Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
To be completed
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-430-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr Rybka Piotr (piotr.rybka82@gmail.com)
Academic teachers:
dr Rybka Piotr (piotr.rybka82@gmail.com)
Module summary

Celem wykładu jest ukazanie studentom podstawowych informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu analizy mowy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zjawisk fonetycznych istniejących w językach naturalnych. UX1P_K04 Report
M_K002 Student potrafi prowadzić własne badania nad zjawiskami mowy. UX1P_K04, UX1P_K06 Report
M_K003 Student potrafi współpracować z innymi podczas prowadzenia badań i eksperymentów. UX1P_K04, UX1P_K03, UX1P_K02 Report
Skills
M_U001 Student potrafi posługiwać się terminologią akustyczną i fonetyczną. UX1P_U01, UX1P_U05, UX1P_U08 Report
M_U002 Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem stosowanym w analizie i syntezie akustycznej. UX1P_U02 Report
M_U003 Student potrafi wykonywać transkrypcje fonetyczne. UX1P_U01 Report
M_U004 Student potrafi wykonać analizę sygnału akustycznego i zinterpretować uzyskane wyniki. UX1P_U01, UX1P_U10 Report
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy fonetyki artykulacyjnej i akustycznej. UX1P_W09, UX1P_W04 Report
M_W002 Student zna sposoby transkrybowania dźwięków mowy. UX1P_W09, UX1P_W04 Report
M_W003 Student zna sposoby analizy sygnału akustycznego. UX1P_W09, UX1P_W04 Report
M_W004 Student zna terminologię akustyczną i fonetyczną. UX1P_W09, UX1P_W04 Report
M_W005 Student zna sposoby wykorzystania metod analizy akustycznej. UX1P_W09, UX1P_W04 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zjawisk fonetycznych istniejących w językach naturalnych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi prowadzić własne badania nad zjawiskami mowy. + - - - - - - - - - -
M_K003 Student potrafi współpracować z innymi podczas prowadzenia badań i eksperymentów. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi posługiwać się terminologią akustyczną i fonetyczną. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem stosowanym w analizie i syntezie akustycznej. + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonywać transkrypcje fonetyczne. + - - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykonać analizę sygnału akustycznego i zinterpretować uzyskane wyniki. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy fonetyki artykulacyjnej i akustycznej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna sposoby transkrybowania dźwięków mowy. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna sposoby analizy sygnału akustycznego. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna terminologię akustyczną i fonetyczną. - - - - - - - - - - -
M_W005 Student zna sposoby wykorzystania metod analizy akustycznej. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Tematyka wykładów:

 • Artykulacja dźwięków mowy
 • Transkrypcja fonetyczna
 • Metody badań fonetycznych
 • Drgania akustyczne
 • Oscylogram, widmo, spektrogram
 • Transformata Fouriera
 • Amplituda, częstotliwość, formant akustyczny
 • Aparat mowy jako układ filtrów
 • Oprogramowanie do analizy i syntezy akustycznej (Praat, Audacity)
 • Zjawiska fonetyczne w polszczyźnie i innych językach
 • Synteza mowy
 • Format wave

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 1 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ZALICZENIE KURSU:

Sprawozdanie na temat przeprowadzonej w zespole analizy akustycznej (segmentacja, wstępna anotacja, ekscerpcja danych) dowolnego nagrania zawierającego wypowiedź w języku polskim.

KRYTERIA OCENY PROJEKTU:

Wyznaczniki projektu na ocenę bardzo dobrą:

 • starannie (pod względem językowym i formalnym) wykonane sprawozdanie, zawierające logiczne wnioski i poprawnie użytą terminologię;
 • prawidłowo wykonana analiza spektrograficzna z odpowiednio dobranymi parametrami;
 • poprawna segmentacja nagrania;
 • właściwa interpretacja segmentów (przypisanie symboli fonetycznych);
 • poprawna ekscerpcja danych;
 • załączenie uzyskanych danych: nagranie w formacie .wav, spis częstotliwości formantowych i spis segmentów jako pliki tekstowe, pełna analiza (projekt programu Praat) w pliku binarnym.

Braki w zakresie któregokolwiek z ww. kryteriów mogą skutkować obniżeniem oceny lub nawet zwróceniem sprawozdania do poprawy.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe informacje nt. wiedzy o języku (fonetyka), matematyki (m.in. funkcje trygonometryczne, funkcje elementarne) i fizyki (akustyka) z zakresu szkoły średniej.

Recommended literature and teaching resources:
 • Dukiewicz Leokadia, Sawicka Irena : Fonetyka i fonologia, Kraków 1999 (szczególnie część pierwsza “Fonetyka”).
 • Jassem Wiktor: Podstawy fonetyki akustycznej, Warszawa 1973.
 • Jassem Wiktor: Mowa a nauka o łączności, Warszawa 1974.
 • Laver John: Principles of phonetics, Cambride 1994.
 • Handbook of the International Phonetic Association: A Guide to the use of the International Phonetic Alphabet, Cambridge 1999.
 • Fant Gunnar: Acoustic Theory of Speech Production, Mouton, 1960.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 • Rybka Piotr: Samogłoski w gwarach Górnego Śląska i polszczyźnie ogólnej. Porównanie z wykorzystaniem danych akustycznych i artykulacyjnych (w druku).
 • Rybka Piotr: Międzynarodowy alfabet fonetyczny w slawistyce, Katowice 2015 (http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/12323).
 • Rybka Piotr: Jak badać samogłoski metodami akustycznymi?… Cz. 1, “LingVaria” 2 (18), 2014, ss. 69-90.
 • Rybka Piotr: Jak badać samogłoski metodami akustycznymi?… Cz. 2, “LingVaria” 1 (19), 2015, ss. 11-32.
Additional information:

None