Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona własności intelektualnej
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-505-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
5
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Academic teachers:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie dylematy związane z ochroną własności intelektualnej UX1P_K05 Activity during classes
M_K002 Student rozumie znaczenie gospodarcze ochrony własności przemysłowej i potrafi z niej korzystać. UX1P_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi określić zasady ochrony własności intelektualnej UX1P_U04 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i procedury prawne, w szczególności mające związek z własnością intelektualną. UX1P_W10 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie dylematy związane z ochroną własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie znaczenie gospodarcze ochrony własności przemysłowej i potrafi z niej korzystać. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określić zasady ochrony własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i procedury prawne, w szczególności mające związek z własnością intelektualną. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Program wykładów

I. Pojęcie dóbr niematerialnych, ich rodzaje i historyczna ewolucja. Dobra osobiste.
1. Domena publiczna i domena prywatna. Kierunki ewolucji – wzrost znaczenia prywatnych dóbr niematerialnych i ich ochrony.
2. Pojęcie dóbr niematerialnych i ich rodzaje. Dobra osobiste i koncepcyjne dobra niematerialne – różnice i podobieństwa. Odmiany dóbr koncepcyjnych: utwory, rozwiązania, oznaczenia. Kategorie dóbr osobistych.

II. Koncepcyjne dobra niematerialne. Przedmiot ochrony prawa autorskiego.
1. Utwory, rozwiązania, oznaczenia – podobieństwa i różnice.
2. Rodzaje utworów i rozwiązań
3. Umowny podział na własność intelektualną, chronioną przez prawo autorskie i własność przemysłową chronioną przez prawo własności przemysłowej.
4. Przedmiot ochrony prawa autorskiego
a.zakres przedmiotowy ochrony,
b.cechy kwalifikujące działo jako utwór w rozumieniu prawnoautorskim,
c.kwestia głębokości struktury utworu,
d.ochrona „mocnych tytułów”,
e.problem statusu prawnego idei, pomysłów, odkryć naukowych, formatów telewizyjnych itp.,
f.domena publiczna jako granica prawa autorskiego
g.utwory samoistne, inspirowane, zależne
h.prawa pokrewne (sąsiednie).
5. Ochrona twórczych i nietwórczych baz danych.
6. Moment powstania i okres trwania autorskich praw majątkowych.
7.Program komputerowy jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

III. Podmiot prawa autorskiego
1.Pojęcie twórcy. Domniemanie autorstwa utworu i jego granice. Problem utworów anonimowych, wydanych pod pseudonimem i tzw. dzieł osieroconych. Problem tzw. ghostwriterów i „paper mill”.
2.Dzieło wspólne, zbiorowe, połączone.
3.Twórczość pracownicza. Status dziennikarza jako twórcy.
4.Producent i jego prawa.

IV. Dualistyczny model treści prawa autorskiego.
1.Autorskie prawa osobiste, ich rodzaje, treść, funkcje, zasady korzystania, ochrona i jej granice. Szczególny status niektórych praw osobistych w przypadku twórców programów komputerowych i utworów architektonicznych. Tzw. gasnący charakter niektórych praw osobistych.
2.Autorskie prawa majątkowe. Moment powstania, znaczenie tzw. wyczerpania prawa
3.Ograniczenia autorskich praw majątkowych
a.dozwolony użytek osobisty: treść prawa i jego przesłanki, problem „osób bliskich”, znaczenie przesłanki rozpowszechnienia utworu, szczególne przypadki zastosowania: problem prawa do kserowania całych dzieł, cytat i jego warunki i ograniczenia, granice z art.35
b.dozwolony użytek publiczny. Cytat jako rodzaj dozwolonego użytku.

V. Prawa autorskie w Internecie.
1.Spór wokół zakresu domeny publicznej.
2.Treść prawa. Publikacja czy tylko rozpowszechnienie? Problem kopii dzieła w pamięci RAM i granic dozwolonego kopiowania na trwałych nośnikach.
3.Granice dozwolonego użytku osobistego.
4.Odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa. Odpowiedzialność użytkownika końcowego, dostawcy usług, dostawcy zawartości sieci. Problem linkowania, deep linking. Piractwo w Internecie.

VI .Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych i obrót prawny tymi prawami.
1. Ochrona autorskich praw osobistych. Kwestia winy przy naruszeniu tych praw. Prawa spadkobierców. Tzw. kult pamięci zmarłego twórcy.
2. Ochrona autorskich praw majątkowych. Dyrektywa entforcement i jej implementacja w polskim prawie. Odpowiedzialność sprawcy, pomocnika, nakłaniającego i korzystającego.

VII. Ochrona praw pokrewnych (sąsiednich).
1. Artystyczne wykonanie, ochrona praw nadawcy, producenta fono- i wideogramów. Utwór muzyczny jako przedmiot ochrony.
2. Utwór audiowizualny.

VIII. Umowy z zakresu prawa autorskiego.
1. Zasada wolności umów i jej ograniczenia. Umowa przenosząca prawa – umowa licencyjna. Zasada wymienienia pół eksploatacji, zakaz „wiecznego sponsoringu”, kwestia zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia, obligatoryjna forma pisemna, problem praw zależnych.
2. Domniemania prawne w zakresie umów.
2. Zasady redakcji umów.
3. Umowa wydawnicza.
4. Umowa o stworzenie programu komputerowego, o przeniesienie własności programu.

IX. Prawo własności przemysłowej.
1. Ochrona patentowa, wzoru użytkowego i przemysłowego.
2. Znak towarowy
3. Oznaczenie firmowe

X. Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej: o przeniesienie patentu, umowy licencyjne i ich rodzaje, licencje na korzystanie z programu komputerowego.
(end user licence agreement)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona. Ocena ze sprawdzianu pisemnego i/lub ustnego = 80% Ocena aktywności na zajęciach = 20%.

Prerequisites and additional requirements:

Ze wzglęgu na skomplikowaną materię prawa autorskiego i możliwe jego zmiany obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
1. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2013, rozdziały: III, IV, VII, VIII, IX, XII
2.K. Sztobryn, Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej, Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, ss.138 – 183,
3. T.Szymanek, Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, EWSPA 2009, rozdz.: 7.3 – 7.9, 8.2, 9 (całość)
4. WWW. Vagla.pl. Ze względu na kompetencję prowadzącego ten serwis Piotra Waglowskiego, prawnika i specjalisty w sprawach Internetu, studenci powinni bieżąco korzystać z tego serwisu)
5. T.Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, EWSPA 2008, rozdz. 4.1. 4.2 do 4.2.2., 4.2.6.2, 4.3.2, 4.4.1a, 5 do 5.2.1.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Dr Jerzy Pałosz jest st. wykładowcą w WH AGH. Doktorat prawa (1983), ukończone podyplomowe studia 2 semestralne z zakresu: prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego – 2008/2009, udział w licznych konferencjach dot. ochrony własności intelektualnej (m.in. Europejskie Forum Antyplagiatowe Warszawa 2014, Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora Life Science, Kraków 2014, szkolenia organizowane przez CTT AGH (ostatnie – “Prawo IT”. 17.11.2014 ). Publikacje: http://bpp.agh.edu.pl/new/autor/palosz-jerzy-05725.

Additional information:

Ponieważ nauka prawa ma przede wszystkim cel praktyczny, przynajmniej jedno z pytań w trakcie egzaminu będzie dotyczyło umów z zakresu umów, licencji i end user licence agreement.