Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Społeczne i psychologiczne podstawy projektowania interakcji
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-504-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
5
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Zwierżdżyński Marcin (zwierzdzynski@hotmail.com)
Academic teachers:
dr Zwierżdżyński Marcin (zwierzdzynski@hotmail.com)
Module summary

Celem zajęć jest poznanie socjologicznych i psychologicznych koncepcji interakcji oraz nabycie umiejętności ich wykorzystania w procesie projektowania systemów, usług i produktów interaktywnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student uczestniczy w dyskusji na forum grupy UX1P_K05, UX1P_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność wykorzystania klasycznych i współczesnych teorii społecznych do analizy zjawisk świata współczesnego. Posiada umiejętność analizy potrzeb stojących za wyborami konsumenckimi UX1P_U06, UX1P_U02 Test
Knowledge
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii społecznych dotyczących projektowania i estetyki UX1P_W05, UX1P_W07, UX1P_W08 Test
M_W002 Student potrafi scharakteryzować tezy wybranych teoretyków designu XX i XXI wieku. Zna terminy specjalistyczne występujące w społecznych i psychologicznych teoriach związanych z estetyką, projektowaniem i użytecznością UX1P_W02, UX1P_W07, UX1P_W08, UX1P_W11 Test
M_W003 Student posiada umiejętność krytycznej analizy tekstu, a także umiejętność tworzenia konspektu tekstu naukowego UX1P_U06, UX1P_U09, UX1P_U05 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student uczestniczy w dyskusji na forum grupy - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność wykorzystania klasycznych i współczesnych teorii społecznych do analizy zjawisk świata współczesnego. Posiada umiejętność analizy potrzeb stojących za wyborami konsumenckimi - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii społecznych dotyczących projektowania i estetyki - - - - - - - - + - -
M_W002 Student potrafi scharakteryzować tezy wybranych teoretyków designu XX i XXI wieku. Zna terminy specjalistyczne występujące w społecznych i psychologicznych teoriach związanych z estetyką, projektowaniem i użytecznością - - - - - - - - + - -
M_W003 Student posiada umiejętność krytycznej analizy tekstu, a także umiejętność tworzenia konspektu tekstu naukowego - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Workshops participation 28 h
Contact hours 2 h
Preparation for classes 28 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium stanowi ocenę końcową (100%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Mauss, Marcel. 2007. Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych, “Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii”, red. Ewa Nowicka i Małgorzata Głowacka-Grajper, Warszawa: PWN, s. 107-168

Simmel, Georg. 2008. Z psychologii mody. Studium socjologiczne, w: Tegoż, Pisma socjologiczne, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 155-164.

Veblen, Thorstein. 1971. Teoria klasy próżniaczej, Warszawa: PWN.

Horkheimer, Max i Theodor W. Adorno. 2010. Przemysł kulturalny. Oświecenie jako masowe oszustwo, w: Tychże, Dialektyka oświecenia, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 123-168.

Blumer, Herbert, 2008, Interakcjonizm symboliczny, Kraków: Nomos

Hałas, Elżbieta, 2018, Interakcjonizm symboliczny: społeczny kontekst znaczeń, Warszawa: PWN

Goffman Erving, 2000, Człowiek w teatrze życia codziennego, cz. 1 (Występy), Warszawa: PWN

Goffman Erving, 2010, Spotkania: dwa studia z socjologii interakcji, Kraków: Nomos

Bourdieu, Pierre. 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia (Wstęp), Warszawa: Scholar.

Szlendak, Tomasz i Tomasz Kozłowski. 2009. Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 17-82.

Wilkoszewska, Krystyna. 1997. Wariacje na postmodernizm, Kraków: Księgarnia Akademicka (Część II).

Sontag, Susan. 1979. Notatki o kampie „Literatura na świecie” 9, s. 306-323.

Hall, Stuart. 1987. Kodowanie i dekodowanie, „Przekazy i Opinie”, nr 1–2, s. 58–71.

Siuda, Piotr i Tomasz Żaglewski, O potrzebie odkrycia trzeciej drogi w badaniach prosumpcji, w: Piotr Siuda I Tomasz Żaglewski (red.), Prosumpcja, Gdańsk: WN Katedra, s. 9-22.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Zwierżdżyński Marcin, 2018, Otwarcie na świat: o praktycznym charakterze nauk humanistycznych i społecznych, w: Nauki społeczne i humanistyczne w Polsce: analiza systemu, dobre praktyki i model promocji, Kraków: Wydawnictwo AIK, s. 3-14

Zwierżdżyński Marcin, 2015, Paradoks Sieci: szanse i zagrożenia cyfrowej demokracji, w: E-administracja publiczna i (nie)bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, red. M. K. Zwierżdżyński, M. Lakomy, K. Oświecimski, Kraków: WAM, s. 7-24

Zwierżdżyński Marcin, 2012, Konstruktywizm a konstrukcjonizm, „Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej”, nr 56, s. 117-135

Additional information:

None