesnej polityki / pod red. Danuty Walczak-Duraj. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. — ISBN: 978-83-7525-502-7. — S. 173–185. — Bibliogr. s. 184, Summ.
Blog – nowa forma przekazu politycznego w społeczeństwie informacyjnym — Blog – a new form of the political message in the information society / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego = From the industrial society to the information society : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber’s scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN 978-83-7464-133-3. — S. 345–356. — Bibliogr. s. 356

Internet jako nowy kanał humoru politycznego — [Internet as a new channel of political humour] / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu / red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). — Materiały zaprezentowane na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Zielonej Górze 13–15 września 2007 r. — ISBN 978-83-7363-790-0. — S. 155–168. — Bibliogr. s . 168

Additional information:

None